بررسی آلودگی های کرمی گربه های ولگرد شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه آلودگیهای کرمی گربه‌های ولگرد تهران و ارزیابی اهمیت آنها در سلامتی گربه‌ها و اشاعه بیماریهای مشترک کرمی.
طرح : مطالعه مشاهده‌ای مقطعی
حیوانات: تعداد یکصد قلاده گربه ولگرد صید شده از مناطق مختلف شهر تهران
روش : یکصد قلاده گربه ولگرد از مناطق جغرافیایی مختلف شهر تهران به روش تله گذاری جمع‌آوری و پس از بیهوش و راحت نمودن، لاشه آنها کالبدگشایی گردید. سپس اندامهای مختلف محوطه بطنی و صدری شامل کبد، کلیه، قلب، ریه‌ها، لوله گوارش و محوطه بطنی آنها از لحاظ آلودگی به انگلهای کرمی مورد بازرسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : استفاده از آزمون مربع کای به منظور بررسی ارتباط بین سن، جنس و منطقه جغرافیایی مطالعه شده با آلودگی در ضمن برای نشان دادن میزان تاثیر متغیرهای فوق برآلودگی از ضریب Eta استفاده شد.
نتایج : در بین اندامهای بررسی شده تنها در لوله گوارش، آلودگی کرمی دیده شد و مجموعا چهار گونه مختلف نماتود و سستود به نامهای توکسوکاراکتی (23 درصد). فیزالوپترا پرده پوتیالیس (7 درصد)، دیپلوپیلیدیوم نولری (5 درصد) و توکساسکاریس لئونینا (2 درصد) از آن جدا گردید که شایعترین آنها توکسوکارا کتی بود.
نتیجه‌گیری : با توجه به یافته‌های به دست‌ آمده، شدت آلودگی به برخی گونه‌ها مانند توکسوکاراکتی 23 درصد گزارش شده است که با توجه به نقش آسکاریس‌ها در ایجاد سندروم مهاجرت نوزاد احشایی و مهاجرت نوزاد در چشم، توصیه می‌گردد در تردد گربه در اماکن انسانی و تماس با انسان بویژه کودکان، اهمیت بهداشتی آسکاریس‌ها مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم پیشگیرانه به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: A study on the prevalence of stray cats infected with
parasitic helminthes in Tehran.
Design: Cross sectional study. Animals: One hundred stray cats captured from different urban
areas of Tehran.
Methods: One hundred stray cats were trapped from different
geographic regions of Tehran and were necropsied. Different organs
including: kidney, heart, liver, lungs, gastrointestinal tract and abdominal cavity were inspected for helminthic infection.
Statistical analysis: X2 test was used to show the relationship between different factors and parasitic infection and E ta coeffeciency
was used to presenting effects of these factors on the infection.
Results: Four species of helminthes including 3 nematodes, Toxocara cati (23%), Physaloptrapraeputialis (7%) and Toxascaris leonine
(2%) and one cestode, Diplopylidium nolleri (5%) were found in
gastrointestinal tract and only this organ was found infected in
examined cats.
Conclusion: Although for some species (e.g. T.cati 23%), the percentage of infection was relatively high, but with regard to the
mild intensity of the collected worms, they could not cause clinical
or subclinical symptoms. On the other hand, considering the contact
between cat and man especially children, through courtyard
environment or direct contact and visceral or ocular larva migration
produced by ascarids of dog and cat, the report of two species of Ascaris in the present study could be a health hazard for human
especially children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat
  • Parasitic helminthes
  • TEHRAN