مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و سیتوپلاسمی سویه های انتریکا، سروتیپ آبورتوس اویس تحت گونه سالمونلا انتریکا جدا شده از ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه الگوی پروتئین‌های تام و سیتوپلاسمی در سوش‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران و بررسی تفاوتهای الگوی پروتئینی آنها.
طرح : مطالعه الکتروفورتیک پروتئین در باکتری
نمونه‌ها: سویه‌های باکتری سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران.
روش : جهت استخراج پروتئین تام از روش سونیکه کردن استفاده شد. پروتئین‌های سیتوپلاسمی با استفاده از استن رسوب داده شد. جهت مشاهده این پروتئین‌ها از روش SDS-PAGE در شرایط احیایی و غیر احیایی و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد.
نتایج : الگوی پروتئین تام در سویه‌های مختلف سالمونلا آبورتوس اویس تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای را نشان داد. البته الگوی پروتئین‌های سیتوپلاسمی در سویه‌های مختلف در شرایط احیایی وغیر احیایی مشابه بود.
نتیجه‌گیری : با توجه به یکسان بودن شرایط رشد باکتری، تفاوتهای موجود در الگوی پروتئین تام نشان دهنده وجود یکسری اختلافات ژنوتیپی در این سویه‌ها می‌باشد. این تفاوت‌ها به عنوان یک شاخص جهت بررسیهای اپیدمیولوژی مولکولی قابل ارزیابی هستند.

کلیدواژه‌ها