بررسی قابلیتهای رادیوگرافی در تشخیص عوارض و بیماریهای گاو

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین فراوانی عوارض و بیماریهای مختلف گاوان ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد واقع در شهر کیان و تاثیر فاکتورهای نژاد، سن و جنس دام بر میزان وقوع این عوارض و بیماریها.
طرح : مطالعه گذشته نگر کلیشه‌های رادیوگرافی موجود در بایگانی بخش رادیولوژی بیمارستان تخصصی دانشگاه آزاد شهر کرد.
حیوانات : هفتاد و چهار راس گاو ارجاعی به بخش رادیولوژی.
روش : صد و هفتاد و یک رادیو گراف مربوط به گاوان ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان مربوط به یکدوره 4 ساله (از خرداد ماه 1377 تا مرداد ماه 1381) مورد مطالعه و ارزیابی گذشته نگر قرار گرفت. رادیوگراف‌ها از نظر عوارض موجود و اثر فاکتورهای نژاد سن، جنس و محجل عارضه مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات در جداول خاصی به تفکیک فراوانی بیماری، سن، جنس، نژاد و محل عارضه درج گردید.
نتایج: بیماریها و عوارض مشاهده شده شامل شکستگیها، عفونت استخوانی (استئومیلیت)، آرتریت، اکتینومایکوز، پنومونی، آترزی کولون، استئوکندرایتیس دیسیکنس (OCD) و... بودند . شایعترین عارضه مشاهده شده در بیماران انواع شکستگیها (7/16 درصد) بود. شکستگیها بیشتر در قدام فک پایین (1/7 درصد)، ناحیه میانی زند زبرین و زند زیرین و بند انگشتان (8/4 درصد) مشاهده شد. همچنین تمامی موارد آترزی کولون در گوساله‌های نر مشاهده شد. فراوانی عوارض در گاوان نابالغ با 4/89 درصد اختلاف بسیار زیادی با بالغین که 6/10 درصد موارد را دارا بودند، نشان داد. اکتینومایکوز نیز در جنس ماده شایعتر بود.
نتیجه‌گیری : این مطالعه قابلیتهای رادیوگرافی را در تشخیص عوارض و بیماریهای مختلف و همچنین فراوانی آنها را بر حسب جنس، نژاد، سن و محل عارضه در نواحی مختلف بدن گاو نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the frequency of diagnosed disorders or anomalies in different organs and systems and also effects of breed, age and sex on disorders incidence rate. Design: Retrospective study on cattle radiographs.
Animals: A total of 74 cattle referred to the radiology division.
Procedure: Data were collected of 171 cattle radiographs, which had been taken in the division of radiology during a 4-year period between 1998-2002. Radiographs were evaluated for site of injuries and relation of breed, sex and age with disorders incidence rate. The
information was finally gathered in charts specified for frequency
of disorders, sex, age and breed. Results: The disorders were fractures, osteomylitis, arthritis,
actinomycosis, pneumonia, colon Artesia, OCD and etc. The most
frequent disorder was fractures (16.7%) and sites of the fractures
were at lower jaw (7.1 O/), midshaft of radius and ulna, and digits
(each 4.8%).All the colon Artesia cases were detected in male calves. Frequency of disorders in immature cattle (89.4%) had a very obvious difference with matures (l0.6%).Actinomycosis was more in female.
Clinical implication: This study showed the potency of radiography
in diagnosis of cattle diseases and disorders and also percentage
of incidence probability of them in connection with factors such as sex, breed, age and site in different organs and systems of cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Disease
  • Disorder
  • Radiography