ارزیابی بالینی ایلئوسیستوپلاستی در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی عضو هیات بالینی ایلئوسیستوپلاستی (افزایش حجم مثانه) در سگ
طرح : مطالعه تجربی
حیوانات : هفت قلاده سگ ماده با نژاد مخلوط 1 تا 2 ساله با وزن تقریبی 24-15 کیلوگرم.
روش : ایلئوسیستوپلاستی متعارف (به شیوه به کار گرفته در جراحی پیوند مثانه در انسان) در این مطالعه بر روی سگ انجام پذیرفت و شاخصهای بالینی (درجه حرارت، تعداد ضربان قلب در دقیقه، تعداد تنفس در دقیقه اشتها، چگونگی دفع و کیفیت مدفوع، وضعیت هیدراتاسیون بدن، رنگ مخاطات، زمان پر شدن مجدد مویرگی، خصوصیات ظاهری ادرار، توانایی نگهداری ادرار، انسداد پیشابراه به دنبال ترشح مخاطی و انسداد روده) به مدت پنج هفته (در روزهای صفر، 7،14، 28و 35) ارزیابی گردید.
تجزیه و تحلیل اماری : نتایج کمی به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس مکرر (داخل گروهی) برای مقایسه میانگینها در زمانهای مختلف و شاخصهای بالینی کیفی به صورت توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج : سگها عمل جراحی پیوند مثانه را به خوبی تحمل کرده و به مدت 5 هفته بدون هیچ گونه مشکلات بعد از عمل زنده ماندند. در تعداد ضربان قلب در دقیقه و تعداد تنفس در دقیقه در طول این مدت اختلاف معنی‌داری دیده نشد و در حد طبیعی قرار داشتند. درجه حرارت در روز 28 به دلیل انجام ازمایشات تکمیلی افزایش معنی‌داری نسبت به سایر زمان‌ها داشت (P<0/05). اما این افزایش در محدوده طبیعی بود علایم غیر طبیعی در میزان اشتها، چگونه دفع و کیفیت مدفوع، وضعیت هیدراتاسیون بدن، رنگ مخاطات، زمان پر شدن مجدد مویرگی، خصوصیات ظاهری ادرار، توانایی نگهداری ادرار، انسداد پیشابراه به دنبال ترشح مخاطی و انسداد روده در طول این پنج هفته مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری : با توجه به مشاهدات و نتایج بالینی، جراحی ایلئوسیستوپلاستی در مواردی نظیر سرطان، ضربه، عفونت، التهاب و صدمات ایجاد شده در مثانه توسط پزشک معالج که ممکن است منتج به ناکارایی شدید مثانه در سگ شود توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the clinical features of ileocystoplasty (bladder augmentation) in dogs. Design: Experimental study.
Animals: Seven female 1-2 year-old mixed breed dogs between 15-24 kg body-weight. Procedures: Routine ileocystoplasty (similar to human
ileocystoplasty) was performed on dogs. The clinical parameters
(temperature, heart rate per minute, respiratory rate per minute, urine appearance, urinary continence, urethral obstruction following mucosal secretion and bowel obstruction) were evaluated for five weeks. Statistical analysis: A repeated measures (within-subjects) analysis of vanance was done to compare the means of quantitative vanables
at different times and descriptive study for qualitative variables. Results: Dogs tolerated the operation well and survived for 5 weeks without any postoperative complications. There no significant difference in heart rate per minute and respiratory rate per minute
in the study period. A significant increase in temperature was
observed at day 28 due to other laboratory examinations, but it was in normal range (P during study. Clinical implications: With regards to the clinical observations in this study ileocystoplasty could be favorably performed in bladder disorders e.g. cancer, trauma, infection, inflammation, iatrogenic injuries or conditions which may lead to severe dysfunction in dogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bladder
  • Clinical evaluation
  • Dog.
  • Ileocystoplasty