بررسی سرولوژی آلودگی به ویروس IBR در گوسفندان استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین میزان آلودگی سرمی گوسفندان استان چهار محال و بختیاری به ویروس IBR.
طرح : مطالعه مقطعی
حیوانات: چهارصد و دو راس گوسفند سالم.
روش : تهیه نمونه‌های سرم در طی چهار فصل سال 1381 از 402 راس گوسفند از تمامی 5 شهرستان استان چهار محال و بختیاری با روش خوشه‌ای تصادفی، ثبت مشخصات دامهای مورد مطالعه از نظر سن، جنس و سابقه سقط جنین (در دامهای ماده)، انجام آزمون خنثی سازی سرم روی نمونه‌ها و تعیین میزان آلودگی گوسفندان به ویروس IBR.
تجزیه و تحلیل آماری: تعیین وجود رابطه آماری بین شهرستان، جنسیت، فصل، و سابقه سقط جنین با میزان آلودگی با استفاده از آزمون مربع کای و تعیین وجود رابطه خطی بین سن و میزان آلودگی سرمی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی، نتایج : در 43 نمونه سرم (7/10 درصد) نتیجه آزمون سرولوژی مثبت شد. میزان آلودگی گوسفندان در هر یک از پنج شهرستان مورد مطالعه برآورد گردید. ارتباط آماری معنی‌داری بین شهرستان، جنسیت، فصل و سابقه سقط جنین با میزان آلودگی گوسفندان با ویروس IBR وجود نداشت. با افزایش سن گوسفندان میزان آلودگی آنها افزایش می‌یابد و رابطه خطی مستقیم بین سن و میزان آلودگی دامها وجود دارد (94/0=r).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To determine serological prevalence rate of infection
of sheep with IBR virus in Chaharmahal-Bakhtiary province.
Design: Cross - sectional study. Animals: Four hundred and two healthy sheep. Procedure: Serum samples were collected from 402 sheep during
four seasons of 2002-2003 in all townships of Chaharmahal -
Bakhtiary province by cluster random sampling method.
Charactristics of the animals (age, sex and history of abortion) were
recorded. Sera were tested for antibodies against IBR virus by the serum neutralization test.
Statistical analysis: Chi-square, Linear regression.
Results: Serum samples from 43 (10.7%) sheep were positive. Prevalence rate of seropositive animals in all 5 townships of the
province was estimated. No relationship was found between township, sex, season, previous record of abortion and IBR infection
in sheep. Linear regression test indicated a relationship between
age and prevalence rate of infection (r = 0.94).

کلیدواژه‌ها [English]

  • IBR virus
  • serology
  • sheep