تاثیر استفاده از واکسن ها و داروهای ضد کوکسیدی بر عملکرد جوجه های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه اثر داروهای کوکسیدیواستات و واکسن های کوکسیدیابی بر عملکرد جوجه های گوشتی آلوده شده به کوکسیدیوز
حیوانات: تعداد نهصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه از سویه تجاری Ross208
روش: برای انجام آزمایش هشت گروه آزمایشی درنظر گرفته شد به طوری که هر گروه شامل زیر گروه 40 قطعه ای بود. برای تغذیه جوجه ها در طول دوره آزمایش از جیره غذایی بر پایه ذرت- کنجاله سویا و با فرمول یکسان استفاده شد. به جیره غذایی دو گروه آزمایشی سوم و چهارم به ترتیب دو داروی سالینومایسین و دیکلازوریل اضافه گردید. جوجه های چهار گروه پنجم تا هشتم در سن پنج روزگی به ترتیب چهار واکسن Iracox,Livacox T, Paracox 5 , LivacoxQ را همراه با آب آشامیدنی دریافت نمودند. جوجه های تمام گروههای آزمایشی به غیر از گروه اول ، در سن 26 روزگی و از راه دهانی با سوسپانسیون حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمریا آلوده شدند. از روز هفتم بعد از ایجاد آلودگی تجربی و به مدت هفت روز ، اقدام به نمونه گیری از مدفوع جهت تعیین تعداد ااسیست دفع شده درهر گرم از مدفوع گردید. شاخصهای تولیدی به طور هفتگی اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده در مورد شاخصهای مورد ارزیابی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند . در مواردی که اختلاف معنی داری مشاهده گردید. برای مشخص نمودن اختلاف بین گروه ها از ازمون sxheffe استفاده شد.
نتایج: درتمام طول مدت نمونه برداری از مدفوع بیشترین وکمترین میزان دفع ااسیست به ترتیب مربوط به دو گروه شاهد آلوده شده و شاهد غیر آلوده بود. استفاده از داروها یا واکسن سبب کاهش معنی دار دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد آلوده شده (شاهد مثبت) از روز پنجم نمونه برداری گردید. (05/0>P) بعد از هفته اول بالاترین وزن بدن مربوط به جوجه های گروه درمان شده با سالینومایسین بود واختلاف بین میانگین وزن بدن در گروه های آزمایش معنی دار بود (05/0>P) درتمام طول دوره آزمایش بهترین ضریب تبدیل غذایی به گروه شاهد منفی اختصاص داشت.
نتیجه گیری: از مجموع نتایج به دست آمده در این بررسی تجربی می توان چنین استنباط نمود که استفاده از واکسن های کوکسیدیایی و داروهای کوکسیدیواستات می تواند در جوجه های گوشتی مبتلا به کوکسیدیوز ، میزان دفع ااسیست را به طور معنی دار کاهش داده و تا حدودی سبب بهبود عملکرد تولید در آنها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the effect of coccidiostate drugs and coccidial vaccines on the perfrormance of coccidia — infected broiler chicks. Design: Completely randomized design.
Animals: Nine hundred and sixty day-old Ross 208 broiler chicks. Procedure: Chicks were randomly assigned to eight treatments. Each treatment contained 3 replicates of 40 chicks. Treatment 1 and 2 (as negeative and positive control) did not receive any coccidiostates or coccidial vaccines. Treatments 3 and 4 fed diets supplemented with Salinomycine and Diclazoril respectively, but did not immunize. Treeatments 5 to 8 immunized with coccidial vaccines (including Livacox Q, Paracox 5, Livacox T, and Iracoc, respectively) by drinking water on 5 days of age. Chicks in treatments 2 to 8 were inoculated with a suspeusion containing four Eimeria species on 26 days of age. Surveillances for coccidian oocysts of feces samples were carried out from 7 to 13 days of post-challanged. Body weight (BW), body weight gain (BWG) , and feed conversion
ratio (FCR) were determined weekly.
Statistical analysis: Data for all response variables were subjected to ANOVA. Variable means for treatments showing significant differences in the ANOVA, were compared using the scheffe’s test. Results: The results indicated that using coccidial vaccines and coccidiostate drugs decreased oocysts per gram (OPG) of feces significantly (P<0.05). The highest mean of BW was related to the chicks treated with salinomycine with significant differences in BW among treatments. The lowest FCR was related to nonchallanged chicks (negative control).
Concluded: According to the results of this experimental trial, it could be concluded that coccidial vaccines and coccidiostate drugs could decrease the OPG significantly and improve production performance partially, in coccidia-infected broiler chicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler chicks
  • Coccidial vaccines
  • coccidiosis
  • Coccidiostates
  • performance