تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان اردبیل

نویسندگان

چکیده

هدف : مشخص نمودن گونه‌های عامل بابزیوز در گوسفند و کنه‌های ناقل در منطقه اردبیل.
طرح : مطالعه مقطعی
حیوانات : تعداد 181 راس گوسفند بیمار مبتلا به بابزیور.
روش : رنگ امیزی گسترشها با رنگ گیمسا و جداسازی کنه‌های سخت از بدن دامهای آلوده و تعیین گونه آنها.
تجزیه و تحلیل آماری: استفاده از آزمون مربع کای.
نتایج : در این بررسی، پس از رنگ آمیزی گسترشها 90 نمونه (73/49 درصد) آلوده به بابزیا بودند که در این میان 78 راس (09/43 درصد) آلوده به بابزیااویس. 2 راس (1/1 درصد) آلوده به بابزیاموتازی و 10 راس (52/5 درصد) آلودگی توام به بابزیااویس و بابزیاموتازی داشتند. از حیوانات مورد مطالعه کنه‌های ریبی سفالوس، هیالوما، درماسنتور و همافیزالیس جدا شد.
نتیجه‌گیری : نتایج نشان دهنده غالب بودن گونه بایزبااویس در موارد بابزیای گوسفندی در گوسفندان منطقه اردبیل می‌باشد. نتایج آماری نشان داد که ریبی سفالوس بورسا به طور معنی‌داری در انتقال بابزیااویس در این منطقه نقش دارد. (P<0/05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Distinguish of Babesia species and tick infestation in
sheep in Ardabil.
Design: Cross sectional study. Animals: One hundred and eighty one sheep infected with Babesia. Procedure: Blood smears obtained from sheep, stained with Geimsa
and examined microscopically. Statistical analysis: Chi-squire test.
Results: The result indicated that out of 90 sheep infected with Babesia 78(43.09%), 2(1.1%) and 10(5.52%) were infected with
B.ovis, B.motasi and mixed infection with B.motasi & B.ovis
respectively. Rhipicephalus, Dermacentor, Haemaphysalzs and
Hyalomma were isolated form sheep. Implications: This study shows that problems with Babesia in this region mainly related to B.ovis. The result also indicated that
Rhipicephalus bursa was dominant vector of B.ovis in this region
(P<0.05)..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babesia ovis
  • B.motasi
  • Rhipicephalus bursa
  • sheep