مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و سیتوپلاسمی سویه های انتریکا، سروتیپ آبورتوس اویس تحت گونه سالمونلا انتریکا جدا شده از ایران

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه الگوی پروتئین‌های تام و سیتوپلاسمی در سوش‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران و بررسی تفاوتهای الگوی پروتئینی آنها.
طرح : مطالعه الکتروفورتیک پروتئین در باکتری
نمونه‌ها: سویه‌های باکتری سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران.
روش : جهت استخراج پروتئین تام از روش سونیکه کردن استفاده شد. پروتئین‌های سیتوپلاسمی با استفاده از استن رسوب داده شد. جهت مشاهده این پروتئین‌ها از روش SDS-PAGE در شرایط احیایی و غیر احیایی و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد.
نتایج : الگوی پروتئین تام در سویه‌های مختلف سالمونلا آبورتوس اویس تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای را نشان داد. البته الگوی پروتئین‌های سیتوپلاسمی در سویه‌های مختلف در شرایط احیایی وغیر احیایی مشابه بود.
نتیجه‌گیری : با توجه به یکسان بودن شرایط رشد باکتری، تفاوتهای موجود در الگوی پروتئین تام نشان دهنده وجود یکسری اختلافات ژنوتیپی در این سویه‌ها می‌باشد. این تفاوت‌ها به عنوان یک شاخص جهت بررسیهای اپیدمیولوژی مولکولی قابل ارزیابی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

objectives: The comparison of total and cytoplamic protein patterns
between Salmonella abortusovis strains isolated from Iran.
Design: Electrophoretic study of protiens. Samples: Salmonella abortusovis strains isolated from Iran. Procedure: Total proteins were prepared by sonication with a microbrobe. Cytoplasmic proteins were percipitated by the addition
of 3 volumes of acetone. Total and cytoplasmic extracted proteins
were analysed by SDS-PAGE and silver staining.
Results: The results showed that there were considerable differences between total protein profile of S. abortusovis strains. The cytoplasmic protein patterns were similar among the strains.
Conclusion: The protein profile differences and number of protein bands are showed in figure and tables. Infact this variations indicating a certain genotypic distance between bacterial strains that isolated
from different geographical area of Iran and may be usful for
describing the epidemiology or at least genetic relatedness of Salmonella abortusovis wild types. .1. Fac. VeL Med Univ. Tehran. 59, 2: 147-151, 2004

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytoplasmic protein
  • Salmonella abortusovis
  • SDS-PAGE
  • Silver staining
  • total protein