مطالعه اولترا سونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل در مرغهای تخمگذار

نویسندگان

چکیده

هدف : کاربرد سونوگرافی در مطالعه ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل مرغهای تخمگذار و مقایسه سه رهیافت، سونوگرافی ایستاده، خوابیده به پشت و خوابیده به پهلو.
طرح : مطالعه مشاهده‌ای .
حیوانات: هفده قطعه مرغ تخمگذار نژادهای لاین با سن 56 هفته.
روش : از هر پرنده روزانه در سه رهیافت ایستاده (St) خوابیده به پهلو (Lt) و خوابیده به پشت (Do) سونوگرافی به عمل آمد. قطر زرده با آلبومین، ضخامت آلبومین، تعداد زرده. تعداد فولیکول و ابعاد تخم‌مرغ دارای پوسته ثبت گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب هم بستگی پیرسون.
نتایج موارد قابل مشاهده و اندازه‌گیری شامل فولیکول، زرده با آلبومین، آلبومین و تخم مرغ با پوسته بودند در سه رهیافت مورد مطالعه اختلاف ممعنی‌داری در اندازه‌گیری ساختارهای فوق مشاهده نگردید (P>0/05) میانگین تعداد فولیکول و زرده به ترتیب 89/0+12/3 و 51/0+45/4 سانتیمتر و 04/0+29/0 میلیمتر بودند ضریب همبستگی بین قطر کوچک و بزرگ تخم مرغ اسکن شده و تخم مرغ تولید شده در رهیافت ایستاده به ترتیب 583/0 و 480/0=r . رهیافت خوابیده به پهلو به ترتیب 456/0 و 589/0=r و در رهیافت خوابیده به پشت به ترتیب 522/0 و 605/0=r بود.
نتیجه‌گیری : با توجه به اینکه اختلاف معنی داری در اندازه‌گیری ساخحتارهای مورد مطالعه در بین سه رهیافت مشاهده نگردید. از آنجای یکه پرنده‌ها در وضعیت ایستاده راحت و آرامتر بودند و تخمدان، زرده و اویدوکت در این وضعیت در حالت و شکل طبیعی خود قرار دارند. لذا این روش نسبت به وضعیت‌های خوابیده ارجح می‌باشد با در نظر گرفتن نتایج حاصله می‌توان اظهار نمود که تصویربرداری اولتراسونیک روشی کارآمد برای مطالعه ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل در مرغهای تخمگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the application of ultrasonography for studying normal reproductive system in laying hens and compare three ultrasonographic approaches. Design: Observational study. Animals: Seventeen Hy-Line laying hens, aged 56 weeks.
Procedure: Ultrasonography was performed daily in each
bird for 21 days at standing (St), lateral (Lt) and dorsal recumbent (Do) positions. Number of follicle and yolks, yolk-
albumin diameter, albumin thickness, and egg dimension were measured, as well.
Statistical analysis: One- way analysis of variance and Pearson
correlation.
Results: Follicle, yolk, yolk - albumin, albumin and egg were detectable structures in the scans. There were no significant differences in the number of ovarian follicle and yolk, and diameter of yolk - albumin and albumin thickness among the
above- mentioned positions. The mean number of follicle
and yolk were 3.12±0.89 and 2.68+0.51, respectively. The mean
diameter of yolk -albumin and albumin thickness were 4.45±0.15
cm and 0.29±0.04 mm, respectively. Correlation coefficient of small and large diameters between scanned and laid eggs were
0.48, 0.583, 0.456, 0.589, 0.605 and 0.522 in standing, lateral and
dorsal recumbent positions, respectively. Clinical implications: Since no significant difference was
detected in dimension of studied structures between three
examined approaches, birds felt comfort and also achievement
of normal positions of reproductive system at standing position, it can be considered as the superior approach in comparison with two other ones. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 1: 23-
27,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laying hens.
  • reproductive system
  • Ultrasonography