بررسی حضور اشریشیاکلی، کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیوم در مدفوع تعدادی از گوساله های زیر یکماه مبتلا به اسهال از قائم شهر و بابل و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی حضور اشریشیاکلی، کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیوم از مدفوع گوساله‌های مبتلا به اسهال زیر یکماه در دو شهرستان قائم شهر و بابل، همزمانی احتمالی جداسازی اشریشیاکلی با کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیوم، سروتایپینگ ایزوله‌های اشریشیاکلی از نظر حضور فیمبریه K99 و گروه سرمی . مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی این سروتایپ از اشریشیاکلی با سایر اشریشیاکلی‌های جدا شده در این دو شهرستان.
حیوانات : نود و سه گوساله زیر یکماه مبتلا به اسهال.
روش : نمونه‌برداری مدفوع از ناحیه رکتوم و انتقال به آزمایشگاه، بررسی نمونه‌ها از نظر حضور اشریشیاکلی و کریپتوسپوریدیوم توسط روشهای استاندارد، کشت نمونه‌ها بر روی محیط‌های کشت باکتریولوژیک استاندارد و جدا نمودن اشریشیاکلی، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری‌های اشریشیاکلی جدا شده به روش Disk Diffusion Test سروتایپینگ ایزوله‌های اشریشیاکلی.
تجزیه و تحلیل آماری : کلیه نتایج در جداول توصیفی و به صورت درصد بیان گردیده است.
نتایج : اشریشیاکلی از 8/40 درصد گوساله‌های مبتلا به اسهال جداگردید که تنها یک مورد (07/1 درصد) از ایزوله‌های اشریشیاکلی K99 بود. همزمانی دفع اشریشیاکلی با کوکسیدیا در 6 مورد (4/6 درصد) و همزمانی وقوع اشریشیاکلی با کریپتوسپوریدیوم در 6 مورد (4/6 درصد) مشاهده گردید. در تست حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی به بسیاری از آنتی بیوتیک‌های رایج مورد استفاده در درمان اسهال مقاوم بودند و اختلاف معنی‌داری از نظر آنتی بیوگرام بین اشریشیاکلی با سایر ایزوله‌های اشریشیاکلی K99 وجود نداشت.
نتیجه‌گیری : به نظر می‌رسد که اشریشیاکلی K99 ایزوله شایعی در گوساله‌های مبتلا به اسهال زیر یکماه در این دو شهرستان نمی‌باشد. ایزوله‌های اشریشیاکلی در دو شهرستان مورد مطالعه به بسیاری از آنتی بیوتیک‌های رایج مقاومت داشتند که احتمالا به دنبال استفاده بی رویه از این آنتی بیوتیک‌ها بوده است و ممکن است در سایر نقاط نیز موضوع فوق صدق نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on the presence of Escherichia coli, Coccidia
and Cryptosporidium in stool samples of neonatal diarrheic calves
in Ghaemshahr and Babol, simultaneous shedding of Coccidia and Cryptosporidium with Escherichia coli in these calves, serotyping
of Escherichia coli, comparison of antibiotic sensitivity of K99 and other serotypes of Escherichia coli.
Animals: Ninety three diarrheic neonatal calves (under one month)
Procedure: Taking stool sample from rectum of the diarrheic
calves, using standard methods for detection of Coccidia and Cryptosporidium, isolation of Escherichia coli carried out by using standard bacteriological methods and serotyping and antibiotic sensitivity test of isolates. Statistical analysis: Results were reported by descriptive scales.
Results: Escherichia coli were isolated from 40.8% of diarrheic calves from which only one isolate were K99 (1.07%). In 12 samples two pathogens have been diagnosed simultaneously which in 6 samples E. coli and Coccidia (6.4%) and 6 samples E. coli and
Cryptosporidium (6.4%) have been isolated. Isolated Escherichia
co/i were resistant to many antibiotics which routinely used in
treatment of diarrhea and there was no significant difference between K99 and other isolates of Escherichia coli in antibiotic sensitivity test.
Clinical implications: From the results of this study it seems that K99+ Escherichia coli is not a common isolate in neonatal diarrheic
calves in Ghaemshahr and Babol. J. Fac. Vet Med. Univ. Tehran. 59, 2: 131-136, 2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf.
  • Coccidia
  • Cryptospporidium
  • Diarrhea
  • Escherichia coli