راهنمای نویسندگان

به نام خدا

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی مجله ایست که در دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران، به زبان فارسی و با خلاصه فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود. این مجله به‌صورت فصلی و سالانه در چهار نوبت انتشار می‌یابد. مقالات این مجله پس از آنکه از مراحل داوری دقیق عبور کردند، با رعایت موارد اخلاق در نشر بر روی سایت منتشر می‌شوند و به صورت رایگان در دسترس همگان قرار خواهند گرفت.

1- حوزه مقالات:

 این مجله مقالات علمی پژوهشی، گزارش موردی و گزارشات درمانگاهی، مقالات مروری و مقالات پژوهشی کوتاه را در زمینۀ علوم دامپزشکی شامل اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی؛ انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی؛ آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی؛ بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان؛ بهداشت مواد غذایی؛ بهداشت و بیماری‌های آبزیان؛ بهداشت و بیماری‌های پرندگان؛ بهداشت و بیماری‌های دام‌های بزرگ؛ بهداشت و بیماری‌های دام‌های کوچک؛ تکنیک‌های تصویربرداری تشخیصی؛ جراحی، هوشبری و بیماری‌های اندام حرکتی؛ علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت‌شناسی و فیزیولوژی)؛ فارماکولوژی و سم‌شناسی؛ مامایی و بیماری‌های تولید مثل؛ مقایسه ژنومی؛ میکروبشناسی و ایمنی شناسی؛ هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی و سایر زمینه‌های علوم دامی مورد بررسی و داوری قرار می‌دهد.

2- فرایند پذیرش مقالات

 • ارسال نوشتارها: نـوشـتـارهـا و ‌مقالات باید به صورت On-line از طریق سامانه نشریات الـکـتـرونیک دانشگاه تهران به آدرس اینترنتی http://jvr.ut.ac.ir ارسال شوند و از ارسال مقالات به آدرس پستی و الکترونیکی مجله خودداری شود.
 • کلیه مکاتبات جهت اعمال هر گونه تـغـیـیـر صـرفاً با نویسنده مسئول به عمل خواهد آمد.
 • داوری مقالات: مجلۀ تحقیقات دامپزشکی در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنا بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوکور توسط 3 داور را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد.
 • زمان متوسط از هنگام ارسال مقاله تا تصمیم گیری نهایی در حدود دو تا پنج ماه ممکن است به طول بیانجامد.
 • مقالات در سامانه مشابهت‌یاب همتاجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • با توجه به آنکه کلیه مقالات مجله تحقیقات دامپزشکی بدون کسب هزینه به‌صورت آزاد در دسترس عموم قرار دارد از نویسندگان مسئول درخواست می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های انتشار مقالات پس از کسب پذیرش برای مقاله علمی پژوهشی (مقاله کامل)، مقالات مروری، گزارش موردی و گزارشات درمانگاهی مبلغ 6/000/000 ریال و برای مقالات پژوهشی کوتاه مبلغ 3/000/000 ریال  به حساب مجله واریز شود؛ لازم به ذکر است در صورت عدم پذیرش مقاله ارسالی هزینه پرداختی بررسی اولیه مقاله به نویسنده عودت داده نخواهد شد.

3- دستورالعمل تدوین نوشتارها

 • نوشتارها باید در برنامه Word در ‌ابعاد A4 با رعایت فاصله خطوط 1/5 با فونت B Nazanin  سایز 12 برای نوشته‌های فارسی و فونت Times New Roman سایز 11 برای نوشته‌های لاتین تایپ شده باشند. تعداد جداول و تصاویر (اعم از تصاویر یا نگاره‌ها و غیره) به‌حداقل (حداکثر تعداد تصاویر 8 عدد) میزان در نظر گرفته شود.

 3-1 نوشتارهای پژوهشی: نوشتارهای پژوهشی نباید حداکثر از 15 صفحه مجله (با احتساب منابع) تجاوز نماید. این نوشتارها شامل صفحه عنوان، خلاصه، مقدمه، مواد و روش‌‌کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری‌نهایی و منابع می‌باشد.

3-1-1 صفحه عنوان: این صفحه شامل موارد ذیل می باشد:

 • عنوان: عنوان نوشتارها باید کوتاه، گویا و بیانگر محتویات نوشتار باشد. همچنین هر مقاله بایستی دارای یک short running title‌ (عنوان کوتاه فقط به زبان فارسی) باشد. تعداد حروف عنوان کوتاه مقاله نباید از 40حرف بیشتر باشد.
 • نام نویسنده یا نویسندگان: (به‌طور کامل هم فارسی و هم انگلیسی)، محل کار نویسندگان با ذکر گروه و نام دانشکده و نام دانشگاه و شهر و کشور (هم فارسی و هم لاتین)، مورد استفاده باشد. ذکر شماره تلفن ثابت، همراه، نمابر، E-mail و شناسه پژوهشگر (ORCID) نویسنده‌گان بـه‌منـظـور مکـاتبـات بعدی در سامانه ضروری است.
 • تمام منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست متن بـه آن‌هـا اشـاره شده باشد. متن نوشتارهایی که به آن استناد می‌شود درصورتی که به‌وسیله یک نفر نوشته شده باشد نام خانوادگی نویسنده به زبان انگلیسی و به شکل Smith درسال 2019 نگاشته شود. در صورتی که نویسندگان نوشتار دو نفر باشند نام هر دو به‌صورت فوق نوشته می‌شود. مقاله‌هایی که بیش از دو نویسنده داشته باشند، ذکر منبع بدین صورت خواهد بود Smith‌ و همکاران در سال 2020 (اسم حتماً به لاتین نوشته شود،‌ سال حتماً ذکر شود و به میلادی باشد). در پایان هر پاراگراف در صورت ضرورت می‌توان به شماره مأخذ اشاره نمود. مقالات منتشر نشده، کنگره، کنفرانس، سایت، پایان نامه، پروتکل، سخنرانی SAS به‌عنوان رفرانس قابل پذیرش نیستند.

 3-1-2 خلاصه: ‌خلاصه نوشتار شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار است. ایـن بخـش ‌باید به‌تنهایی بیانگر کارهای انجام شده و نتایج به‌دست آمده باشد به‌طوری که خواننده مجبور نشود برای درک مطلب به‌متن مراجعه نماید.

 • خلاصه فارسی و خلاصه انگلیسی باید براساس الگوی ذکر شده ‌در دوره 77‌ شماره 3 (سال 1401) به بعد و واجد قسمت‌های:‌ زمینه مطالعه، هدف، روش کار، نتایج و نتیجه‌گیری نهایی باشد.
 •  در خلاصه انگلیسی Background, Objectives, Methods, Results, Conclusions  تنظیم شود.
 • خلاصه‌های فارسی و انگلیسی نباید از‌ 350 کلمه تجاوز نمایند.
 • خلاصه فارسی و انگلیسی باید منطبق باهم باشد.
 • در پایان صفحه مربوط به خلاصه مقاله واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی (5‌ کلمه) نوشته شود. بهتر است واژه‌های کلیدی تا حد امکان متفاوت از کلمات بکار رفته در عنوان مقاله باشند و شهر و کشور نباشند.
 • در صورت استفاده از کلمه مخفف در خلاصه، بایستی در اولین مورد استفاده نام کامل و به‌دنبال آن مخفف در پرانتز ذکر شود.

 3-1-3 مقدمه: این بخش ارایه کننده مسئله مورد پژوهش و منظور پژوهشگر از کار پژوهشی و یا گزارش آن است. بدین منظور در مقدمه باید زمینه‌های قبلی پژوهش به‌طور مختصر بیان شده و ارتباط آن با موضوع نوشتار بیان گردد و در پایان به‌انگیزه کار انجام شده اشاره شود. ذکر هدف مطالعه حاضر در انتهای مقدمه ضروری می‌باشد.

3-1-4 مواد و روش کار: در بخش مواد و روش کار بایستی مواد، لوازم و دستگاه‌هایی که اختصاصاً ‌برای کار پژوهشی به‌کار رفته است نام برده شده و از ذکر مواد و لوازم عمومی آزمایشگاهی خودداری گردد. در مورد مواد و دستگاه‌ها و لوازم اختصاصی لازم اسـت نـام شرکت سازنده و شهر و کشور مربوطه نام برده شود. روش کار ‌باید طـوری ارایـه گـردد کـه امکان انجام مجدد آن توسط پژوهشگران دیگر میسر بوده و به‌طور خلاصه بیانگر چگونگی و روند کار انجام شده باشد. در این بخش لازم است از ذکر روش‌هایی که قبلاً انجام شده و در نشریه‌های دیگر چاپ شده است خودداری نموده و تنها به ‌ذکر منبع مورد نظر اکتفا شود. در مورد آنالیز آماری روش‌های به‌کار گرفته شده باید به ‌شیوه قابل درک و با استناد به ‌مأخذ معتبر ذکر شود. بیان حجم نمونه، تعداد تکرارهای مستقل هر آزمایش و تعداد تکرارهای داخل هر آزمایش ضروری می‌باشد.

 3-1-5 نتایج: نتـایـج بـه‌دسـت آمـده از یـک کـار پـژوهشی در این بخش نگاشته می‌شود. داده‌ها و نتایج به‌ دست آمده باید به‌ گونه‌ای منطقی و مفید که روشنگر بحث و نتیجه‌گیری باشد ارایه گردد و بدین منظور می‌تواند همراه با جدول، نمودار و تصویر باشد. در این مورد باید دقت کافی به‌عمل آید که برای بیان یک منظور فقط از یکی از آن‌ها برای مثال نمودار یا جدول استفاده شود نه از هر دو. لازم است از توضیح کامل جداول در متن پرهیز شود و تنها به بیان اهم مطالب پرداخته شود.

 • جداول: جهت ارائه جداول توجه شود که خطوط جداول حذف نشوند و جداول فارسی و تمام خانه‌ها راست به چپ (‌ًRight to Left) نوشته شوند. جداول مقاله باید با فونت فارسی با فونت B Mitra سایز 10و تنظیمات Right To Left کشیده شود. اعداد داخل جداول باید به فارسی باشند. جداول از یک صفحه A4 تجاوز نکند و در صفحه Portrait کشیده شوند. جداول طوری کشیده شوند که وقتی با Tab از خانه‌ای به خانه دیگر می‌رویم، از سمت راست به چپ خانه‌ها تغییر کنند. جهت مقایسه آماری اعداد جدول از حروف انگلیسی Superscript استفاده شود و به‌صورت مناسب در زیر جدول توضیح داده شود. جداول بایستی دارای عنوان مختصر و گویا بوده و به‌ترتیب قرارگیری در متن شماره گذاری گردد. جداول بایستی در انتهای فایل اصل مقاله آورده شده و از قرار دادن جداول در متن یا در فایل دیگر پرهیز شود.
 • نمودارها و تصاویر:  بایستی به‌صورت فایل مجزا با پسوند JPEG و سایز ۸ در ۶ و رزولیشن ۶۰۰ dpi ارسال شوند. اعداد و نوشته‌های موجود در تصاویر و نمودارها به لاتین و کاملاً واضح باشند. اعداد و نوشته‌های تصاویر و نمودارهایی که بی کیفیت هستند در برنامه فتوشاپ بازنویسی شوند. شماره نگاره‌ها و تصاویر، به ترتیبی که درمتن به آن اشاره می‌شود برای هر مورد در زیر آن نوشته شود. عنوان تصاویر و نمودارها هم به زبان فارسی و هم به زبان لاتین باید در انتهای فایل اصل مقاله، بعد از منابع، به ‌ترتیب و حتی‌الامکان به‌صورت خلاصه و کوتاه ولی کاملاً گویا باشد.

 3-1-6 بحث: قسمت بحث بایستی جدا از قسمت نتایج و به‌صورت مجزا آورده شود. در این بخش نتایج به‌دست آمده مورد بحث و تفسیر قرار می‌گیرند و شـرح و بسط داده مـی‌شـوند. همچنین حاصل کار پژوهشی در مقایسه با کار سایر پژوهشگران مورد بحث و توجه قرار می‌گیرد. در کل به‌مواردی که به‌ حل مسئله مورد پژوهش کمک کرده و نتیجه‌گیری از آن حاصل شده است اشاره گردد. در آخر قسمت بحث نیز در یک پاراگراف نتیجه‌گیری نهایی به‌صورت کاملاً واضح بیان شود.

3-1-7 نتیجه‌گیری نهایی

 3-1-8 سپاسگزاری: در این بخش نویسنده راهنمایی و کمک‌های دیگران را یادآوری کرده و به‌طورخلاصه از آن‌ها سپاسگزاری می‌نماید. ‌به منظور ارسال مطالب مربوط به این بخش از فایل مشخصات نویسندگان ارسال شود و در فایل اصلی مقاله نباشد.

 3-1-9 تعارض منافع: در این بخش نویسنده بایستی تمام ارتباطات مالی (اعم از سود و یا ضرر حاصل از نتایج تحقیق) و غیر مالی (مثل ارتباطات دولتی، فردی یا شغلی) که می‌تواند به نحوی در یافته‌های تحقیق اثرگذار باشد را ذکر نماید. در صورت عدم وجود تعارض بایستی ذکر شود "نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را در این پژوهش شناسایی نکردند".

مسئولیت‌ مقاله

مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد.

نویسنده مسئول بایستی فرم رضایت نامه در خصوص صحت اطلاعات ارسالی و همچنین ترتیب اسامی نویسندگان را تکمیل و ضمیمه کند.

3-1-10 منابع مورد استفاده: تمام منابع مورد استفاده باید به زبان انگلیسی نوشته شود که لیست منابع باید در صفحه‌ای جداگانه که شماره ترتیب آن بعد از صفحات بحث، شماره‌گذاری می‌شود تایپ گردد. فهرست منابع می‌باید به ترتیب استفاده آن‌ها در متن و به صورت اعداد داخل پرانتز مشخص گردد (VANCOUVER). در خصوص منابع فارسی معادل انگلیسی آن آورده شده و در انتهای آن در درون پرانتز (In Persian) آورده شود. استفاده از پایان‌نامه، کنگره، کنفرانس، پروتکل، سایت، سخنرانی SAS در منابع قابل قبول نمی‌باشند. بایستی ۵۰ درصد منابع جدید و حداقل مربوط به پنج سال قبل باشند.

 • در مورد خلاصه نام مجله می‌توانید به نوشتارهای مجله مراجعه نموده و یا آن را به‌صورت مخفف از Pubmed یا Web of Science استخراج نمایید. در انتهای تمام منابعی که دارای PMID و DOI می‌باشند، لینک نسخه آنلاین (PMID و DOI) آورده شود و حتماً مطابق مثال ذیل لینک دهی شود.

Ghamsari SM, Dehghan MM, Raii Dahaghi M, Nowrouzian I. Clinical evaluation of two surgical treatmemt methods for exuberant granulation tissue of lower limb open wounds in horses. J Vet Res. 2020;  73(1): 1-9. doi: 10.4103/2153-3539.120729 PMID: 24392243

 • در مورد کتاب‌ها نام نویسندگان، موضوع، چندمین چاپ، مکان، نام ناشر، صفحه و سال انتشار، (مطابق با مثال)‌ باید ذکرگردد.

Petrie A, Waston P. Statistic for Veterinary and Animal Sciences. 1st ed. Blackwell Sciences Ltd. London, UK; 2019.

 • در صورت رجوع به فصلی از کتاب به‌عنوان ماخذ:

Bergston C. Infectious diseases of the digits. In: Greenough, P.R., Weaver, A.D. editors. 3rd ed. Lameness in Cattle. WB. Saunders Company. Philadelphia, USA. 2020. p. 89-99.

4-2 گزارش‌ موردی و گزارشات درمانگاهی:

این گزارش‌­ها، موارد نادر و آموزنده درمانگاهی و آزمایشگاهی را در بر گرفته و و نباید از 4 صفحه مجله تجاوز نمایند. در این دست گزارشات نکات زیر در نظر گرفته شود: عنوان فارسی و انگلیسی، ‌خلاصه فارسی و انگلیسی (سابقه، یافته‌های بالینی، آزمایشات تشخیصی و ارزیابی نهایی)، کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی، سابقه (چگونگی گزارش بیماری مورد نظر)، یافته‌های بالینی ‌(تاریخ شروع بیماری، علائم بیماری و تمامی یافته‌های بالینی مرتبط)، آزمایشات تشخیصی (کلیه آزمایشات انجام شده در جهت تایید تشخیص بیماری)، ارزیابی نهایی (بیان استنتاجی در خصوص مورد گزارش شده)، فهرست منابع.

4-3 مقالات مروری:

نوشتن این گونه مقالات توسط افراد با تجربه و صاحب نظری انجام می شود که در زمینه مقاله نگارش شده دارای تعداد کافی با همان عنوان مقاله باشند. در مقالات مروری نتایج بررسی‌های منتشر شده قبلی توسط نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف آن‌ها بررسی می‌شوند و پیشنهاداتی مبنی بر بهبود انجام آن‌ها در مطالعات بعدی آورده می شود. مجله تحقیقات دامپزشکی از ارسال این نوع مقالات استقبال می‌کند، با این حال قبل از ارسال لازم است با نویسنده مقاله در خصوص عنوان و حجم مقاله ارسالی هماهنگی به عمل آید.

در این دست گزارشات نکات زیر در نظر گرفته شود: عنوان فارسی و انگلیسی،  ‌خلاصه فارسی و انگلیسی (زمینه مطالعه و تشریح بخش‌های مختلف تشکیل دهنده مقاله در حد یک جمله و نتیجه گیری نهایی باشد، باید در زمان حال نوشته شود. همچنین به دلیل کوتاه بودن آن باید خیلی سریع به اهدافی که در مقاله وجود دارد اشاره شود) کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه،  بدنه اصلی یا نتایج، نتیجه گیری نهایی.

4-4 مقالات پژوهشی کوتاه:

این مقاله از جهت نوع کار و نحوه تدوین همانند مقاله پژوهشی است ولی با توجه به اهمیت و نتایج حاصل از پژوهش، مقاله به‌صورت فشرده و حداکثر در 5 صفحه (بدون احتساب منابع) مجله ارائه گردد.

در این دست گزارشات نکات زیر در نظر گرفته شود: عنوان فارسی و انگلیسی، خلاصه فارسی و انگلیسی، کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث، منابع باشد.

 

چنانچه مقاله خارج ازضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی مجله باشد قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده مسئول جهت انجام اصلاحات عودت داده خواهد شد.