بررسی سرولوژیکی سارکوسیستوزیس به روش ایمنوفلورسنت غیرمستقیم و مقایسه آن با نتایج مشاهدات کشتارگاهی در گاومیشهای اهواز

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه روش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم با بررسی کشتارگاهی در مطالعه سارکوسیستیس فوزیفورمیس در گاومیشهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز.
حیوانات: تعداد سیصد ونود وهشت راس گاو میش کشتار شده در کشتارگاه اهواز در این بررسی از نظر آلودگی به سارکوسیستیس فوزیفورمیس در گروههای بالغ ونابالغ و در دو جنس مختلف مورد بررسی سرولوژیکی وکشتارگاهی قرار گرفتند.
روش: خونگیری از گاومیشها قبل ازکشتار در کشتارگاه وانجام آزمایش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم بر روی سرمهای مربوطه ، ارزیابی مری، دیافراگم ، عضلات مخطط و عضله قلب دامهای کشتارشده از نظر آلودگی به کیست های ماکروسکوپی ومیکروکیست های سارکوسیتیس فوزیفورمیس به روش مشاهده مستقیم و آزمایش Dob smear .
تجزیه وتحلیل آماری: نتایج حاصله پس از تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از آزمون مربع کاری از نظر چگونگی ارتباط فاکتورهای مورد مطالعه با یکدیگر به وسیله نرم افزار SPSS و از نظر تعیین بخت آلودگی بافتی در رابطه باتیتر آنتی بادی، آنالیز رگسیون لجستیک توسط نرم افزار MINITAB انجام گرفت.
نتایج: نتایج این بررسی آلودگی دامهای تحت مطالعه به فرم های ماکروسکوپی ومیکروسکوپی سارکوسیست را به ترتیب برابر 6/18 درصد و 5/35 درصد نشان داد که بیشترین میزان آلودگی اعم از ماکروسکوپی یا میکروسکوپی در بافت مری وکمترین آن در بافت قلب مشاهده شد. هیچ گونه اختلاف معنی داری در ارتباط با جنس در میزان آلودگی به فرمهای ماکروسکوپی ومیکروسکوپی انگل مشاهده نشد ولی میزان آلودگی دامهای بال به طور معنی داری بیش از دامهای نابالغ بود 100 درصد گاومیشهای تحت مطالعه در آزمایش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم ، آلودگی را حداقل با تیتر 1:40 نشان دادند. بیشترین فراوانی دامها در گروه دارای تیتر 640:1 (9/25 درصد) وکمترین آنها در گروه دارای تیتر 10240:1(5/1 درصد) مشاهده شد. بین عیار آنتی بادی در آزمایش IFA و آلودگی بافتها به فرمهای ماکروسکوپی ومیکروسکوپی انگل ارتباط معنی داری مشاهده شد.(05/0>P) به نحوی که با افزایش عیار آنتی بادی تا 640:1 میزان آلودگی بافتی افزایش و بالاتر از این عیار میزان آلودگی کاهش نشان داد. نوع رابطه بین سن و جنس با میزان آلودگی به سارکوسیستیس در گاومیشها در آزمایش IFA و آزمایشات بافتی کاملا با یکدیگر همخوانی داشت.
نتیجه گیری : آزمایش ایمنوفلورسنت غیر مستقیم را می توان به خوبی به منظور بررسی وضعیت آلودگی گاومیشهای یک منطقه به سارکوسیستیس فوزیفورمیس مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of IFAT and abattoir methods for identifying and study of buffalo sarcocystosis(Sarcocvstis fusiformis). Samples: A total of 398 serum samples were taken from buffaloes before slaughtering for IFAT studing the rate of sarcocystis infections and the results compared with meat inspection and laboratory finding (macro and micro cyst).
Procedure: Before slaughtering, blood samples were taken from jagular vein for serological examination by IFA method. After slaughtering, esophagus, diaphragm, heart and skeletal muscles were examined for macroscopic cyst of sarcocystis .For microscopic cysts, the samples were taken from each one of these tissues for impression smear (Dob smear). The macro cysts were identified as S.fusjformis. Bradizoites of this sarcocyst were used as antigen in IFAT and rabbit antibuffalo conjugated serum for this test was prepared in central laboratory of faculty of veterinary medicine, University of Tehran (Dr.Reza Rastegar central laboratory) using standard method.
Results: The results showed that macroscopic and microscopic infection rates of animals is 18.6% and 53,5°/a respectively. In this study, maximum rate of infection include macroscopic and microscopic finding was in eosophagus and minimum in heart muscle. Any significant differences were observed in infection rates due to sex: The infection rate in adult group was significantly more than young buffaloes. A significant correlation was observed between antibody titer and the rate of macroscopic and microscopic infection (P<0.05), increasing the antibody titer till 1:640 had positive correlation and more than this titre viceversa. All of slaughtered animals had atleast 1:40 titre and most of them were in 1:640 titer group (25.9%) and the lowest prevalence was in 1:10240 titer. (1.5%).
Conclusion:According to the results, the IFAT is a suitable test for studing sarcocystosis in buffaloes and is useful for further studies about this economically important parasite in Khoozestan province

کلیدواژه‌ها [English]

  • IFAT
  • Iran
  • Sarcocystisfusformis
  • Water buffalo