جداسازی و شناسایی پاستورلا مولتوسیدا در گله های مرغ مادر

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی وضعیت آلودگی گله‌های مرغ مادر به پاستورلامولتوسیدا.
طرح : مشاهده‌ای ، توصیفی.
حیوانات : یازده گله مرغ مادر
روش : تعداد هزار و سیصد و هفتاد نمونه سواب حلقی از یازده گله مرغ مادر، سه گله سالم، سه گله بهبود یافته، سه گله مبتلا به شکل مزمن و دو گله آلوده در استانهای تهران، خراسان و مازندران تهیه شد. نمونه‌ها به وسیله محیط انتقال به آزمایشگاه حمل و سپس از نظر وجود باکتری پاستورلا مولتوسیدا آزمایشهای مختلف کشت باکتریایی انجام و موارد مثبت پاستورلامولتوسیدا با آزمایشات مختلف جهت تشخیص تفریقی تایید گردیدند.
نتایج: در بررسی انجام شده از کشت سوآب حلقی گله‌های به ظاهر سالم، گله‌های دارای سابقه بیماری (شفا یافته). گله‌های مبتلا به فرم مزمن هیچ مورد پاستورلامولتوسیدا جدا نشد. در گله‌های مبتلا به فرم حاد هم از سواب حلقی و هم از لاشه پاستورلا مولتوسیدا جدا گردید.
نتیجه‌گیری : این بررسی نشان می‌دهد که گله‌های به ظاهر سالم و گله‌های شفا یافته از بیماری به طور معمول حامل پاستورلامولتوسیدا نیستند و آلودگی می‌تواند از طریق مختلف از جمله پرنده آلوده، آب و دان آلوده، جوندگان و... وارد گله شده و موجب آلودگی و بیماری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the rate of infection in breeder stocks. Design:
Animals: A total of 11 breeder stocks. Procedure: Pharyngeal swab samples from 11 farms, 3 flocks of healthy birds, 3 recovered flocks, 3 flocks with chronic disease and
2 infected flocks, were taken. The samples were transferred to the
laboratory in transport media.and tested on culture media. The
positive cases were identified and the p. multocida was confirmed by differential tests. Results: Pasteurella multocida was not isolated from either healthy or recovered birds. The organism was neither isolated from the pharyngeal swab samples of chronic form. In flocks, which showed
acute form, p.multocida was isolated from both the pharyngeal swabs or carcasses. Clinical implication: The results in this survey indicate that the
healthy birds are not carrier of p. multocida and the diseases spread by infected birds, rodents,water and feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breeder stock
  • Pasteurella multocida
  • Pasteurellosis