بررسی میزان آلودگی کبد گاومیش و خسارت اقتصادی حاصل از آن در کشتارگاه ارومیه

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین فراوانی آلودگی انگلی کبد گاومیش و خسارات اقتصادی،
طرح : نمونه‌برداری تصادفی و تعیین فراوانی آلودگی کرمی کبد.
حیوانات: دو هزار و سیصد و هشتاد و شش راس گاومیش.
روش : به منظور تعیین وضعیت آلودگی کرمی کبد گاومیش در کشتارگاه شهرستان ارومیه، دو هزار و سیصد و هشتاد و شش عدد کبد ضبطی در فاصله ماه‌های آذر 1379 تا خرداد 1380 بازرسی شد. نمونه کبدهای ضبطی برای بررسیهای آزمایشگاهی به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه منتقل و از نظر انگل شناسی بررسی و شناسایی گردیدند. در هر بار نمونه‌برداری تعداد کبد ضبطی به دلیل آلودگیهای کرمی ثبت و بر اساس قیمت روز، میزان خسارت اقتصادی وارده محاسبه می‌شد.
نتایج : در این بررسی دو هزار و سیصد و هشتاد و شش لاشه گاومیش از آذرماه 1379 تا خرداد ماه 1380 از نظر آلودگی کرمی و خسارت اقتصادی حاصل از آنها بررسی گردید. از تعداد 220 عدد (2/9 درصد) کبد با آلودگی کرمی مثبت تعداد 67375 عدد انگل کرمی از کبد گاومیش جدا و شمارش گردید دیکروسلیوم دندریتیکوم (35/98 درصد) فاسیولاهپاتیکا (65/0 درصد) فاسیولاژیگانتیکا (114/0 درصد) و کیست هیداتیک (89/0 درصد) به طوری که از این میزان، آلودگی با ترماتود 67/27 درصد و سستود 53/41 درصد و آلودگی توام (ترماتود و سستود) 78/30 درصد بود میانگین آلودگی هر کبد به دیکروسلیوم دندریتیکوم 2/301 فاسیولاهپاتیکا 2 فاسیولاژیگانتیکا 35/0 و کیست هیداتیک 2 بود خسارت اقتصادی حاصل از این انگلها در طول بررسی با توجه به قیمت روز هر کیلوگرم کبد در ارومیه به طور متوسط 494 کیلوگرم (10404000 ریال) تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of frequency of helminthes infection rate of liver and economical lost.
Design: Random sampling.
Animals: Carcasses of 2386 buffalo.
Procedures: In this survey, 2386 carcasses of buffalo examined in Urmia industrial slaughterhouse and 220 (9.2 %) infected livers platyhelminthes transferred to parasitology lab in College of Veterinary Medicine from December 2000 to June 2001. Worms were separated and counted. To determine ecnomical lost, number of confiscated livers and their cost per day were recorded. Results: From 67375 worms removed and counted, four species of helminthes have been identified in confiescated liver of sheep, of which three were trematodes with one metacestode. The highest rates relating to Dicrocoelium denderiticum 98.35% followed by Fasciola hepatica 0.65% F.gigantica 0.114 and infected liver by hydatid cyst was 0.89% Infection rate of trematode, cestode and mixed infection were 25%, 60% and 15%, respectively. During this survey, the economical lost for 494 kg/day were 10404000 RI. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 19-20, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Economic lost
  • Helminthes infection
  • Liver
  • Slaughterhouse