راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

از آنجا که این مجله مقالات را به زبان فارسی به چاپ می‌رساند راهنمای چاپ مقالات تنها به زبان فارسی نگاشته شده است.

 راهنمای تهیه و ارسال نوشتار به مجله تحقیقات دامپزشکی

  شرایط ارسال نوشتارها

 نـوشـتـارهـا و ‌مقالات باید به صورت On-line از طریق سامانه نشریات الـکـتـرونیک دانشگاه تهران به آدرس اینترنتی http://jvr.ut.ac.ir ارسال شوند و  از ارسال مقالات به آدرس پستی مجله خودداری شود. مقاله بایستی در برنامه ‌2013-2010 Word ‌تایپ شده باشد، عکس‌ها و نمودارهای به کار رفته به صورت جداگانه و تک تک در قالب فایل JPEG ارسال گردد. لطفاً تنظیم dpi تصاویر حداقل 600 باشد.

 ‌قبولی نوشتارها برای چاپ باهیأت تحریریه مجله است که پس از داوری توسط سایر همکاران واجد صلاحیت اعلام خواهد شد. کلیه مکاتبات جهت اعمال هر گونه تـغـیـیـر صـرفاً با نویسنده مسئول به عمل خواهد آمد. صحت نوشتارهای علمی با نویسنده یا نویسندگان است. نوشتارها باید با فونت B Nazanin  برای نوشته های فارسی و فونت Times New Roman برای نوشته های لاتین سایز 12 در  ‌ابعاد A4 با رعایت فاصله 2 سانتیمتر از هر طرف تایپ شده باشند. تعداد جداول واشکال (اعم از تصاویر یا نگاره‌ها و غیره) به‌حداقل میزان در نظر گرفته شود. نمودارها و تصاویر بایستی به‌صورت فایل مجزا با پسوند JPEG و سایز ۸ در ۶ و رزولیشن ۶۰۰ dpi ارسال شوند. اعداد و نوشته های موجود در تصاویر و نمودارها به لاتین و کاملا واضح باشند. اعداد و نوشته های تصاویر و نمودارهایی که بی کیفیت هستند در برنامه فتوشاپ بازنویسی شوند. شماره نگاره‌ها و تصاویر، به ترتیبی که درمتن به آن اشاره می‌شود برای هر مورد در زیر آن نوشته شود. زیرنویس تصاویر و نمودارها هم به زبان فارسی و هم به زبان لاتین باید در انتهای فایل اصل مقاله به‌ترتیب و حتی‌الامکان به‌صورت خلاصه و کوتاه ولی کاملاً گویا باشد. ‌جداول مقاله باید با فونت فارسی و تنظیمات Right To Left کشیده شود. اعداد داخل جداول باید به فارسی باشد.

 در نوشتارهای ارسالی لازم است واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از خلاصه فارسی و 5 کلمه ذکر شوند.

 1– نوشتارهای پژوهشی:

 نـوشـتـار بایستی شامل: عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان (بطور کامل هم فارسی و هم لاتین)، محل کار نویسندگان با ذکر گروه و نام دانشکده و نام دانشگاه و شهر و کشور (هم فارسی و هم لاتین)، خلاصه، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث و منابع مورد استفاده باشد. ذکر شماره تلفن ثابت، همراه، نمابر و E-mail نویسنده مسِول بـه‌منـظـورمکـاتبـات بعدی ضروری است. نوشتارهای پژوهشی نباید حداکثر از 15 صفحه مجله (با احتساب منابع) تجاوز نماید. در انتهای مقاله لازم است هـمـکاری و کمک‌های افراد دیگر یادآوری شده و از آن‌ها سپاسگزاری گردد، بعد از بحث دربخش سپاسگذاری به‌طور مختصر به آن اشاره گردد. ‌

 

1-1 عنوان: عنوان نوشتارها باید کوتاه، گویا و بیانگر محتویات نوشتارباشد. همچنین هر مقاله بایستی دارای یک short running title‌ (عنوان کوتاه) بـاشد. تعداد حروف عنوان کوتاه مقاله نبایستی از 40حرف بیشتر باشد. به‌منظور حفظ جنبـه‌هـای حقـوقـی مرتبط با چاپ مقاله درمجله تحقیقات دامپزشکی. مکـاتبـات مـربـوط بـه کلیه مراحل پذیرش تا چاپ مقاله با نویسنده مسؤول انجام خواهد شد.

 2-1 خلاصه: ‌خلاصه نوشتارشرح مختصر و جامعی ازمحتویات نوشتار است. ایـن بخـش مـی‌باید به‌تنهایی بیانگر کارهای انجام شده و نتایج به‌دست آمده باشد به‌طوری که خواننده مجبور نشود برای درک مطلب به‌متن مراجعه نماید. خلاصه فارسی و خلاصه انگلیسی باید براساس الگوی ذکر شده ‌در دوره 75‌ شماره 1 (سال 1399) به بعد بصورت ساختاری (واجد قسمت‌های:‌ زمینه مطالعه، هدف، روش کار، نتـایـج و نتیجـه‌گیـری نهایی) در خلاصه فارسی و Conclusions, Results, Methods, Objectives, Background در خلاصه انگلیسی تنظیم شود. در ضمن خلاصه های فارسی و انگلیسی نباید از‌ 300 کلمه تجاوز نماید. در پایان صفحه مربوط به خلاصه مقاله واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی (5‌ کلمه) نوشته شود. بهتر است واژه‌های کلیدی تا حد امکان متفاوت از کلمات بکار رفته در عنوان مقاله باشند و شهر و کشور نباشند.

 3-1 مقدمه: این بخش ارایه کننده مسئله مورد پژوهش و منظور پژوهشگر از کار پژوهشی و یا گزارش آن است. بدین منظور در مقدمه باید زمینه‌های قبلی پژوهش به‌طور مختصر بیان شده و ارتباط آن با موضوع نوشتار بیان گردد و درپایان به‌انگیزه کار انجام شده اشاره شود.

 4-1 مواد و روش کار: در بخش مواد وروش کار باید تعداد و نوع حیوانات، مواد، لوازم و دستگاه‌هایی که اختصاصاً ‌برای کارپژوهشی به‌کار رفته است نام برده شده از ذکرمواد و لوازم عمومی آزمایشگاهی خودداری گردد. در مورد دستگاه‌هاو لوازم اختصاصی لازم اسـت نـام کـارخـانه سازنده و شماره مدل دستگاه نیز نام برده شود. روش کار می‌باید طـوری ارایـه گـردد کـه امکان انجام مجدد آن توسط پژوهشگران دیگر میسر بوده و به‌طور خلاصه بیانگر چگونگی و روند کار انجام شده باشد. در این بخش لازم است از ذکر روش‌هایی که قبلا انجام شده و در نشریه‌های دیگر چاپ شده است خودداری نموده و تنها به‌ذکر منبع مورد نظر اکتفا شود. در مورد کارهای آماری روش‌های به‌کار گرفته شده باید به‌شیوه قابل درک و با استناد به‌مأخذ معتبر تذکر داده شود.

 5-1 نتـایـج: نتـایـج بـه‌دسـت آمـده از یـک کـار پـژوهشی در این بخش نگاشته می‌شود. داده‌ها و نتایج به‌دست آمده باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشنگر بحث و نتیجه‌گیری باشد ارایه گردد و بدین منظور می‌تواند همراه با جدول، نمودار و تصویر باشد. در این مورد باید دقت کافی به‌عمل آید که برای بیان یک منظور فقط از یکی از آنها برای مثال نمودار یا جدول استفاده شود نه از هر دو. در ضمن جهت ارائه جداول توجه شود که خطوط جداول حذف نشوند و جداول فارسی و تمام خانه ها راست به چپ (‌ًRight to Left) نوشته شوند. جداول از یک صفحه آ4 تجاوز نکند، در صفحه portrait کشیده شوند. با فونت B Nazanin سایز 12. جداول طوری کشیده شوند که وقتی با تب از خانه ای به خانه دیگر میرویم، از سمت راست به چپ خانه ها تغییر کنند.

 6-1-بحث: دراین بخش نتایج به‌دست آمده مورد بحث وتفسیر قرار می‌گیرند و شـرح و بسط داده مـی‌شـوند. همچنین حاصل کار پژوهشی در مقایسه باکارسایر پژوهشگران مورد بحث و توجه قرار می‌گیرد. درکل به‌مواردی که به‌حل مسئله مورد پژوهش کمک کرده و نتیجه‌گیری از آن حاصل شده است اشاره گردد. در آخر قسمت بحث نیز در یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی بصورت کاملاً واضح بیان شود.

 7-1-سپاسگذاری: دراین بخش نویسنده راهنمایی و کمک‌های دیگران رایادآوری کرده و به‌طورخلاصه از آن‌ها سپاسگزاری می‌نماید.

 8-1-منابع مورد استفاده: تمام منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست متن بـه آن‌هـا اشـاره شده باشد. متن نوشتارهایی که به آن استناد می‌شود درصورتی که به‌وسیله یک نفر نوشته شده باشد نام خانوادگی نویسنده به زبان انگلیسی و به شکل Smith درسال 2019 نگاشته شود. درصورتی که نویسندگان نوشتار دو نفر باشند نام هردو به صورت فوق نوشته می‌شود. مقاله‌هایی که بیش از دو نویسنده داشته باشند، ذکرمنبع بدین صورت خواهد بود Smith‌ و همکاران در سال1997 (اسم حتما به لاتین نوشته شود،‌سال حتما ذکر شود و به باشد). درپایان هرپاراگراف در صورت ضرورت می‌توان به شماره مأخذ اشاره نمود. مقالات منتشر نشده، کنگره، کنفرانس، سایت، پایان نامه، پروتکل، سخنرانی SAS به‌عنوان رفرانس قابل پذیرش نیستند. تمام منابع مورد استفاده  باید به زبان انگلیسی نوشته شود که ‌ لیست منابع باید در صفحه‌ای جداگانه که شماره ترتیب آن بعداز صفحات بحث، شماره‌گذاری می‌شود تایپ گردد. باید توجه داشت که در فهرست منابع نام خانوادگی تمام نویسندگان همراه با حرف یا حروف اول نام آن‌ها برده شود. فهرست منابع می‌باید برحسب حروف الفبایی نام نویسنده اول تنظیم شده و به ترتیب شماره‌گذاری گردد. تمامی رفرانس‌ها بایستی به زبان انگلیسی نوشته شوند. بنابراین لازم است رفرانس‌های فارسی به انگلیسی ترجمه شوند. پس از اسامی نویسندگان سال انتشار، عنوان، مشخصات مجله (شامل خلاصه نام مجله وصفحه) به ترتیب تایپ می‌گردد. درمورد خلاصه نام مجله به نوشتارهای مجله مربوطه و یا World List of Scientific Periodicals مراجعه شود. تز، پایان نامه، کنگره، کنفرانس، پروتکل، سایت، سخنرانی SAS در منابع قابل قبول نمی باشد. ۵۰درصد رفرانس ها از 2015 به بعد باشد. اگر رفرانس مجله است حتما باید نام مجله به صورت مخفف از Pubmed، شماره مجله و شماره صفحه ذکر شود. در انتهای تمامی رفرانس‌هایی که دارای PMID و DOI می باشند، لینک نسخه آنلاین (PMID و DOI) رفرانس آورده شود و حتما لینک دهی شود.

 مثال:

Ghamsari, S.M., Dehghan, M.M., Raii Dahaghi, M., Nowrouzian, I. (2018). Clinical evaluation of two surgical treatmemt methods for exuberant granulation tissue of lower limb open wounds in horses. J Vet Res, 73, 1-9. https://doi.org/10.4103/2153-3539.120729 PMID: 24392243

 در مورد کتاب‌ها نام نویسندگان، سال انتشار، موضوع، چندمین چاپ، مکان و نام ناشر و صفحه می‌باید ذکرگردد.

Petrie, A., Waston, P. (2018). Statistic for Veterinary and Animal Sciences. (1st ed.) Blackwell Sciences Ltd. london, UK.

 ویا درصورت رجوع به فصلی ازکتاب به‌عنوان ماخذ:

Bergston, C. (2018). Infectious diseases of the digits. In: Lameness in Cattle.  Greenough, P.R., Weaver, A.D. (eds.). (3rd ed.) WB. Saunders Company. Philadelphia, USA. p. 89-99.

 2- گزارش‌ موردی و گزارشات درمانگاهی: ‌

 در این دست گزارشات نکات زیر در نظر گرفته شود:

 ‌‌1-2-عنوان:طبق بند1-1.

 2-2- ‌خلاصه فارسی و انگلیسی:بایستی شامل سابقه، یافته‌های بالینی، آزمایشات تشخیصی و  ‌ارزیابی نهایی باشد.

 3-2- سابقه: ‌شامل چگونگی گزارش بیماری مورد نظرو درصورت لزوم شامل منابعی ازگزارش‌های قبلی باشد.

 4-2- یافته‌های بالینی: ‌شامل تاریخ شروع بیماری، علائم بیماری و تمامی یافته‌های بالینی مرتبط  باشد.

 3- آزمایشات تشخیصی: کلیه آزمایشات آزمایشگاهی انجام شده در جهت تایید تشخیص بیماری است.

 4‌-ارزیابی نهایی: بیان استنتاجی در خصوص مورد گزارش شده  است.

 چنانچه مقاله خارج ازضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی مجله باشد قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده مسئول جهت انجام اصلاحات عودت داده خواهد شد. ‌