مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه

نویسندگان

چکیده

هدف : مشخص کردن وضعیت بافت غضروفی موجود در ناحیه آزاد پنیس شتر. حیوانات: ناحیه آزاد قطع شده از پنیس شش نفر شتر.
طرح : مطالعه توصیفی .
روش : نواحی آزاد پنیس شش نفر شتر از کشتارگاه تهیه و هر نمونه به سه بخش (انتهای بالایی – بخش میانی و انتهای پایینی) تقسیم و درون فرمالین 10 درصد قرار داده شد و از هر نمونه پس از طی مراحل مختلف هیستوتکنیک تعدادی لام با رنگ‌آمیزی H&E تهیه و مطالعه شد.
نتایج : درون لایه داخلی غشای آلبوژینه در انتهای بالایی ناحیه آزاد پنیس شتر تعداد محدودی سلول غضروفی دیده می‌شود که بتدریج به سمت انتهای پایین ناحیه آزاد بر تعداد و تراکم این سلولهای غضروفی افزوده می‌شود از انتهای بالایی ناحیه آزاد به طرف انتهای پایین ناحیه آزاد بتدریج سلولهای غضروفی به داخل جسم غاری پنیس نیز نفوذ می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان این گونه بیان کرد که جسم غاری پنیس از ابتدای ناحیه آزاد تا انتهای ناحیه آزاد بتدریج تبدیل به ساختار غضروف رشته‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the structure of the free part of the penis in camel. Design: Descriptive study.
Animal: Excised free part of penis from 6 camels.
Method: Six excised penises of the camels obtained from slaughter house were used in this study. Histological sections at 3 level of free part of the penis (proximal, middle and distal) were prepared. The sections were stained by H&E and studied under the light microsope.
Results: In this study presence of few chondral cells in the inner layer of tunica albuginea at the proximal segment of the free part were demonstrated. These cells increased in number and density towards the distal end and gradually penetrated into the corpus cavernosum penis and the central part of the glans penis. thus the distal extrimity of the free part of the penis changes to a fibrocartilagenous structure. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 1-4, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cartilaginous tissue
  • One humped camel
  • penis