مطالعه ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیااوویس در گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه ماکروسکوپیک ومیکروسکوپیک ضایعات بافتی ناشی از عفونت تجربی بابزیااوویس در گوسفند
طرح: مطالعه تجربی
حیواناتک دوازده راس گوسفند 1 تا 2 ساله از نژاد شال
روش کار: در این مطالعه گوسفندان سابقه قبلی از آلودگی به انگل بابزیا نداشتند و در 6 راس از آنها طحال به روش جراحی برداشته شده بود. تلقیح انگل بابزیااوویس از طریق ورید وداج انجام و پس از ظهور و پیشرفت نشانه های نشانه های بالینی بیماری ، تعداد 4 راس (3 راس بدون طحال، 1 راس طحال دار) کالبد گشایی شد. پس از کالبد گشایی کامل وثبت ضایعات ماکروسکوپیک درهر یک از لاشه ها، نمونه های مناسب از بافتهای مختلف برداشت و پس از پایدار شدن در فرمالین 10 درصد بافر خنثی و گذراندن مراحل آماده ساز ی بافتی وتهیه بلوکهای پارافینی ، مقاطعی به ضخامت 5 میکرون تهیه وبه روشهای H&E ، گیمسای بافتی و PAS رنگ آمیزی گردید.
نتایج: در بازرسی ظاهری، پرخونی شدید همراه با خونریزهای پتشی و اکی موز در زیر کپسول کلیه ها مشاهده شدو سطح مقطع آنها، ادماتوز وبه رنگ قهوه ای تیره بود. پرخونی و تورم بافت کبد با آثار احتباس صفرا در مجاری صفراوی همراه با انباشته شدن کیسه صفرا از صفرای رقیق ملاحظه گردید. پرخونی وادم در پرده های منژ و بافت مغز و پرخونی شدید همراه با خونروزیهای نقطه ای فراوان درزیر اپی کارد قابل توجه بود. عقده های لنفاوی، متورم و ادماتوز و دارای خونریزیهای وسیع در ناحیه قشری بود. پرخونی شدید وسر تاسری بافت ریه همراه با انباشته شدن نای و مجاری هوایی از مایعات ادمی کف آلود مشهود بود. رقیق و آبکی شدن خونع ادرار قرمز تیره، پرخونی لاشه ها بویژه در عضلات اسکلتی و در مواردی زردی جلب توجه می کرد. درمطالعه ریز بینی ، گلمرولیت پرولیفراتیو، پرخونی شدید واستاز در کلافه مویرگی ، کانونهایی از نکروز لوله ای حاد (ATN) ایسکمیک ، پری کلانژیت وکلانژیوهپاتیت با احتباس صفرا ونکروهای کانونی هپاتوسیت ها، پرخونی و ادم پرده های منژ ، پیرامون نورون ها، ادم وخونروزی در اطراف رگهای خونی همراه بانکروز نورون ها واسفنجی شدن بافت مغز ، آندوکاردیت و پریکاردیت لمفوسیتیک با کانونهای خونریزی ونکروز و میوکاردیت لنفوهیستیوسیتیک ، لنفادنیت هموراژیک همراه با ادم شدید. اریتروفاگوسیتوز و درجات خفیفی از لنفوسیتولیز عقده های لنفی، ادم آلوئولی حاد و پرخونی شدید رگهای خونی در عضلات اسکلتی مشاهده گردید.
نتیجه گیری : بابزیا اوویس می تواند باعث ایجاد بحران همولیز حاد وتغییرات سیستم میکروواسکولار بویژه افزایش نفوذپذیری رگهای خونی و استاز عروقی گردد که ماحصل آنها ضایعات وسیع و آنوکسی گسترده در تمام بافتهای بدن مخصوصا میوکاردیت همراه با دژنره شدن فیبرهای عضلانی قلب، ادم آلوئولی حاد و نفروز کانونی حاد است که مجموعه ای از این ضایعات می تواند برای حیوان مبتلا کشنده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Macroscopic and microscopic lesions of experimentally induced ovine babesiosis with Babesia ovis.
Design: Experimental study.
Animals: Twelve ito 2- year -old native breed sheep (Chall).
Procedure: Babesiosis was induced by intravenous injection of Babesia ovis. These sheep were negative for babesial infection before the experiment. Six of them were splenectomized. Clinical symptoms were recorded and serological and hematological examinations were carried out. Four seriously affected sheep (three splenectomized and one intact) were necropsied and macroscopic lesions were recorded. The tissue samples were fixed in 10% neutral buffered formalin, embedded in paraffin, sectioned at 5tt and stained with H&E, Giemsa Gener’s and PAS for histopathology.
Results: Grossly, the liver was enlarged and dark brown in color and gallbladder was distended with watery bile. The kidneys were dark with cortical petechial and ecchymotic hemorrhages and moist on cut surface. Numerous subepicardial petechial hemorrhages were present. The lymph nodes were edematous and hemorrhagic. Gross examination of the CNS revealed edema and congestion of the brain and meninges. The lungs were diffusely congested and edematous. The cut surface of these organs was moist and the tracheal and bronchial lumina contained a large amount of frothy, pinkish edema fluid. The blood was thin and watery. Some carcasses
were icteric. Histopathologic examination revealed focal necrosis, lymphoplasmocytic pericholangitis and cholangiohepatitis and canalicular cholestasis in liver. Proliferative glomerulitis, congestion of glomerular capillaries and ischemic acute tubular necrosis was present. Lymphocytic epicarditis and endocarditis, lymphohistiocytic myocarditis together with zenkers necrosis of cardiac muscle fibers and hemorrhages were observed. Severe edema, mild lymphocytolysis and hemorrhagic lymphadenitis were present. Perineuronal and perivascular edema and status spongiosis were noticed in brain. Microscopically, acute alveolar edema and interstitial neutrophilic and macrophages infiltration were present. Congestion of skeletal muscles was also present.
Clinical implications: These findings indicate that the disease is more complex than a simple syndrome of intravascular hemolysis. The intense visceral congestion and pulmonary edema suggest that death may be partly due to circulatory shock associated with accumulation of toxins, release of vasoactive substances and anemic anoxia. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 59, 1:49-56, 2004

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babesia ovis
  • sheep
  • Splenectomy.