ارزیابی تاثیر دو روش خورانیدن آغوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی هیستومرفولوژیکی اثرات طب سوزنی در التیام شکستگی.
طرح : مطالعه تجربی انتخابی.
حیوانات: شش قلاده سگ بالغ سالم نر مخلوط با وزن 4/4+6/24 کیلوگرم و میانگین 4/8+0/25 ماه سن.
روش : تمام حیوانات با استفاده از تیوپنتال سدیم 5 درصد بیهوش شدند و توسط هالوتان عمق بیهوشی کنترل گردید. یک قطعه استخوانی حدود 1 سانتیمتر از قسمت وسط استخوان زندزبرین دست، برداشته شد و توسط آتل و باند گچی تمام طول دست ثابت گردید و سپس به دو گروه 3 تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه آزمایش (2 حیوان) تحت درمان تحریکات طب سوزنی به مدت 10 دقیقه برای مدت 2 هفته با مشخص کردن نقاط اکیوپونت 11-LIو 4-LI و 36-ST و 5-TH قرار گرفتند. در صورتی که در گروه کنترل (3 حیوان) از هیچ روش درمانی استفاده نگردید. در پایان 90 روز مشاهدات بالینی دو نمونه کالوس به وسیله جراحی (بیوپسی) از محل نقیصه استخوانی هر حیوان تهیه گردید و بعد از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با روش H&E مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند.
نتایج : وجود میزان زیادی بافت غضروف هیالین و بافت همبند در حیوانات گروه کنترل و میزان استخوانی شدن کالوس، تشکیل ترابیکول‌های استخوانی- کانال هاورس با کاهش مقدار قابل توجهی از بافت غضروفی و همبند در حیوانات گروه آزمایش اثرات مثبت تحریکات طب سوزنی را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری : استفاده از تحریکات طب سوزنی در حیوانات گروه آزمایش برای دو هفته اثرات مثبت و تحریک آمیز را برای التیام و شکل گیری کالوس با حضور بافت ترابیکول‌های استخوانی با حداقل بافت فیبروکارتیلاژ در مقایسه با حیوانات گروه کنترل به همراه داشته است. بنابراین تحت شرایط حاضر طب سوزنی به عنوان یک مکمل درمان فیزیکی در التیام شکستگی استخوان و تسریح در امر مدل سازی بافت استخوانی موثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine the influence of the presence of the dam at the time of colostrums intake on serum gammaglobulin concentration of neonatal calves, from birth to 4 weeks of age. Design: Experimental study.
Animals: Forty newborn calves divided to two groups (20 per group). Procedure: Twenty newborn calves were immediately isolated from their dams after birth and housed in single pen in the calf rearing unit (group 1). The other 20 newborn calves kept with their darns in calving pen for the first 3 h and during this time fed colostrum from nipple pail (group 2). Calves were then separated from their dams and housed in single pen in calf rearing unit. Estimation of total protein followed by garnmaglobulin concentration were carried out by electrophoresis.
Statistical analysis: ANOVA followed by Fischer’s PLSD test. Results: Mean serum total protein levels of calves in group 2 were greater than group I on days 2, 14 and 28 after birth, but the difference were not significant. Mean serum gammaglobulin concentration in-group 2 was greater than calves’ in-group I on days 2, 14 and 28. The difference at day 2 was significant (P< 0.05), but at days 14 and 28 the difference were not statistically significant. Clinical implications: From the results of this study it seems that presence of darns in the first hours of life, and only at the time of
first colostrum feeding (the most important part of received colostrum), can increase serum gammaglobulin concentrations of calves. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 1: 79-82, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Presence of dam
  • Serum gammaglobulin