ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی توان باکتری‌های اسید لاکتیک جدا شده از مرغ در مهار رشد باکتری‌های پاتوژن اشریشیاکلی و سالمونلا.
روش : در این پژوهش از قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مرغهای سالم به وسیله لوب استریل نمونه برداری صورت گرفت و به محیط کشت MRS broth منتقل شد. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد بر روی محیط‌های Rogosa agar و MRS کشت خطی انجام شد و به صورت بیهوازی و هوازی به مدت 24 و 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند. پرگنه‌های ظاهر شده از نظر شکل، رنگ و اندازه بررسی گردید. باکتری‌های گرم مثبت، کاتالاز منفی و بدون اسپور کروی و میله‌ای که فاقد قدرت ایجاد همولیز بتا بودند، انتخاب و توان آنها در مهار رشد باکتری‌های اشریشیاکلی (E.coli078:k80, E.coli01:k2, E.coli02:k1) و سالمونلا (Salmonella pullorum, S.enteritidis, S. typhimurium) با استفاده از روش کشت نقطه‌ای بر روی آگار بررسی شد.
نتایج از مجموع 659 باکتری جدا شده 139 ایزوله دارای توان مهار رشد پاتوژن و تعداد 520 ایزوله فاقد توانایی مهار رشد پاتوژن‌های مورد بررسی بودند. باکتری‌های اسید لاکتیک جدا شده در این پژوهش در مهار رشد سروتیپ‌های سالمونلا نسبت به سروتیپ‌های اشریشیاکلی توان بیشتری داشتند.
نتیجه‌گیری : با توجه به منشا جداسازی باکتری‌های اسید لاکتیک در این پژوهش و توان بالقوه مهار رشد پاتوژن‌های مورد بررسی، با در نظر گرفتن سایر معیارهای ضروری می‌توان از این ایزوله‌ها به عنوان افزودنی خوراکی با هدف کاهش آلودگی به پاتوژن‌ها در پرورش طیور سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Isolation of lactic acid bacteria with the potential to
inhibit the growth of pathogenic E. co/i and Salmonella.
Procedures: Samples from different parts of digestive tract of healthy chickens were cultured in MRS broth and incubated at 37°C for 24-48 hours in anaerobic and aerobic conditions. Then,
plates containing MRS agar and Rogosa agar were inoculated with
cells grown in MRS broth previously. Plates were incubated at 37°C for 24-48 hours. Different colonies on MRS agar plates were studied for cultural and morphological characters. The gram positive,
catalase negative, non-spore forming cocci and bacilli which were
unable to produce haemolysis were selected for inhibition assay
against E. coli serotypes (078:K80, 02:Kl, 01:Kl) and Salmonella serotypes (pullorum, enteritidis, typhimurium). The antagonistic properties of isolated lactic acid bacteria were studied by using
agar spot test.
Results: Out of 659 isolated lactic acid bacteria, 139 isolates (21.09%) were able to inhibit growth of indicator strains used in this study. From 139 isolated lactic acid bacteria, of those which
demonstrated antagonistic activity against the pathogens, 31 isolates
were identified as Lactohacillus spp., and the 108 reminder isolates
were Enterococcous spp. The isolated lactic acid bacteria were
more efficient in inhibition of Salmonella than E. co/i. The antagonistic activity observed in this experiment can be attributed
to organic acids and bactenocin production by lactic acid bacteria.
Clinical implications: As the source of isolation of lactic acid bacteria in this study was poultry, and their potential inhibitory
effects against mentioned pathogens and consider to other essential
criteria, it is foreseen that it would be possible to use these isolates
as a feed additive in poultry production in order to reduce the risk of infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chicken.
  • E. coli
  • Lactic Acid Bacteria
  • Pathogen inhibition
  • Salmonella