گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو

نویسندگان

چکیده

هدف : تلاش برای تشخیص یک توده توموری در ملتحمه چشم گاو و تعیین درجه تمایز آن با استفاده از رنگ امیزی اختصاصی.
طرح : گزارش موردی.
حیوانات: یک راس گاو ماده پنج ساله از نژاد هلشتاین به رنگ سیاه و سفید.
روش : در مهرماه 1380، گاو مذکور در بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی مورد معاینه قرار گرفت. از طریق بیوپسی، نمونه‌های بافتی مناسب از این توده برداشته شد و پس از پایدار شدن در فرمالین 10 درصد بافر، مقاطعی به قطر 5 میکرومتر تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردید. به منظور تعیین درجه تمایز سلولهای تومور’، رنگ آمیزی اختصاصی برای جستجوی کراتین به روش Ayoub-Shklar انجام شد.
نتایج : در معاینه درمانگاهی، توده‌ای به ابعاد 4×2 سانتیمتر، به رنگ زرد مایل به سفید و یا قوام گوشتی، نسبتا ترد و شکننده و با نقاط متعدد خونریزی، در قسمتداخلی پلک پایین چشم چپ جلب توجه می‌کرد. در مطالعه ریزبینی، سلولهای بزرگ چند وجهی با هسته‌های درشت، بازوفیلیک، دارای کروماتین فراوان و هستک‌های متعدد. سیتوپلاسم صورتی و حدود سلولی مشخص شبیه به سلولهای لایه خاردار مشاهده گردید که در آن پلئومورفیسم شدید، اشکال میتوزی غیر طبیعی، کانونهای نکروز و خونریزی، دیو سلولهای توموری با هسته‌های غول آسا و تهاجم گسترده این سلولها به استرومای همبندی ملتحمه به چشم می‌خورد. هرچند برخی از سلولهای توموری آثاری از پلهای بین سلولی (دسموزوم) و کراتینه شدن پیش از بلوغ را نشان می‌دادند اما در هیچ یک از مقاطع تهیه شده مرواریدهای شاخی دیده نشد. در رنگ آمیزی اختصاصی، ساخته شدن مقدار بسیار اندکی کراتین، به رنگ قرمز اختصاصی، ساخته شدن مقدار بسیار اندکی کراتین، به رنگ قرمز درخشان و مقادیر پیش کراتین به رنگ نارنجی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری : این توده بر اساس مشخصات ظاهری و بویژه یافته‌های هیستوپاتولوژیک آن به عنوان کارسینوم سلولهای سنگفرشی آناپلاستیک با درجه تمایز پایین تشخیص داده شد. با توجه به این که در کارسینوم سلولهای خاردار، هرچه درجه تمایز تومور پایین‌تر باشد میزان ساخته شدن کراتین توسط این سلولها کمتر و احتمال تهاجم و متاستاز آنها به سایر اندامها بیشتر خواهد بود بنابراین تلاش در جهت تعیین درجه بدخیمی این گونه تومورها، می‌تواند از نظر اقدامات درمانی یا جراحی نیز مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis of a tumor mass on palpebral conjunctiva
in cow.
Design: Case report.

Animal: A 5-year- old Holstein cow.
Procedure: The cow was referred to Teaching and Research Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Oct. 2001.
The tissue biopsies were obtained from the mass, fixed in 10% buffered formalin and tissue sections were made at 5.tm and stained --
with H&E. To determination of malignancy, some of the sections
stained for keratin and prekeratin by Ayoub-Shklar method.
Results: Clinical examinations revealed a painful, light yellow,
fleshy and haemorrhagic mass, 4x2 cm, on conjunctiva of lower eyelid of the left eye. Histopathologic examination revealed several
irregular masses and elongated cords consisting of polyhedral cells with basophilic, hyperchromatic and pleomorphic nuclei , enlarged
nucleoli and irreguler clumps of chromatin within nuclei with
cosinophilic, finely granular cytoplasm. The neoplastic cells resembled prickle cells with prominent cell borders, abundant atypical mitotic figures, mononuclear tumor giant cells and foci of
haemorrhages and necrosis. Microscopic examination revealed , neoplastic cells with intercellular bridges, premature keratinization
and a diffuse invasion to the connective stroma of palpebral
conjunctiva. There were no epithelial keratin pearls formation. Special staining revealed some prekeratin staining orange colour and a little keratin staining brilliant Red. According to location, gross and microscopic characteristics, the mass was diagnosed as
low grade differentiated ocular squamous cell carcinoma.
Clinical impilications: In squamous cell carcinomas, the decrease
in differentiation usually is associated with decrease in the function . and increase in metastasis, invasion and malignancy. Grading of
the tumors by proper methods like special staining is necessary
for medical and surgical proposes and proper diagnosis. J. Fac.
Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 67-71, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conjunctiva
  • Cow
  • differentiation
  • Keratin
  • Palpebra
  • Prekeratin
  • Squamous cell carcinoma