تاثیر بتایین بر میزان دفع اووسیست در بیماری کوکسیدیوز و عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین اثر بتایین بر عملکرد و میزان دفع اووسیست در جوجه‌های گوشتی مبتلا به بیماری کوکسیدیوز.
طرح : آزمایش فاکتوریل (4×2) در قالب طرح کاملا تصادفی
حیوانات: سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نرسویه راس.
روش : سیصد و شصت قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به 8 تیمار آزمایشی تقسیم شدند طرح شامل چهار سطح بتایین (صفر 05/0، 10/0 و 15/0 درصد) و دو سطح سالینومایسین (0 , 66ppm) با 3 تکرار و 15 قطعه در هر تکرار داخل هر تیمار بود در سن 28 روزگی همه جوجه‌ها با تعداد 200000 اووسیست ایمریا ماگزیما چالش شدند. از 35 روزگی به مدت 5 روز از هر تکرار نمونه مدفوع جهت شمارش اووسیست جمع‌آوری گردید برای اندازه‌گیری عملکرد در پایان هر هفته میزان خوراک مصرفی، وزن زنده و افزایش وزن مورد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : با استفاده از نرم‌افزار SAS صورت گرفت و مقایسه میانگینها نیز با تست دانکن انجام شد.
نتایج : نتایج نشان دادند که مصرف خوراک وزن زنده و افزایش وزن در جوجه‌های آلوده‌ای که سالینومایسین و بتایین دریافت کرده بودند، بهتر از جوجه‌هایی بود که بتایین با سالینومایسین را به تنهایی دریافت کرده بودند (P<0/05) همچنین تاثیر بتایین بر تعداد اووسیست دفع شده از طریق مدفلوع معنی‌دار نبود (P>0/05).
نتیجه‌گیری : بتایین جیره غذایی موجب بهبود عملکرد (وزن بدن، افزایش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل) در جوجه‌های آلوده به کوکسیدیوز می‌شود اما بر عملکرد جوجه‌های گوشتی سالم تاثیری ندارد. همچنین بتایین جیره بر روی میزان دفع اووسیست مدفوع بی تاثیر است . با توجه به خاصیت سینرژیستی بتایین و سالینومایسین، توصیه می‌شود در پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز این دو ماده به صورت توام به میزان 15/0 درصد بتایین و ppm66 سالینومایسین در جیره غذایی طیور استفاده شود. اگر هدف کنترل بیماری کوکسیدیوز و جلوگیری از ادامه روند بیماری است توصیه می‌شود از داروهای یونوفور قویتر از سالینومایسین نظیر مادورامایسین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To Find out the effect of betaine on number of oocysts which excreted in feces of coccodiosis infected broilers and its effect on feed intake, feed conversion ratio and body weight gain. Design: The experiment was conducted by 2x4 factorial arrangement in a randomized complete block design (RCBD).
Animals: Three hundred sixty Ross male broiler chicks. Procedure: Chicks were divided into 8 groups of 45 birds in 3 replicates of 15 birds in each. In a factorial experiment to examine effect of dietary betaine at levels of 0 and 66 ppm. At age of 28 days the birds were challenged with 200000 oocysts per bird through digestive tract. From 35-39 days of age three samples of feces were taken from each replicate for determining the number of ooysts per gram feces (OPG). To evaluate the effect of betainc on performance of the birds, body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were measured weekly.
Statistical analysis: Using SAS statistical programe a number of analysis including Duncan’s test and ANOVA were carried out. Results: The experimental results showed that betaine increased feed intake and body weight gain significantly (P<0.05) in coccidial infected birds. The results indicated that combination of betaine with salinomycin has greater effect (P<0.05) on broiler performance in comparison with betainc or salinomycin alone. The effect of betaine on number of oocysts per gram of feces of birds was not significant (P>0.05).
Conclusion: Results of this experiment showed that betaine increased feed intake and body weight gain in coccidiosis infected broilers, but it does not affect the performance of healthy birds. Betaine also has no effect on number of oocysts in feces of the birds. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 49-52, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • betaine
  • Broilers
  • coccidiosis
  • Oocysts
  • Salinomycin