کارایی سیدر و هورمون گونادوتروپین کوریونی مادیان بر همزمان کردن فحلی و درصد دوقلوزایی میشهای نژاد زندی در فصل جفتگیری

نویسندگان

چکیده

هدف: اثر سیدر برهمزمان کردن فحلی ومقایسه میزان دوقلوزایی با استفاده از هورمون گونادوتروپین کوریونی مادیان و تغذیه دستی و اثر متقابل آنها
حیوانات: شصت ونه راس میش نژاد زندی و شش راس قوچ نژاد زندی
طرح: کاملا تصادفی
تجزیه وتحلیل آماری : دراین طرح از برنامه آماری SPSS برای داده های پارامتری ومربع کاری ومن – وایت نیتروژن برای داده های ناپارامتری
روش: در این تحقیق 69 رأس میش نژاد زندی دارای سن 5-2 سال ومیانگین وزن 6/5±9/47 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول به صورت چرای آزاد از پس چر غلات و دو گروه دیگر به صورت دستی در آغل تغذیه شدند. برای همزمان نمودن فحلی درمهیل میشهای هر سه گروه به مدت 13 روز سیدر Controlled Onternal Drug Releasing (CIDR) قرارداده و پس از خارج کردن آنها به هر یک از دامهای گروه چرای آزاد و یکی از گروههای تغذیه دستی (گروه دوم) 400 واحد بین المللی هورمون گونادوتروفین سرم مادیان آبستن Equine Chorionic Gonadotrophin به صورت عضلانی تزریق شد. سپس به هر گروه دو قوچ نژاد زندی معرفی گردید. علائم فحلی در میشها حدود 48-36 ساعت پس از خارج نمون سید آشکار گردید.
نتایج: میزان فحلی در گروه اول، دوم و سومم به ترتیب برابر 100،95و 96 درصد بود که تفاوت بین گروهها معنی دار نبود . زایش در گروه اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 83،91 و 87 درصد و این تفاوتها هم معنی دار نبود. دو قلوزایی (بر اساس میشهای زایش کرده) در گروه اول ، دوم و سوم به ترتیب برابر 37،29 و 15 درصد وتفاوتها از نظر آماری معنی داربود. (05/0 >P) میانگین وزن میشها در زمان آمیزش در گروه اول ، دوم و سوم به ترتیب برابر 4/6±3/47 ، 9/4 ±8/47 و 4/5±5/48 کیلوگرم بود. ولی اثر وزن مادر قبل از آمیزش بر وزن تولد معنی دار بود (05/0 >P) . میانگین وزن تولد بره های یک قلو و دو قلو و همچنین بره های نر و ماده به ترتیبب برابر 5/0 ±2/4 و 6/0 ±2/4 و 6/0 ±7/3 کیلوگرم بود و این تفاوتها معنی دار نبود. میانگین وزن تولد بره های دو قلو در گروه اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 4/1±3/3 ، 5/0 ±5/3 و 6/0±7/3 کیلوگرم و این تفاوتها معنی دار نبود. میانگین وزن تولد بره ها در گروه اول ، دوم و سوم به ترتیب برابر 2/1±6/3 ، 4/1 ±3/3 و 4/1 ±7/3 کیلوگرم بود و این تفاوتها معنی دار نبود.
نتیجه گیری : نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از هورمونهای مصنوعی سبب کاهش طول فصل زایش وتولید بره های یکنواخت از نظر سن و وزن می شود. واحتمال بروز بیماریها و تلفات کاهش می یابد. همچنین استفاده از هورمون ها برای تحریک تولید تخمک نسبت به روشهای سنتی (تغذیه فلاشینگ) سبب افزایش درصد دوقلوزایی درگله می شود. در ضمن از نظر اقتصادی نیز با صرفه تر ونتایج حاصل از آن مطمئن تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the effect of CIDR on oestrous synchronization and comparison of twining percentage by using eCG and handing diet and their interaction.
Design: Completely randomized design.
Statistical analysis: Use of SPSS statistical program for parameter data and x2 and Man- Witny test for non- parameter data. Animals: A total of 69 ewes and 6 rams of Zandi breed.
Procedure: Sixty-nine Zandi ewes within 2-5 years old and weighting 47.9 (±5.6) Kg, were divided into 3 groups (group 1 fed in the pasture and two other groups were fed in their pens). In order to synchronize oestrous cycle, all ewes (in 3 groups) were treated for 13 days with a controlled internal drug-releasing device (CIDR). On the following day after removing CIDRs, ewes in groups 1 and 2 received an injection of 400 IU eCG. Two Zandi rams were then introduced to each group.
Results: The results of the present study indicated that oestrus was induced within 36-48h post CIDR withdrawal in 100, 87 and 96 percentage of ewes in groups 1,2 and 3 respectively and this differences were not significant. The percentage of parturition was 91, 83 and 87 in groups 1, 2 and 3 respectively and differences were not significant. The percentage of twining (based on ewes lambing) was significantly (P<0.05) lower in the group 3, comparing to groups I and 2 (29, 37 and 15 in groups 1,2 and 3 respectively). Male and single born lambs was heavier than female and twinborn lambs (4.2, 4.2 and 3.7, 3.5 respectively), but differences were not significant. However, these differences within each group were significant (P<0.05). The effect weight of dam on the born weight was also significant (P<0.05).
Conclusion: The result of this study indicated that using of synthetic hormone caused length period of parturition decreased. Also difference of age and weight of lambs are lower. Besides cueing the synthetic hormones caused that percentage of twining increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIDR
  • Oestrous synchronization
  • PMSG
  • Zandi breed