آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی - دهلیزی در فلب موش صحرایی

نویسنده

چکیده

هدف : فراهم آوردن اطلاعات مربوط به آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی – دهلیزی قلب موش صحرایی، این اطلاعات مورد نیاز رشته‌های مختلف علوم دامپزشکی نظیر آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژی، آسیب‌شناسی و کاردیولوژی می‌باشد.
طرح مقایسه آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی – دهلیزی موش صحرایی با اطلاعات موجود در مورد انسان و سایر حیوانات.
حیوانات: چهار قطعه موش صحرایی
روش: از هر قلب قطعه‌ای مشکل از قسمت بالایی دیواره بین دهلیزی، سیاهرگ میانخالی قدامی راست، بخشی از دیواره جانبی دهلیز راست و گوشک راست جدا شد. با استفاده از روشهای متداول در آناتومی و بافت شناسی، گره سینوسی – دهلیزی مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج : گره سینوسی – دهلیزی قلب موش صحرایی تا حدودی مثلثی شکل بود. میانگین ابعاد گره 225 میکرون طول، 83 میکرون عرض و 216 میکرون ضخامت بود. سلولهای گره به صورت گروهها و زنجیره‌های سلولی قرار داشتند. به طور کلی اختلاف رنگ سلولهای گره با سلولهای میوکارد دهلیز راست بسیار اندک بود و بین سلولهای گره صفحات پلکانی وجود نداشت همچنین سلولهای نزدیک سرخرگ گره سینوسی – دهلیزی در اطراف آن سازماندهی شده بودند.
نتیجه‌گیری : موقعیت تشریحی گره در موش صحرایی مشابه انسان، سگ، گاو، شتر، گربه و بز می‌باشد. گره سینوسی – دهلیزی قلب موش صحرایی دارای سرخرگ مرکزی است که از این نظر به انسان ، سگ و شتر شباهت دارد در حالی که در بز، گوسفند، خرگوش، گربه، خوکچه هندی و گاو فاقد سرخرگ مرکزی است . در داخل گره سینوسی – دهلیزی موش صحرایی میزان اندکی الیاف عصبی وجود دارد که از این نظر شبیه خوکچه هندی است. در حالی که در انسان اسب، سگ، گربه و بز میان زیادی الیاف عصبی در داخل گره وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To provide information about the anatomy and histology
of the cardiac sinu-atrial node of rat. This information is needed in various fields of veterinary sciences, such as anatomy, histology, physiology, pathology and cardiology.
Design: Compare the anatomy and histology of the rat with the
available data on the sinu-atrial node of human being and other animals.
Animals: Four male rats.
Procedure: A piece consisted of the upper part of the interatrial septum along with the right cranial vena cava and a part of lateral wall of right atrium and right auricle was separated from each heart.
The sinu-atrial node was studied by using routine anatomical and
histological techniques. Results: The sinu-atrial node of the rat was almost triangular in shape. The mean dimensions of the node were 225tm in length,
83iim in width and 216itm in thickness. The cells of the node were
organized into groups and chains of cells. In general, the color differences between the nodal cells and the ordinary myocardial fibers of the right atrium were very weak and there were no intercalated
discs at intercellular connections. Also, the cells near the sinu-atrial node artery were organized around it. Conclusion: The anatomical location of the sinu - atrial node in
the rat is similar to those of human being, dog, cattle, horse, camel,
cat and goat. In the heart of rat there was a central artery. In this respect, it was resemble to those of human being, dog and camel. However, in gaot, sheep, rabbit, cat, cattle and guinea pig there is
no central artery in the node. There was a little amount nerve fibers
within the sinu-atrial node of rat. In this respect, it is similar to that of guinea pig. Whereas, in man, horse, dog, cat and goat the nerve
fibers are aboundant within the node. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran 59,1:3-7,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Heart
  • Histology
  • rat
  • Sinu-Atrial node