اندازه گیری میزان باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی عرضه شده در ایران به وسیله روش اسپکتروفتومتریک

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین میزان باقیمانده نیتریت‌ها در انواع فرآورده‌های گوشتی عرضه شده در ایران به منظور ارزیابی رعایت استانداردهای مربوطه به حدود مجاز مواد افزودنی در کشور .
طرح : مطالعه توصیفی – تحلیلی بر مبنای نمونه‌گیری اتفاقی.
تعداد نمونه: دویست و پنجاه نمونه از انواع فرآورده‌های گوشتی (انواع کالباس و سوسیس).
روش: در این مطالعه تعداد 250 نمونه از انواع فرآورده‌های گوشتی ‌(کالباس و سوسیس) تولید شده توسط کارخانه‌های مختلف در سطح کشور به طور اتفاقی انتخاب و نمونه‌های مذکور از نظر شاخص میزان باقیمانده نیتریت با روش اسپکتروفتومتریک مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل آماری : در مورد شاخص نیتریت، ابتدا میانگین حسابی و خطای معیار داده‌های به دست آمده از هر کارخانه محاسبه شده و با استفاده از روش آنالیز واریانس یکطرفه به منظور یافته اختلاف احتمالی بین کارخانه‌های مختلف و محصولات مختلف داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج : نتایج حاصله نشان داده که میزان باقیمانده نیتریت فرآورده‌های مختلف (انواع سوسیس و کالباس) p.p.m108-1 بوده و بر اساس آنالیز واریانس یکطرفه اختلاف بین متوسط مقدار باقیمانده نیتریت مربوط به سوسیس گوشت قرمز از سایر محصولات بیشتر (P<0/05) و این مقدار در کالباس گوشت قرمز از سایر محصولات کمتر (P<0/05) است در حالیکه بر اساس آزمون فوق‌الذکر متوسط میزان باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس گوشت مرغ تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارد.
نتیجه‌گیری : با توجه به مطالعه انجام شده میزان باقیمانده نیتریت در مواردی بالاتر از حد مجاز پذیرفته شده در کشور می‌باشد، لذا رعایت استانداردهای مربوطه و اندازه‌گیری و کنترل مرتب این ماده افزودنی در فرآورده‌های گوشتی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of Nitrite residues in different types and brands of meat products in order to assessment for setting up the standards and measures for this preservative in Iran.
Design: Descriptive, analytical study based on random sampling. Number of samples: A total of 250 meat product samples from (Sausages).
Procedure: Meat product samples (Sausages) produced by factories in Iran, selected randomly and the nitrite residues were analyzed in all samples by spectrophotometric method.
Statistical analysis: Means and standard errors nitrite residues were determined and then analyzed by one-way analysis of variance method.
Results: The results of the experiments on the different types and brands of meat products showed that level of nitrite residues were between 1-108 p.p.m and according to one-way analysis of variance differences between the means of nitrite residues in red meat Sausages were higher than the other meat products (P<0.05), and these residues in red meat garlic sausages were lower than the other meat products (P<0.05), while the lowest values were found in red meat garlic sausages (P<0.05). There weren’t significant differences between the values of poultry sausages and poultry garlic sausages.
Conclusion: This survey showed that nitrite residues on the different types and brands of meat products is up to 60 p.p.m in some cases which indicate the high level of nitrite residues. Concerning this result, the need for setting up the standards and measures for this preservative and regular control of the meat products is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meat Products
  • Nitrite
  • spectrophotometry