بررسی خواص بیوشیمیایی و الگوهای انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی جهت بیوتایپینگ سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال بختیاری

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی خواص، بیوشیمیایی و حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوهای قابل انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهار محل و بختیاری.
طرح : مطالعه مقایسه‌ای.
نمونه‌ها : در مجمنوع تعداد سی و چهار نمونه جدا شده از موارد سقط جنین در طی دو سال متوالی (1378 و 1379) مورد بررسی قرار گرفتند.
روش : در این تحقیق از روشهای معقول تشخیص باکتری‌های رومده‌ای و محیط‌های تشخیص انتروباکتریاسه استفاده شد. سپس حساسیت آنتی بیوتیکی و قابلیت انتقال مقاومت در بین سروتیپ‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج : نتایج رشد باکتری در محیط‌های قندی نشان داد که تمامی نمونه‌های مورد آزمایش قادر به تخمیر قند مانیتول هستند ولی اکثر آنها (95 درصد) ترهالوز را تخمیر نمی‌کنند. تمامی سویه‌‌های آبورتوس اویس مورد آزمایش نسبت به کلرامفنیکل، آمیکاسین، نالیدیکسیک اسید، کانامایسین و انروفلوکساسین حساس و همگی نسبت به اموکسی سیلین و آمپی سیلین مقاوم بوده‌اند. در بررسی انتقال مقاومت دارویی تنها به سه مورد انتقال مقاومت آمپی سیلین در میان سویه‌های جدا شده از استان چهار محال و بختیاری برخورد شد.
نتیجه‌گیری : به طور کلی مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سویه‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهار محال و بختیاری بسیار کم است. همچنین انتقال مقاومت در این باکتری بندرت رخ می‌دهد. یکی از دلایل مهم چنین پدیده‌ای دشواری در استفاده از آنتی بیوتیک‌ها در گله‌های گوسفند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study blechemichal properties and comparing current
antibiotic resistance of S. abortusovis isolated from sheep in Ch
Bakhtiaiy province and study the prone to R - factor transferability.
Design: Comparative study
Samples: Thirty four strains isolated from Chaharmahal-Bakhtiary .
in 1999-2000
Procedure: Biochemical tests were performed with standard diagnestic
tests, antibiotic susceptibility and it’s transferability were examined.

Results: All strains were resistant to Ampicillin (Am) and
Amoxicillin (Amx). Although the Streptomycin (S) after the Am
and Amx was the most common resistance. Resistance to Amicacin
(AN) and Tetracyclin (Te) were very low (about 2%). All strains ,
were susceptible to Chloramphenicol (C), Nalidixic Acid (Na),
Kanamicin (K) and Enrofloxacin (En). Just in one case the profile
of Am - Amx - Cotrimaxazole (SXT)- AN- Te was developed.
Among the total isolates, 3 cases were able to transfer some part
of their resistance factors. In all three cases only resistance to
Ampicillin were transmitted.
Conclusion: Antibiotic resistance in S. abortusovis strains isolated
from Iran is not that high and rarely were transmited to other
bacteria. This phenomenon may be related to the difficulties
of drug administration in sheep and got flocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic susceptibility
  • Biotyping
  • Chaharmahal and Bakhtiari
  • Resistance transferability
  • Salmonella abortus ovis
  • sheep