شناسایی گونه های مختلف آیمریاهای جدا شده از طیور ایران به وسیله واکنش زنجیر پلیمراز (PCR)

نویسندگان

چکیده

هدف : شناسایی و تفکیک گونه‌های مختلف آیمریاهای طیور ایران با استفاده از روش (PCR).
طرح : استفاده از نرم‌افزار آنالیز جمعیتهای ژنتیکی جهت تعیین ضریب شباهت. حیوانات: واحدهای مرغداری مرغ مادر، از 5 منطقه آب و هوایی ایران که واکسن کوکسیدیوز استفاده نکرده بودند، جهت نمونه‌برداری انتخاب و تعداد 114 نمونه بستر به طور تصادفی از این مرغداریها تهیه شد.
روش اواوسیست‌های موجود در نمونه‌ها به روش شناورسازی جدا و DNA آنها به وسیله قتل کلروفروم و با استفاده از پروتئیناز K استخراج شد. برای شناساییو تفکیک گونه‌های مختلف آیمریا از چهار جفت پرایمر اختصاصی طراحی شده از سکانس ناحیه DNA,Internal transcribed spacer-1(ITS1) ریبوزومی آیمریاآسروولینا، آیمریا برونتی، آیمریانکاتریکس و آیمریاتنلا و یک جفت پرایمر یونیورسال BSEF-BSER که ناحیه ITS1 گونه‌های مختلف آیمریاها را تکثیر می‌کند استفاده شد.
نتایج : DNA ژنوم اواوسیست‌های جدا شده از مدفوع طیور آلوده با پرایمرهای اختصاصی توسط واکنش زنجیر پلیمراز تکثیر و بر حسب نوع گونه آیمریا یک قطعه DNA در اندازه 320 جفت باز (آیمریا آسروولینا)، 311 جفت باز (آیمریابرونتی)، 384 جفت باز (آیمریانکاتریکس ) و 287 جفت باز (آیمریاتنلا) بر روی ژل آگارز حاوی اتیدیوم بروماید مشاهده شد. برای شناسایی گونه‌ها در نمونه‌هایی که آلودگی مخلوط داشتند و گونه‌های خالصی که برای آنها جفت پرایمر اختصاصی وجود نداشت از جفت پرایمر یونیورسال استفاده شد. در این بررسی 5 گونه آیمریا ماکزیما، آیمریابرونتی، آیمریاتنلا، آیمریاآسروولینا و آیمریامیتیس شناسایی شدند که شناسایی و گزارش آیمریامیتیس و آیمریابرونتی برای اولین بار در ایران در این بررسی صورت گرفته است.
نتیجه‌گیری : در پایان با توجه به نتایج به دست آمده جفت پرایمرها معرفی شده کاملا اختصاصی عمل نمودند و جفت پرایمر یونیور سال نیز توانست 5 گونه ایمریا را در نمونه‌های آلوده و همچنین نمونه‌هایی که برای آنها جفت پرایمر اختصاصیز وجود نداشت را از یکدیگر تفکیک و مورد شناسایی قرار دهد. بنابراین تشخیص گونه‌های آیمریا با روش (PCR) یک روش بسیار سریع، دقیق، آسان و ارزان است و نیاز به خالص سازش و تکثیر ندارد پیشنهاد می‌گردد این روش به عنوان یک روش روزمره در آزمایشگاه‌های کشور که امکانات لازم را دارند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: This study was carried out for identification of Eimeria spp isolated from poultry breeder farms in Iran by PCR. Design: Pop-Gene Analysis.
Animals: Poultry breeder farms.
Procedures: A total of 114 litter samples from poultry breeder farms without previous exposure to anticoccidial vaccine were collected randomly from relatively five different climate regions
of Iran. DNA was extracted from oocysts of samples, using phenol-
chloroform and proteinase-K. Four pairs of specific primers, designated from Internal Transcribed Spacer-l(ITSI) regions of ribosomal DNA of E. acervulina, E. brunetti, E. necatrix, and E. tend/a and one pairs of universal primer BSEF-BSER which
amplify ITS 1 of different Eimeria were used in PCR assay. In tests
on purified genomic DNA from all species of Eimeria isolated from infected samples, each of four primer pairs amplified the ITS!
region of their respective target species only. The PCR products
were analyzed by agarose gel electrophoresis
Results: DNA fragments in sizes of 320 pairs (E. acervulina), 311 pairs (E. brunette), 384 pairs (E. necatrix) and 287 pairs (E. tenella)
were detected on agarose gel electrophoresis. Universal primer
pairs also amplified ITS1 of five Eimeria which isolated from
infected samples. Laboratory implications: The results of this study were showed that PCR technique is a conventional method, faster, technically
easier and very cheaper than other methods to identify the Eimeria
spp. Finally, this technique can be recommended to be a routine
work in well equipped veterinary diagnostic labs in IRAN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coccidiosis
  • Eimeria
  • Iran
  • PCR
  • Poultry