بررسی ژن های حدت پلاسمیدی در سروتیپ های مختلف سالمونلا انتریکا جدا شده در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی حضور ژن SPV در جدایه‌های سروتیپ‌های مختلف سالمونلاانتریکا.
طرح : مطالعه مشاهده‌ای
نمونه‌ها: تعداد صد و سی و هشت نمونه سالمونلای جدا شده در بخش میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی.
روش : در این تحقیق از روش افزوده سازی با پرایمرهای PG44 , PG48 برای بررسی ژن تنظیم کننده حدت پلاسمیدی در سروتیپ‌های مختلف استفاده شد.
نتایج: در افزوده سازی ژن spvR سالمونلا آبورتوس اویس، انترایتیدیس، تیفی موریوم، دابلین و براندبورگ همگی باندهایی با وزن 890 جفت باز را به طور مشخص ایجاد کردند. سروتیپ بویس موریفیکانس، تیفی و سنفتنبرگ باندهای ضعیف و غیر اختصاصی تولید کردند. سروتیپ نیویورت هیچ محصولی را در این روش نشان دنداد.
نتیجه‌گیری : جدایه‌های سروتیپ‌های سالمونلا بویس موربیفیکانس، تیفی، سنفتنبرگ و نیوپورت فاقد ژن تنظیم کننده حدت پلاسمیدی هستند. علاوه بر این از روش افزوده سازی ژن spvR به خوبی می‌توان در مشخص نمودن حضور یا عدم حضور پلاسمیدهای حدت در سروتیپ‌های مختلف سالمونلا بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the presence of spy genes among different
Salmonella serovars that isolated m veterinaiy microbiology departement
Design: Observation study.
Samples : A total of 138 Salmonella strains belonged to 9 different serovars were studied.
Procedure: In this study we applied PCR method using PG44 and
PG48 primers to amplify spvR gene in different serotypes. Results: In PCR amplification, serotyps S.abortusovis, S.dublin, S.typhimurium and S.brandburg developed the 890 bp amplicons.
S.typhi, S.senftenberg and S.bovismorb,ficans have yielded
nonspecific bands of different sizes. S.newport revealed no band
in amplification.
Conclusion: Salmonella serotypes such as typhi, senftenberg and bovismorb/lcans with nonspecific bands in PCR amplification does not share virulence plasmids. Furthermore, spvR loci could
be considered as a good marker for presence or absence of virulence
plasmids in different Salmonella serotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovismorbficans
  • Newport
  • Salmonella
  • Senftenbeg
  • Spy
  • Typhi