اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : تلاش برای تشخیص یک توده توموری جلدی در سگ
طرح : گزارش موردی
حیوانات: یک قلاده سگ نر 11 ساله از نژاد داشهوند.
روش : در مهر ماه 1380 حیوان مذکور به دلیل رشد یک توده جلدی سفت در ناحیه پرینه چپ به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید. پس از معاینه بالینی دام مبتلا، رادیوگرافی قفسه صدری و اولترا سونوگرافی محوطه بطنی و لگنی انجام شد. توده یاد شده به روش جراحی برداشته شد و بعد از پایدار شدن در محلول فرمالین ده درصد بافر، نمونه‌های بافتی مناسب از آن اخذ و پس از انجام مراحل آماده سازی بافت، مقاطعی با قطر 5 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) رنگ آمیزی گردید.
نتایج از نظر ظاهری، توده‌ای سفت و توپر به ابعاد 1×2/2×6/2 سانتیمتر، بدون پایه با سطح زخمی و نکروزه و سطح مقطعی نسبتا ناصاف به رنگ قهوه‌ای تیره مشخص گردید. در مطالعه ریزبینی، سلولهای توموری گرد تا چند وجهی با هشته‌های گردو وزیکولر در مرکز سلولها، سیتوپلاسم فراوان ائوزینوفیلیک و حدود سلولی کاملا مشخص، بسیار شبیه به سلولهای کبدی مشاهده شدند. در بیشتر قسمتهای تومور، آرایش عده‌ای وجود نداشت و نواحی گسترده‌ای از تجمع سلولهای توموری، با رشد نامنظم و بدون لوبولهای مشخص ایجاد گردیده بود. پلئومورفیسم شدید، اشکال میتوزی فراوان، کانونهای وسیع خونریزیو همچنین تهاجم دستجات سلولهای توموری به استرومای همبندی تومور جلب توجه می‌کرد در سونوگرافها و رادیوگرافهای تهیه شده آثاری از کانونهای متاستاز دیده نشد.
نتیجه‌گیری : این توده بر اساس محل، مشخصات ظاهری و بویژه یافته‌های هیستوپاتولوژیک آن به عنوان آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی با درجه تمایز نسبتا خوب تشخیص داده شد. هرچند در کشور ما، هیپرپلازی و آدنوم غدد پری آنال به کرات مشاهده شده است اما بر اساس اطلاع تا کنون گزارشی از آدنواکرسینوم این غدد منتشر نگردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis of a cutaneous tumor mass in dog for the first time in IRAN.
Design: Case report.
Animal: An II- year- old male Dachshund.
Procedure: The dog with a cutaneous mass in the left perineum, was referred to the Small Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. The dog was examined clinically and radiographs were taken •from chest and ultrasonography of abdominal cavity was perfhrmed. The mass was removed surgically and fixed in buffered 10% formalin, tissue sections were made at 5s and stained with H&E.
Results: A firm,non pedunculated (2.6x2.2x 1cm in diameter) mass was found macroscopically. The mass was umbilicated and ulcerated, overlying skin showed superficial necrotic layers. The cut surface was tan in color and lobulated with delicate collagenous stroma and areas of hemorrhages. Microscopically, the ncoplastic cells were large. round to polyhedral with abundant eosinophilic cytoplasm and distinct cell boundaries and a centrally located round, vesicular nuclei. The cells resmbled hepatocyte and generally showed disorderly growth and didn’t form discrete lobules. Histopathologic examination revealed severe pleomorphism, frequent mitotic figures, areas of hemorrhages and the presence of scattered individual and small nests of invasive neoplastic cells in the supporting stromal connective tissue. Radiographic and ultrasonographic examinations revealed no metastases in thorax and abdominal cavity.
Clinical implications: According to location, macroscopic and histopathologic characteristics This mass was diagnosed as relatively well differentiated perianal glands adenocarcinoma. Hyperplasia
and adenoma of perianal glands are frequently observed, however, it is the first report of perianal glands adenocarcinoma from Iran.
J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 41-44, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adenocarcinoma
  • Dog
  • Perianal gland