بررسی شیوع آلودگی های انگلی بعضی از گاو ماهیان صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی میزان شیوع ومیانگین شدت آلودگی به انگلها در بعضی از گونه ها ی گاو ماهیان سواحل جنوب غربی دریای خزر
طرح: نمونه برداری تصادفی
حیوانات: صدودوقطعه از چهار گونه مختلف ماهیان دریای خزر شامل گاو ماهی شنی (24 قطعه)، گاوماهی سربزرگ (14 قطعه) ، گاوماهی خزری (33 قطعه) و گاوماهی دهان سیاه (10 قطعه)
روش: بریدن دیوار حفره شکمی ماهیان وخارج کردن امعا و احشا، باز کردن دیوارروده و بررسی وجود انگل ها در محتویات روده توسط بینوکولار، بررسی اندامهای احشایی برای مشاهده انگل، ایجاد برش بر روی عضلات با فواصل 1 سانتی متر برای مشاهده کیست انگل جداد کردن و تثبیت با اتانول 70 درصد، شفاف کردن نماتودها با لاکتوفنل و رنگ آمیزی آکانتوسفال ها با رنگ استوکارمین . شناسایی انگلها به کمک کلیدها ی تشخیص انگل شناسی ماهی.
تجزیه و تحلیل آماری: محاسبه میزان شیوع، میانگین شدت آلودگی+ انجراف معیار، دامنه تعداد انگل، شاخص غابلیت وهمچنین بررسی اختلاف آلودگی بین گونه های مختلف و دستجات سنی به وسیله آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Z(05/0>p) به کمک نرم افزار کامپیوتری Excel
نتایج: در این بررسی سه گونه انگل از چهار گونه گاو ماهی دریای خزر به شرح زیر جدا شد. از 43 عدد گاوماهی شنی نوزاد استرونژیلیدس اکسیسوس(شیوع 28/16 درصد و میانگین شدت آلودگی 29/6 عدد) دیکه لینه مینوتوس (شیوع 9/27 درصدو میانگین شدت آلودگی 3 عدد) و کورینوزومااستروموزوم (شیوع 93/20 درصد ومیانگین شدت آلودگی 56/24 عدد)از 14 عدد گاوماهی سربزرگ نوزاد اوسترونژیلیدس (شیوع 50 درصد ومیانگین شدت آلودگی 71/10 عدد) دیکه لینه (شیوع 1/7 درصد ومیانگین شدت آلودگی 16 عدد) و کورینوزوما (شیوع 86 درصد ومیانگین شدت آلودگی 34 عدد) از 33 عدد گاو ماهی خزری نوزاد اوسترونژیلیدس (شیوع 18/18 درصد ومیانگین شدت آلودگی 17/1 عدد) و دیکه لینه (شیوع 39/39 درصد ومیانگین شدت آلودگی 2/6 عدد) و از 10 عدد گاو ماهی دهان سیاه دیکه لینه (شیوع 20 درصد ،میانگین شدت آلودگی 3 عدد) و کورینوزوما (شیوع 10 درصد ومیانگین شدت آلودگی 1 عدد) جدا شد.
نتیجه گیری : در بررسی حاضر نوزاد نماتود اوسترونژیلیدس اکسیسوس و کورینوزومااستروموزوم برای اولین بار از گونه های گاو ماهیان در ایران گزارش می شوند وگزارش آلودگی به نماتود دیکه لینه مینوتوس از گاو ماهی خزری و گاو ماهی دهان سیاه نیز برای اولین بار از ایران صورت می گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که گاو ماهیان می توانند آلودگی به کورینوزومااستروموزوم را نیز همانند آلودگی به نوزاد اوسترونژیلیدس اکسیسوس به ماهیان خاویاری انتقال دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the prevalence and mean intensity of parasites
in Gobiids from south- west of Caspian Sea. Design: Random sampling. Animals: Atotal of 102 samples of four different Gobiid species
including Neogobiusfiuviatilis (No=43), N. kessleri (No=14), N.
caspius (No =33) and N. melanostomus (No=10) were examined
from March to October 2001. Procedures: Cutting the wall of body cavity and removing viscera including intestine, liver, ovaries, testis and etc to isolate the
parasites. Cutting the muscles and finding the cysts of parasites
in them .Fixing the parasites by buffered formalin 10%, clearing
the nematodes by lactophenol, staining the acanthocephals by acetocarmine and identifying them by identification keys. Statististical analysis: Calculating the prevalence, mean intensity,
dominance and range of the parasites by Microsoft Excel and
comparing the differences between species, sexes, age and locations by one way ANOVA and Z Test (P< 0.05). Results: Four different Gobiid species were examined and three
different parasites were isolated. The results as follows: Neogobius
fluviatilis (no=43) was infected with Eustrongylides excisus
(Prevalence P 16.28%, mean intensity ml = 6.29), Dichelyne
minutus (P =27.9%, ml = 3) and Corynosoma strumosum (P= 20. 93%, ml = 24.56), Neogobius kessleri (no =14) was infected with E. excisus (L)(P = 50% ,ml = 10. 71), D. minutus (P = 7.1%, ml
= 16) and C. strumosum (P = 86 %. ml = 34), Neogobius caspius
(no = 33) was infected with E. excisus (L) (p = 18.18 %, ml =1.17) and D. minutus (p=39.39%, ml = 6.62), Neogobius melanostomus (no= 10) was infected with D. minutus (p=20%, ml=3) and C. strumosum (p=l0%,mI=l).
Conclussion: In the present survey, E. excisus (L) and C. strumosum
are reported for the first time from the four different Gobiid species
and D. minutus is reported from N. caspius and N. melanostomus in Iran. It was found that Gobiids can transmit the C. strumosum
as well as E. excisus (L) to the other fish species such as sturgeons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Corvnosomastrumosum
  • Dichelyne minutus
  • Eustrongylides excisus (L)
  • Gobiidae
  • parasite