مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئینی ویروس های حاد نیوکاسل جدا شده در ایران با سویه های واکسن زنده

نویسندگان

چکیده

هدف : این تحقیق با هدف مطالعه الگوی پروتئینی ویروسهای حاد نیوکاسل جدا شده در ایران و مقایسه آنها با الگوهای پروتئینی سویه‌های واکسینال B1 و لاسوتا انجام گرفت.
طرح : مطالعه توصیفی.
نمونه‌ها: 10 نمونه ویروس بیماری نیوکاسل جدا شده از 507 نمونه مغز مرغ مبتلا به فرم حاد بیماری نیوکاسل در فاصله زمانی تابستان 1379 تا پاییز 1380 به همراه 2 نمونه غیر حاد واکسینال (B1 و لاسوتایه روش سانتریفوژ پر سرعت، خالص سازی شده و پس از تنظیم میزان پروتئین به روش SDS-PAGE الکتروفورز گردیدند.
نتایج : نتایج آزمونSDS-PAGE بر روی نمونه‌ها حاکی از وجود حداقل 6 باند پروتئینی به اندازه‌های 80، 72، 64، 4، 27و 23 کیلودالتونی بودند. این الگو در سویه‌های حاد و غیر حاد واکسینال (B1 ولاسوتا) مشابه بوده ولی در 3 مورد از ویروسهای حاد جدا شده به جای حضور باند 64 کیلودالتونی باند 49-48 کیلودالتونی مشاهده گردید که در سایر منابع تاکنون چنین پروتئینی معرفی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: In this research, protein patterns of 30 isolates of Newcastle disease virus (isolated in Iran) along with two vaccinal
strains (B1 and Lasota) were determined.
Design: Descriptive study.
Samples: These viruses were isolated from Jun.2000 to Oct.2001 out of 507 brains of chicken suspected to infection with virulent NDV. Procedure: Following preparation and inoculation of 507 brain of infected chicken in allantoic cavity of 8 days embryonated eggs, 30 isolates of virus that identified by HI test, were isolated. These samples along with 2 vaccinal strains, B1 and Lasota were purified by high-speed centrifugation and then electrophoresis by SDSPAGE method.
Results: The results of SDS-PAGE test of samples, showed that the isolated viruses posses 80,72,64,43,27 and 23 kDa bands in their protein patterns. No difference in virulent and avirulent vaccinal (B1 and Lasota) strains in protein patterns was observed. Only in three cases of virulent strains of NDV, 48-49 kDa bands were observed instead of 64 kDa band. This protein has not been previously identified. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 61-65, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B1vaccin
  • Electerophoresis
  • Lasota vaccin
  • Newcastle disease virus
  • Polyacrylamide gell
  • Protein