تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ناحیه پاشنه در کف سم اسب

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی تاثیر بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی بر دردهای ناحیه پاشنه و قورباغه در اسب.
طرح: مطالعه تجربی.
حیوانات، شش راس اسب بالغ و به ظاهر سالم.
روش : بصورت تجربی به علت ایجاد درد در کف سم، لنگش در اسبان فوق ایجاد شد. پاسخ حیوانات به تزریق داروی بیحسی و سرم فیزیولوژی به داخل مفصل بین بند انگشتی پایین مورد ارزیابی قرار گرفت برای ایجاد لنگش از پیچ و مهره‌هایی که به داخل نعلهای مورد استفاده در تحقیق جوشکاری شده بودند استفاده شد پیچها پس از پیچاندن به کف سم در محل مورد نظر فشار وارد کرده و سبب لنگش اسبان می‌شد. حرکت اسبان در حالت قدم و بورتمه قبل و بعد از استفاده از نعل مخصوص و قبل و بعد از تزریق لیدوکائین یا سرم فیزیولوژی در حالت قدم و پورتمه فیلمبرداری و توسط دو داور مورد ارزیابی و درجه بندی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : با استفاده از آزمون آماری غیر پارامتریک علامت (Sign) و (P<0/05) میانگین درجه لنگش در اسبان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج : لنگش اسبان پس از استفاده از نعل مخصوص کاملا مشخص بود و پس از تزریق سرم فیزیولوژی در مفصل بین بند انگشتی پایینی هیچ کاهشی نشان نداد درجه لنگش پس از تزریق داروی بیحسی در مفصل بین بند انگشتی پایین کاهش معنی‌داری را نشان داد (P<0/05).
نتیجه‌گیری : از تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت بیحسی مفصل بین بند انگشتی پایینی می‌تواند قسمتی از دردهای کف سم در آسب را از بین ببرد لذا هنگام استفاده از این روش بیحسی در تشخیص لنگش در اسب در صورت بهبودی نسبی حیوان پس از تزریق داروی بیحسی نباید دردهای حاصل از کف سم در ناحیه پاشنه در اسب را از نظر دور داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine if pain of the heel of the sole in horses can be attenuated by anesthesia of the distal interphlangeal joint (DIP). Design: Experimental study.
Animals: Six adult and apparently healthy horses. Procedure: Lameness was induced by creating pressurc on the heel of the sole by screwing Set-Screws into a nut welded to the inside of each branch of a shoe. Gaits in trot and walk were evaluated before and after application of Set-Screws and after a local anesthetic or saline solution was administered into the DIP joint. Gaits recorded on videotape were evaluated, and lameness scores were assigned to each gait. Statistical analysis: Using Non-parametric paired sign test with P Clinical implications: Analgesia of the DIP joint desensitizes at least a portion of the sole, so pain arising from the sole in heel region should not be excluded as a cause of lameness when lameness is attenuated by analgesia of the DIP joint. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 33-36, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dip joint
  • Horse
  • Lameness
  • Local analgesia