نیتریک اکساید به عنوان میانجی سیستم غیر آدرنژیک غیر کولینرژیک در عروق کرونر گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی نقش و جایگاه نیتریک اکساید (NO) در سیستم غیر آدرنرژیک غیر کولینرژیک عروق کرونر بزرگ گوسفند.
طرح : مطالعه آزمایشگاهی.
نمونه‌ها : تعداد شانزده عدد قلب تازه گوسفند 10-8 ماه.
روش : بلافاصله بعد از کشتار گوسفند، قلب از بدن حیوان جمع‌آوری گردید و با قرار دادن آن در محلول کریس و در مجاورت یخ به سرعت به آزمایشگاه منتقل گردید. حلقه‌های ایزوله به طول 3-2 میلیمتر از عروق کرونر بطن چپ تهیه و سپس در حمام بافت به صورت معلق قرار داده شد تا کشش ایزومتریک عضلانی آن ثبت شود. حمام بافت حاوی محلول کربس 37 درجه سانتیگراد بود که اکسیژن به همراه 5 درصد گاز کربنیک دائما در آن جریان داشت. در یک گروه آزمایشی استیل کولین به غلظت 10×5 مولار در محیط حاوی حلقه ایزوله اضافه گردید.
برای بررسی نقش نیتریک اکساید در انبساط عروقی ابتدا عضو مورد آزمایش به مدت 10 دقیقه در مجاورت یک مهارت کننده تولید نیتریک اکساید، نیتروآرژینین متیل استر (L-NAME) قرار داده شد و پس از آن استیل کولین با غلظت قبلی به محیط آزمایش اضافه گردید. علاوه بر اینها اثرات اسید آمینه ال-0 آرژینین (L-arg) به عنوان پیش ساز NO بر روی بافتهای تحت درمان با استیل کولین و L-NAME مورد مطالعه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل اماری : آزمون استیودنت t.
نتایج : نتایج نشان داد که استیل کولین باعث یک انقباض موقت و گذرا و سپس انبساط طولانی مدت در بافت عضلانی جدار عروق شد. در حالی که استفاده از نیتروآرژینین متیل استر در محیط آزمایش به طور معنی‌داری (P<0/02) سبب افزایش انقباض ناشی از استیل کولین گردید. L-arg نه تنها به طور معناداری (P<0/01) 4/93 درصد باعث کاهش اثرات انقباضی استیل کولین گردید. بلکه به طور فزاینده‌ای (P<0/05)، 9/54 درصد اثرات L-NAME را نیز کاهش داد.
نتیجه‌گیری : نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولا اندوتلیوم عروق کرونر بزرگ گوسفند حاوی سیستم غیر ادرنرژیک غیر کولینرژیک با واسطه NO می‌باشند که فعالیت آن سبب انبساط عروقی و افزایش جریان خون در این شریانها می‌شود. ثانیا این نتایج می‌تواند موید نظریه‌ای باشد که اعلام داشته استیل کولین دارای گیرنده‌های متفاوت در عروق کرونر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study aimed to examine the role of nitric oxide
(NO) as mediator of non-adrenergic non-cholinergic (NANC) system in coronary arteries of sheep. Design: In vitro study.
Samples: Sixtheen hearts of sheep aged 8-10 months.
Procedure: In vitro experiments were conducted using isolated
tissue preparations. The isolated tissues were obtained from the left coronary arteries of hearts collected from lambs aged 8-10 months. They were mounted in organ bath system to record the
isometric forces by a physiograph. The tissues were suspended in
37CC Krebs’ solution bubbled with 95% oxygen and 5% CO2. Four experimental groups were prepared and the isolated tissues were treated with 5x l0 M acetyl choline (Ach), an inhibitor of NO synthethase, nitro- L- arginine methyl ester (L-NAME) and L- arginine (L-arg) as precursor for NO.
Statistical analysis: Student t-test. Results: The tissues treated with Ach contracted for a short time before they were relaxed permanently. The relaxation induced by
Ach was dependent on the viability of endothelium. The pretreatment
of tissues with L-NAME, not only decreased the relaxation induced
by Ach, but also significantly (P<0.02) increased the level of tissue
contraction. It was also found that L-arg was significantly able to decrease the primary contraction induced byAch (P<0.Ol) as well as reducing the effects of L-NAME on coronary arteries of sheep
and the results of this study further suggest that there are different
types of muscarinic receptors in sheep coronary arteries.
Conclusion: The results of this study showed that a NANC system mediated by No is present in sheep coronary arteries and also
approved the findings that there are dufferent Achreceptors in these
arteries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitric oxide
  • Non adrenergic non cholinergic
  • Sheep Coronary