بررسی فراوانی سارکوسیتیس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی میزان شیوع کیست‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل سارکوسیستیس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز به روش مشاهده مستقیم گسترش بافنی و هضم بافتی.
طرح : مطالعه مقطعی.
حیوانات : دویست راس گاو کشتار شده در کشتارگاه شیراز.
روش : انتخاب گاوها به صورت نمونه‌گیری ساده تصادفی، تعیین سن و جنس آنها، مشاهده مستقیم مری، زبان و عضلات مختلف جهت یافتن کیست‌های ماکروسکوپی سازکوسیست گرفتن نمونه از زبان، قلب، دیافراگم و مری، تهیه گسترش یافت از نمنونه‌ها و رنگ آمیزی آنها با گیمسا، هضم نمونه‌ها در محلول بافر فسفات حاوی اسید کلریدریک و پیسین. تهیه گسترش بافتی از رسوب بافت هضم شده و رنگ آمیزی آنها با گیمسا، تعیین آلودگی نمونه‌ها به کیست‌های میکروسکوپی سارکوسیست بر اساس مشاهده برادی زوآیت انگل.
نتایج: آلودگی به گونه‌های ماکروسکوپی سارکوسیست در هیچکدام از نمونه‌ها مشاهده نشد با روش هضم بافتی صد درصد نمونه‌ها و با روش گسترش بافتی 0/99 درصد لاشه‌ها آلوده به گونه‌های میکروسکوپی سارکوسیست تشخیص داده شدند. حساسیت روش گسترش بافتی در تشخیص گونه‌های میکروسکوپی سارکوسیست در مری 0/72 درصد، دیافراگم 5/78 درصد، زبان 5/79 درصد و قلب 5/98 درصد بود. سن و جنس گاوها در میزان آلودگی آنها تاثیر نداشت همچنین تفاوت در میزان آلودگی اندامهای مورد مطالعه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری : با توجه به آلودگی بالای گاوهای منطقه به دو گونه سارکوسیست که در عضلات گاو کیست‌های میکروسکوپی ایجاد می‌کنند، شناسایی گونه‌ها و تعیین میزان شیوع آنها اهمیت زیادی دارد، چرا که گونه S.cruzi عامل بیماری دالمن در گاو است و گونه دیگر یعنی S.bovihominis تنها گونه بیماریزایی است که از طریق مصرف گوشت دامهای حلال گوشت به انسان منتقل شده و موجب سارکوسیستوزیس گوارشی می‌شود. همچنین نظر به این که احتمال وجود گونه مذکور در گاوهای منطقه وجود دارد. باید از خوردن گوشت گاو به صورت نیمه پخته اجتناب نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

. Objective: Study on the prevalence of macroscopic and microscopic cysts of Sarcocystis in slaughtered cattle by direct inspection, impression smear and digestion method,
Design: Cross-sectional study.
Animals: Two hundreds of cattle slaughtered at Shiraz
slaughterhouse. Procedure: Simple random sampling, determination of sex and
age, direct inspection of esophagus, tongue and different muscles
to find macroscopic cysts, sampling from tongue, heart, diaphragm
and esophagus, preparing tissue smear and staining by Giemsa, digesting samples by PBS containing HCI and pepsin, staining the precipitate by Giemsa, and examining the stained smear for bradyzoites.
Results: No macroscopic cyst was observed. All samples in digestion
method and 99% of them in impression smear method were diagnosed to be infected by microscopic cysts. The sensitivity rate of impression smear method to diagnose the microscopic cysts was 72.0% in esophagus, 78.5% in diaphragm, 79.5% in tongue and
98.5% in heart. Sex and age had no effect on infection rate. There
was no significant difference among infection rates of different organs. Conclusion: According to high infection rate of cattle with
microscopic cyst, the identification of Sarcocvstis spp and their
prevalence rate is very important. S.cruzi causes Dalmeny disease in cattle and S. bovihominis causes intestinal sarcocystosis in humans. The latter is transmitted by consumption of infected beef.
Health implication: Avoiding consumption of under-cooked beef
is highly advisable in infected areas which are world wide in
distribution. J. Fac. VeL MetL Univ. Tehran. 59, 1: 33-37, 2004

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Iran
  • Sarcocystis