بررسی بالینی و آسیب شناسی اثرات ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی حوض (Carassius auratus)

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تغییرات بالینی و آسیب شناسی ناشی از ماده شوینده آنیونی بر آبشش ماهی قرمز.
حیوانات : یکصد و چهل قطعه ماهی قرمز با طول 20-18 سانتیمتر که در 4 گروه تقسیم شدند.
روش : ماهیان گروههای 1 الی 3 به ترتیب 15ppm , 10ppm , 5ppm از ماده شوینده را دریافت نمودند. بعد از 21 روز، 7 ماهی از هر گروه به صورت تصادفی انتخاب و بافت آبشش در محلول فرمالین بافر 10 درصد قرار داده شد و پس از انجام مراحل آماده‌سازی بافت، مقاطع به دست آمده به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری : مقایسه یافته‌های غیر پارامتریک با استفاده از سیستم درجه‌بندی بر اساس نوع و شدت ضایعات.
نتایج : ماهیان هر سه گروه بعد از استفاده از ماده شوینده افزایش حرکات سرپوش آبششی همراه با افزایش موکوس روی سطح آبشش را نشان می‌دادند. ماهیان گروه دوم و سوم، لاغری، خونریزی پتشی روی پوست، پوسیدگی باله کراتیت زخم جلدی و بی اشتهایی را نشان می‌دادند. در گروههای دوم و سوم ضایعات هیستوپاتولوژیک شامل نکروز بافت پوششی لاملا، هیپرپلازی سلولهای کلراید و نفوذ سلولهای آماسی از شدت و وسعت بیشتری برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری : در پایان با توجه به یافته‌های بالینی و نتایج موجود در این مطالعه می‌توان اظهار داشت که ماهیانی که در معرض ماده شوینده آنیونی با غلظت 15ppm , 10ppm قرار گرفتند (گروههای دوم و سوم) ضایعاتی به مراتب شدیدتر از ماهیان گروه اول نشان دادند. آبششها اندامهای مهمی برای تشخیص بیماری در ماهیان می‌باشند، به علت این که به طور مستقیم در تماس با محیط قرار دارند و به بسیاری از محرکها، انگلها و مواد شیمیایی موجود در آب حساسیت نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the clinical and histopathological changes caused by an anionic detergent on the gill of gold fish. Animals: one hundred and fortey Gold fish (with the length of 8 - 20 cm) divided into four groups.
Procedture: Fish in groups I to 3 received anionic detergent. 5 I ppm, l0ppm and 15 ppm respectively. After 21 days, 7 fish were
selected from each group randomly and gills were fixed in 10 percent buffered formalin.
Statistical analysis: Comparison of non - parametric data by scaling system based on the type and severity of the lesions.
Results: After exposing to the anionic detergent, all groups showed I increased movement of the operculum and increased mucus secretion.
Fish of groups 2 and 3, showed emication, petechial heamorrhage on skin, fin rot. keratitis. dermal ulcers and inappetite. Histopathologic lesions included epithelial necrosis at lamela, chloride cell hyperplasia and infiltration of inflammatory cells which were more prominent in groups 2 and 3.
Clinical implications: From the results of this study it seems that the anionic detergent which used in this study can cause many pathologic changes in the gill of Gold fish especially with the concentration of 10 ppm and IS ppm respectively. The gills are important organs for examination means. They are sensetive to a number of irritants, parasites and chemical agents present in the water. J. Fee. Vet. Med. Univ. Tehran 58, 1: 29-32, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anionic detergent
  • Gill
  • Gold fish
  • Histopathology