نویسنده = مرتضی رضایی
‌اثر مصرف مخمر بر فرانسجه‌های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله‌های پرواری

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

مرتضی رضایی؛ محمد رضاییان؛ سیداحمد میرهادی؛ محمد مرادی


اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 63-69

مرتضی رضایی؛ محمد رضائیان؛ پرویز جامعی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ سید احمد میر هادی