اهداف و چشم انداز

هدف مجلۀ تحقیقات دامپزشکی چاپ به‌روزترین مقالات به منظور بهبود و پیشرفت آگاهی در زمینه‌های مختلف علوم دامپزشکی با رعایت تمام موازین چاپ و نشر بین‌المللی است. در همین راستا از همه محققین و فرهیختگان و دانشمندان می‌خواهد که آن را در این مسیر همراهی کنند. مجلۀ تحقیقات دامپزشکی مقالات محققین عزیز را در زمینه‌های اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی؛ انگل شناسی و بیماری‌های انگلی؛ آسیب‌شناسی تشریحی و بالینی؛ بهداشت خوراک دام، طیور و آبزیان؛ بهداشت مواد غذایی؛ بهداشت و بیماری‌های آبزیان؛ بهداشت و بیماری‌های پرندگان؛ بهداشت و بیماری‌های دام‌های بزرگ؛ بهداشت و بیماری های دام‌های کوچک؛ تکنیک‌های تصویربرداری تشخیصی؛ جراحی، هوشبری و بیماری‌های اندام حرکتی؛ علوم پایه (بیوشیمی، آناتومی، جنین، بافت‌شناسی و فیزیولوژی)؛ فارماکولوژی و سم‌شناسی؛ مامایی و بیماری‌های تولید مثل؛ میکروبشناسی و ایمنی‌شناسی؛ هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی و سایر زمینه‌های علوم دامی مورد بررسی و داوری قرار می‌دهد. بدیهی است در صورت مناسب بودن مقاله در اسرع وقت به چاپ خواهد رسید.