مطالعه بافت شناسی ساختار تخمدان در میگوی ببری سبز دریای عمان و خلیج فارس

نویسنده

چکیده

هدف : مطالعه بافت شناسی تخمدان در میگوی ببری سبز بالغ خلیج فارس و دریای عمان.
طرح : تهیه مقاطع متوالی به روش برشهای صفحه‌ای موازی با سطح از تخمدان حیوانات تعداد صد قطعه از میگوهای ببری سبز Penaeus semisulcatus مولد سالم.
روش: به منظور مطالعه بافت شناسی تخمدان تعداد 100 قطعه از میگوهای ببری سبز Penaeus semisulcatus مولد سالم بلافاصله پس از صید از بندر جاسک انتخاب و با دو روش همزمان غوطه‌وری در محلول بافر فرمالین 10 درصد پس از جدا نمودن کوتیکول و عضلات و تزریق بافر فرمالین 10-5 درصد از طریق سینوس خآبششی پایدار گردیدند. پس از ثبوت کامل نسوج ابتدا ساختار ظاهری بخشهای مختلف تخمدان توسط استریومیکروسکوپ مطالعه و سپس جهت تهیه مقاطع هیستولوژیک مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی انجام و قالبهای پارافینی تهیه گردید سپس برشهایی به ضخامت 6 میکرومتر تهیه و با هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج : یک زوج تخمدان به طور قرینه در بدن میگوی ماده بالغ قرار گرفته که هر کدام از سه لوب قدامی، جانبی و خلفی تشکیل شده است چهار نوع اووسیت در تخمدان‌ها مشاهده شد که شامل اووسیت در حال استراحت اووسیت در حال رشد اووسیت اتساع یافته و بالاخره اووسیت بالغ بود. اووسیت در حال استراحت اندازه بسیار کوچکی داشته و مشابه بافت استرومای تخمدان بود. سلول فوق دارای هسته‌ای کروی و روشن و سیتوپلاسمی بازوفیلی و محدود در اطراف هسته بود اووسیت‌های در حال رشد در کیسه‌هایی محصور شده و ساختاری لوله‌ای شکل به تخمدان داده بودند. هر کیسه حاوی 50-8 اووسیت بود که به صورت ردیفی قرار گرفته بودند. اووسیت‌های اتساع یافته از نظر اندازه بسیار بزرگتر از اووسیت‌های در حال رشد بوده و درون کیسه‌های فولیکولی قرار گرفته بودند، اووسیت‌های بالغ بسیار بزرگ شده و در سطحی‌ترین ردیف کیسه‌های فولیکولی قرار گرفته بودند. در نمونه‌های مورد آزمایش ما اکثر اووسیت‌ها از نوع دوم و چهارم و درصد کمتری از نوع اول و سوم بودند.
نتیجه‌گیری : ساختار بافتی تخمان در گونه‌ مورد مطالعه با ساختار این عضو در دو گونه‌ دیگر از میگوهایی که تا کنون در دنیا مطالعه شده است دارای تشابهات و تفاوتهایی است که به طور کامل در قسمت بحث مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Histological study of the mature “Penaeus semisulcatus” shrimp of Persian Golf and Oman Sea.
Design: Making serial plane sections perpendicular to the surface. Animals: 100 mature healthy “Penaeus semisulcatus” shrimps.
Procedures: One hundred of mature healthy Penaeus Semisulcatus
shrimps were selected immediately after fishing from Jask Port
and fixed by plunging into 10% buffer formalin after removing the cuticles and muscles ,and injecting of 10% buffer formalin into the gill sinus simultaneously. After fixation, morphology of the ovaries
were studied under stereo-microscope and then routine histology
lab method were used and paraffin blocks were made 6pm sections were cut and stained with H&E and studied under light microscope. Results: A pairs of symmetric ovaries lied in the body and each contained three, frontal, lateral and distal lobes.
4 types of oocytes, namely, Resting oocyte, Developing oocyte,
Expanding oocyte and mature oocyte were observed in the ovaries.
The Resting oocyte was the small cell with round and euchromatic nucleous and little basophilic cytoplasm around it. The developing oocytes were surrounded into the tubular sacs. Each sac contained
8-50 oocytes arranged in lines. The expanding oocytes were too
much larger than the developing oocytes and lied in the follicular
sacs. The mature oocytes were the largest oocytes and lied most peripheral in the follicular sacs. The most percentages of oocytes were types 2&4 and oocytes types 1 &3 were rare in present studied samples.
Conclusion: The histological structure of the ovary in the species
of this study had some similarities as well as differences with two other species of shrimps reported before, which is mentioned completely in the paper. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 1: 39.42, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Oocyte.
  • ovary
  • Penaeus semisulcatus