بررسی کالبدشناسی در مورد ابعاد کلی اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه کالبدشناختی ابعاد اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ و مقایسه آنها، برای پیدا کردن زمینه‌ای در راستای اصلاح اختلالات این عضو.
حیوانات سی نمونه اندام جفتگیری گاومیش نر بالغ.
روش : اندام جفتگیری از بدن جدا و به سه بخش تقسیم شد. طول هر سه بخش اندازه‌گیری و جمع انها محاسبه گردید. اقطار هر سه بخش در وسط هر بخش توسط کولیس اندازه‌گیری شد. با تزریق سرم فیزیولوژی در کانالهای داخل اندام جفتگیری و ایجاد نعوظ تصنعی، همان اندازه‌گیری‌ها انجام و با حالت قبل مقایسه شد. همچنین اندازه‌گیری ابعاد گلانز و زایده پیشابراهی در هر دو حالت قبل و بعد از نعوظ انجام گرفت.
نتایج : طول اندام جفتگیری در حالت غیر نعوظ 07/0+9/62 سانتیمتر و در حالت بعد از نعوظ 06/0+4/80 سانتیمتر اندازه‌گیری شد در بخش اول و سوم قطر پشتی - شکمی نسبت به قطر عرضی بیشتر می‌باشد. در حالت نعوظ اندازه قطرهای پشتی – شکمی در هر سه بخش کاهش یافت و فقط از نظر قطر عرضی کمی بیشتر شد. طول کلاتز برابر 5/0+38/2 سانتیمتر و عرض آن در پهنترین بخش 5/0+02/1 سانتیمتر اندازه‌گیری شد طول زایده پیشابراهی 5/0+42/1 سانتیمتر اندازه‌گیری گردید.
نتیجه‌گیری : ابعاد گلانز در گاومیش نسبت به گاو ظریفتر و حالت قلابی شکل انتهای آن دیده نمی‌شود. همچنین زایده پیشابراهی از انتهای اندام جفتگیری تجاوز نمی‌کند. در حالت نعوظ به طور متوسط 5/17 سانتیمتر بر طول اندام جفتگیری افزوده می‌شود. بیشترین افزایش طول مربوط به بخش دوم می‌باشد.
اندام جفتگیری بعد از نعوظ فقط از نظر قطر عرضی کمی بیشتر می‌شود. پس به خاطر سفتی اندام جفتگیری در دو حالت قبل و بعد از نعوظ و همچنین به علت عدم افزایش آنچنانی در قطر و طول آن، این اندام جفتگیری از نوع فیبر و الاستیک طبقه‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Anatomical study of the total lengths of the normal
mature buffalo penis before and after erection and compare them in order to find the penis abnormalities in this animal.
Animals: A total of 30 samples of mature buffalo penis.
Procedure: The penises were separated at the root part, divided
to three parts, and and lengths of these sections were measured then added together to find final length.The penis was stimulated for erection by injection of serum in it, measure the segments
and compare them with non erection stage, also measured the glans
and urethral process in these two stages.
Results: The total length of penis in non erection stage was 62/9±0.07cm and the second part had the greatest length. The dorsoventral diameter was more than the transverse diameter in the
first and the third part. The total length of penis after erection was
8040•06cm The greatest increase of length was seen in the second part of the penis, after erection, the dorsoventral diameters of penis in all parts decreased but the transverse diameters and it increased a little was seen in the first part. The length of the glans was
2.38±0.5cm and the width in the flat part was 1.02±0.5. The length
of uretral process was 1.42±0.5.
Discussion: The diameter of glans of buffalo is less than bull and the spiral shape of distal end in bull isn’t seen in buffalo. During the erection the length of the penis increases about 17.5cm. The
greatest increase is seen in the second part on account of remove
the sigmoid flexure. During erection only the transverse diameter of the penis increases that is because of presence of large cavernouse spaces in laterally. According to stiffness of the penis before and
after erection buffalo penis was classified fibroelastic group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Buffalo
  • Length.
  • penis