مقایسه تغییرات فشار کره چشم قبل و بعد از بیهوشی با ترکیب کتامین و آسپرومازین در گربه های ولگرد با استفاده از روش تونومتری شیوتز

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه تغییرات فشار کره چشم قبل و بعد از بیهوشی با کتامین و آسپرومازین در گربه‌های ولگرد بر اساس سن، جنس و رنگ چشم.
طرح : کارآزمایی بالینی بدون شاهد.
حیوانات: تعداد صد قلاده گربه ولگرد.
روش : جمع‌آوری گربه‌های ولگرد به صورت اتفاقی با استفاده از تله زنده‌گیر از نقاط مختلف شهر تهران، اندازه‌گیری فشار کره چشم هر حیوان پس از مقید کردن فیزیکی آن با استفاده از روش تونومتری شیوتز، ایجاد بیهوشی با ترکیب کتامین و آسپرومازین و اندازه‌گیری مجدد فشار کره چشم.
تجزیه و تحلیل آماری : انجام آزمونهای t نمونه‌های مستقل و t جفتی و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و روش تکمیلی توکی و آنالیز رگرسیون خطی.
نتایج: در این مطالعه فشار کره چشم به طور متوسط mmHg 46/0+5/17 اندازه‌گیری شد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که جنس و رنگ چشم بر روی فشار چشم تاثیرمعنی‌داری ندارند ولی حیوانات جوان نسبت به سنین بالاتر از مقادیر بیشتر فشار کره چشم برخوردار بودند. علاوه بر آن نتایج به دست آمده نشان داد که در گربه‌ها بیهوشی با کتامین و آسپرومازین باعث افزایش معنی‌دار فشار کره چشم خواهد گردید.
نتیجه‌گیری : در پایان با توجه به یافته‌های بالینی و نتایج آماری موجود در این مطالعه می‌توان اظهار داشت که در بین فاکتورهای زمینه‌ای مورد بررسی در این مطالعه تنها سن نقش موثری در تغییرات فشار کره چشم گربه‌ها دارد. از طرفی استفاده از داروی بیهوشی (ترکیب کتامین و آسپرومازین) که در بسیاری از موارد به دلیل غیر ممکن بودن مهار فیزیکی دام درهنگام هوشیاری برای اندازه‌گیری فشار کره چشم، امری اجتناب ناپذیر است، می‌تواند موجب تغییر معنی‌داری در فشار طبیعی کره چژشم شود و بنابراین لازم است با استفاده از ضریب تصحیح زیر اندازه طبیعی فشار کره چشم تعیین شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Comparison of intraocular pressure alternations measured
by Schiotz tonometry before and after induction of anesthezia by
ketamine and acepromazine in stray cats. The effects of factors like age, sex and iris color on intraocular pressure were also studied. Design: Uncontrolled clinical trial.
Animals: Hundred stray cats were used in the study.
Material and methods: Hundred stray cats were collected from different portions of Tehran by a special cage designed to do this. To improve the accuracy of data in each case measurement was
performed three times and it’s average was recorded as lOP in that
animal. Furthermore, because in many clinical examinations
especially when the animal suffer from pain due to glaucoma use of anesthesia is obligatory and to assess the effect of anesthesia on
lOP, all of the cats were anesthetized by ketamine hydrochloride
and acepromazine in traditional doses and lOPs were measured again in this situation.
Statistical analysis: In this study statistical analysis were performed by independent t test, paired t test, one way ANOVA and tookey as complementary test.
Results: In this study, the mean of lOP was 17.5 ± 0.46 mmHg. Furthermore, the results of this study showed that sex and color of
iris had no significant effect in lOP, but in respect to age based on
statistical ANOVA test, the difference was significant. Younger animals had higher values of lOP compared with older cats. Beside this, the results of this study showed that anesthesia with ketamine
and acepromazine in cats can lead to increase in IOP and X =
formula, as an index, can be used for lOP determination in situations that anesthesia performance is obligatory (x = corrected lOP value before anesthesia induction, y = acquired lOP value after
anesthesia).
Discussion: From the factors evaluated in this study, just age had a significant influence on lOP. Beside this for determination of glaucoma especially when use of ketamine and acepromazine are
obligatory and there is considerable pain in the patient and physical restraint is impossible, this could lead in increase of lOP in affected
animals. To evaluate lOP properly in this conditions use of correction
coefficients could be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glaucoma
  • Intraocular pressure
  • Schiotz tonometry
  • Stray cats