تاثیر یک برنامه کنترل ورم پستان بر برخی شاخصهای بهداشتی پستانها و کیفیت شیر در یک گله شیری بزرگ در استان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی میزان تاثیر یک برنامه کنترل ورم پستان بر برخی شاخصهای بهداشتی پستانها و کیفیت شیر گله.
طرح : تجربه میدانی.
حیوانات : یک گله بزرگ نژاد هلشتاین با میانگین 1150 راس گاو شیری.
روش : ارزیابی وضعیت بهداشتی پستانها با استفاده از CMT و اخذ نمونه شیر به منظور کشت باکتریولوژی از 34/19 درصد گله دوشا، اجرای یک برنامه کنترل ورم پستان شامل درمان ضربتی استرپتوکوکوس آگالاکتیه، ضد عفونی سرپستانها پس از دوشش به روش اسپری با استفاده از محلول 5/2 درصد پاویدون آیوداین همراه با 5 درصد گلیسیرین، درمان ترکیبی گاوهای خشک، درمان عمومی تلیسه‌های آبستن سنگین، مدیریت بهداشتی بستر، شناسایی سریعتر و ثبت دقیقتر موارد بالینی و پایش مداوم وضعیت بهداشتی پستانها و کیفیت شیر به روش تجزیه و تحلیل نمونه شیر مخزن کل و ارزیابی مجدد وضعیت بهداشتی پستانها با استفاده از CMT و اخذ نمونه شیر از 2/13 درصد گله دوشا.
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون مربع کای، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، محاسبه ضریب همبستگی و آزمون فیشر.
نتایج : در انتهای دوره مطالعه نسبت به ابتدای آن، کاهش معنی‌دار در میزان شیوع و بروز ورم پستان بالینی، فراوانی نسبی کارتیه‌های CMT مثبت و فراوانی نسبی نمونه‌هایی که از آنها استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استافیلوکوکوس اورئوس و کلیفرم‌ها (Coliforms) جدا شدند و افزایش معنی‌دار در فراوانی نسبی نمونه‌هایی که از آنها کوریته باکتریوم بوویس جدا شد و نیز در مورد نمونه‌هایی که از آنها باکتری پاتوژن جدا نگردید مشاهده شد. در ارتباط با وقوع موارد بالینی ورم پستان، کاهش معنی‌دار در سهم استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استافیلکوکوس اورئوس در برابر افزایش معنی‌دار در سهم استرپتوکوک‌های محیطی، کورینه باکتریوم بوویس و موارد عدم جداسازی باکتری پاتوژن، در ارتباط با تجزیه و تحلیل نمونه شیر مخزن کل، ابتدا کاهش و سپس افزایش معنی‌دار در تعداد سلولهای سوماتیک شیر مخزن کل گله (با میانگین cells/ml 225080) کاهش معنی‌دار تنها در ابتدای دوره در Staph count (با میانگین cells/ml 2726) و عدم وجود تغییرات معنی‌دار در Strep count , coli count , TBC (به ترتیب با میانگین‌های cells/ml 56966، 17131 و 9948) در 76 درصد از نمونه‌های هفتگی اخذ شده از مخزن کل، استرپتوکوکوس اگالاکتیه و استافیلوکوکوس اورئوس یافت نشدند. همچنین عدم وجود همبستگی بین مجموع تراکم این دو باکتری و سطح تعداد سلولهای سوماتیک شیر مخزن کل گله نشان داده شد.
نتیجه‌گیری : نتایج آماری این مطالعه، موفقیت برنامه کنترلی پیشنهاد شده را در کاهش میزان شیوع و بروز ورم پستان (تحت بالینی و بالینی) در این گله نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the effect of a mastitis control program
(based on the mastitis prevention, elimination and monitoring) on
a herd udder health and milk quality status. Design: Field trial.
Animals: A large Holstein dairy herd of 1150 dairy cows. Procedure: 1) Evaluating the herd udder health status (by CMT and milk sampling from 19.34% of the milking cows for bacteriologic
culture, 2) Carrying out a control program (Consisted of: blitz treatment of Strep. ag., Post milking teat dipping by a 2.5% povidone Iodine solution with 5% glycerin, dry cow combination therapy,
systemic antibiotic therapy of late pregnant heifers, bedding
management, early detection, and good record keeping of clinical
cases as well as continuous monitoring of udder health and milk
quality by using bulk tank milk analysis), 3) Reevaluating the herd
udder health status (by CMT and milk sampling from 13.2% of the milking cows for culture).
Statistical analysis: Chi-square test, Analysis of variance,
Correlation coefficient, Fisher’s exact test.
Results: 1) Significant decrease in point prevalence, and incidence
rates of clinical mastitis, relative frequency of CMT-positive quarters,
relative frequency of samples from which Strep. ag., Staph. aureus
and Coliforms yielded and distribution of Strep. ag. and Staph.
aureus in clinical cases, 2) Significant increase in relative frequency of samples from which C. bovis yielded, relative frequency of samples yielding no microorganism and distribution of environmental
Streptococci, C. bovis and no growth in clinical cases, 3) Significant decrease followed by an increase in BTSCC (with an average of 225080 cells/mI), significant decrease in staph. count (with an
average of 2726 cfuJml) being noticed at the beginning of monitoring
only, and absence of significant differences in TBC, Coli. count and Strep. count (with averages of 56996, 17131 and 9948 cfulml,
respectively). In addition, in 76% of weekly bulk tank milk samples, Strep. ag. and Staph. aureus were not detected, 4) No correlation between the concentrations of major contagious pathogens and
herd BTSCC and a significant positive correlation between staph. count and BTSCC were observed.
Clinical implications: Seemingly, the achievement of furthur
improvement in mastitis status of the studied herd (i.e., eradication of Strep. ag. and effective control of Staph. aureus) would be subjected to: Continuous supervising of post milking teat disinfection
and shifting from teat spraying to dipping, monthly measurement of individual cow SCC, washing and disinfecting teat cup liners
between cows during milking and using more effective dry period
intramammary preparations as well. In addition to improve quality of herd milk, good udder preparation prior to milking is advised..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous monitoring
  • Control program.
  • herds
  • Mastitis