بررسی تغیرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه تغییرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در اثر آلودگی تجربی به همونکوس کنتورتوس.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: چهارده راس گوسفند (2 راس گوسفند به عنوان دهنده تخم انگل، 8 راس بره 6-5 ماهه برای آلودگی تجربی، 4 راس بره 6-5 ماهه به عنوان گروه شاهد) روش : برای آلودگی تجربی 8 راس بره 6-5 ماهه عاری از آلودگی کرمی انتخاب و به هر یک از آنها تعداد پنجاه هزار نوازد فعال مرحله همونکوس کنتورتوس خورانده شد به 4 راس گوسفند که به عنوان شاهد انتخاب شدند دارونما (Placebo) خورانده شد. جهت بررسی تغییرات کلینیکال پاتولوژی و آزمایش مدفوع نمونه‌های خون و مدفوع به طور مرتب اخذ شد. گوسفندان آلوده در روزهای 12، 21، 35 و 60 بعد از آلودگی ذبح شدند و بعد از کالبدگشایی pH شیردان تعیین شد و کرمهای بالغ شمارش شدند و به منظور بررسی آسیب شناسی از شیردان مقاطع میکروسکوپیک تهیه گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن و آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج : مقایسه افزایش وزن در بین گوسفندان آلوده و شاهد اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (P<0/01) مقایسه میزان هماتوکریت و هموگلوبین در بین دو گروه در روزهای 21، 35 و 60 اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (P<0/0005) شمارش گلبول‌های قرمز و اندیس‌های آن بعد از روز 12 اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد. همچنین شمارش تام گلبولهای سفید تعداد لنفوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها در بعضی از روزها در بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد. در اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون میزان کلسیم در روز 60 پس از آلودگی د مقایسه گروه شاهد و تیمار اختلاف آماری (P<0/05) نشان داد مقدار پروتئین تام و آلبومین سرم در روز 60 در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی‌داری نشان داد (P<0/5) میزان آلفاگلوبولین‌ها در روز 21 و 60 پس از آلودگی افزایش معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (P<0/005) pH شیردان در روزهای مختلف پس از آلودگی در بین بره‌های ذبح شده اختلاف آماری معنی‌داری نداشت اما در مقایسه با pH طبیعی شیردان این مقادیر افزایش یافت. در بررسی آسیب‌شناسی شیردان، آماس بافت شیردان همراه با حضور سلولهای تک هسته‌ای و ائوزینوفیل و تورم شیردان لنفوبلاستیک و فولیکولر مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری : آلودگی گوسفندان به همونکوس کنتورتوس باعث تغییرات مشخصی در پارامترهای خونی و سرمی، کاهش وزن و تغییرات پاتولوژیک در بافت شیردان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on haematological and biochemical parameters and pathologic changes in experimental infestation to Haemonchus contortus in sheep.
Design: Experimental study.
Animals: Fourteen lambs, 5-6 months old (Two as egg donors, eight for experimental infestation and four as control).
Method: For experimental infestation, eight lambs (5-6 months old) that had no worm infestation were selected and 50000 of thirdstage larvae of Haemonchus contortus were fed to each of them. Four other lambs (control group) received placebo. In order to study the development and clinicopathologic changes, daily stool and blood samples were taken, weight was recorded, lambs were examined for clinical symptoms and slaughtered on days 12,21,35 and 60 post infestation (PT). Abomasal pH was meseared and microscopic sections were prepared.
Statistical analysis: Results were analysed by ANOVA, Duncan and “t” test.
Results: No clinical symptoms were found in the animals during this study however the body weight, monitored during 60 days P1 indicate a difference between live weight in the treatments. Statistically significant differences were observed in haemoglobulin, concentration, haematocrit, white blood cells count, neutrophil, lymphocyte, eosinophil, total protein, albumine, alpha globulins, and calcium between control and infested groups (P<0.05). Both infested and control groups had no differences in serum phosphorous, magnesium, alkaline phosphatase, beta globulins and gama globulins levels (P<0.05).
The comparison between infested and control sheep abomasal pH showed an increased pH in affected sheep. Abomasal necropsy findings were inflammation associated with mononuclear cells and eosinophilia. Lymphoblastic and follicular inflammation were seen in micrspcopic study.
Conclusion: Infestation to Haemonchus contortus were causes
remarkable changes in haematological and biochemical parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical pathology
  • Experimental infection
  • Haemonchus contortus
  • sheep