بررسی اخذ غذا و آب شبانه روزی در خرگوش آلبینو

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی ریتم روشنایی، تاریکی روی اخذ آب و غذا در خرگوش.
حیوانات: ده سر خرگوش نر بالغ آلبینو.
روش : اخذ غذا و آب در سیکل روشنایی به فاصله هر ساعت یکبار و در سیکل تاریکی به طور یکجا برای هر حیوان به مدت دو هفته تا یکماه (با دقت 01/0 گرم برای غذا و 5/0 سی سی برای اخذ آب) اندازه‌گیری می‌شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون t و ضریب همبستگی قطعی.
نتایج : اخذ آب و غذا در خرگوش از یک ریتم سیر کادیان تبعیت می‌کند که شامل مصرف بیشتر این دو در سیکل تاریکی در مقایسه با سیکل روشنایی است نسبت اخذ غذا در سیکل تاریکی به روشنایی 64/1 و نسبت اخذ آب در سیکل تاریکی به روشنایی 72/1 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study circadian rhythms of food and water intake in rabbits.
Animals: Ten adult male albino rabbits.
Procedure: Feeding and drinking patterns were continuously measured hourly in light phase and over the night phase for 2 weeks to I month.
Statistical analysis: paired t- test and regression bobgggcgcot. Results: The results indicate that rabbits display a circadian rhythm of feeding behavior, consuming as much food in the dark phase as in the light phase. The ratio of dark to light feeding was 1.64 and of water intake was 1 .72. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 21-23, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circadian rhythms
  • food intake
  • Rabbit
  • Water intake