ارزیابی ایمنی زایی سروتیپ های بومی کلی باسیل جدا شده از طیور در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: ارزیابی ایمنی زایی واکسنهای غیر فعال تهیه شده از چندین سروتیپ کلی باسیل جدا شده از طیور در ایران.
طرح: میدانی و آزمایشگاهی
حیوانات: سیصد و شصت قطعه جوجه خروس گوشتی از نژاد آرین.
روش: در این مطالعه از سروتیپ های بومی غالب و حاد (شامل سروتیپ های )O119:B14,O124:K82.O2:K1.O128:K67,O78:K80 اشریشیاکلی که در مرحله تحقیق جداشده بودند. به سه روش حرارت دادن، استفاده از فرمالین و اولتراسونیکاسیون، سه نوع واکسن منووالان ویک نوع واکسن پلی والان تهیه گردید. همچنین به این واکسنها KOH, ALK(SO4)2.12H2O به عنوان ماده کمکی اضافه شد. جهت ارزیابی ایمنی زایی واکسنها ، تعداد 360 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از نژاد آرین انتخاب وبه صورت کاملا تصادفی به چهار گروه درمانی ویک گروه شاهد تقسیم شدند. به چهار گروه آزمایشی، در سه مقطع سنی دوهفتگی (به روش زیر جلدی). سه و چهار هفتگی (به روش عضلانی ) به میزان 5/0 میلی لیتر یکی از چهار نوع واکسن تهیه شده تزریق گردید. در سن 38 روزگی قبل از چالش ، به منظور انجام آزمایشهای سرم شناسی از ورید بالی تعدادی از جوجه های هر پنج گروه خونگیری شد و سپس به میزان 5/0 میلی لیتر (واحد 109×5/1 جرم) از سویه های حاد O2:k1,O128:k67,O78:k80 به گروهها ی مربوطه تزریق شد. در طی دوره مطالعه میزان غذای مصرفی ، وزن جوجه ها وهمین طور تعداد تلفات نیز ثبت گردید.
تجزیه وتحلیل آماری: آنالیز واریانس و آزمون شف.
نتایج: بعد از چالش بیش از 95 درصد جوجه های متعلق به گروه شاهد در اثر تزریق سروتیپ حاد مبتلا به کلی باسیلوز شده و بیش از 70 درصد آنها در اثر این بیماری تلف شدند درحالی که میزان تلفات در گروههای واکسینه شده حدود 7/3 درصد بود. در گروههای واکسینه شده حدود 97 درصد جوجه ها به رشد طبیعی خود ادامه دادند. و بعد از چالش نیز مشکل خاصی در آنها دیده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق هر چهار نوع واکسن تهیه شده از سروتیپ های بومی ایمنی زا هستند. و محافظت خوبی در برابر سویه حاد ایجاد می کنند. ولی ایمنی متقاطع بین سروتیپ های غیر مشابه کم است همچنین مشخص شد که واکسیناسیون با واکسن های کلی باسیل تهیه شده در این تحقیق تاثیر زیان آوری بر روند رشد جوجه ها وکیفیت گوشت آنها ندارد به طوریکه هیچ ضایعه ای در محل تزریق مشاهده نشد. لذا برای پیشگیری و کنترل بهتر کلی باسیلوز علاوه بر توجه به روشهای مدیریتی وکنترل بیماریهای تنفسی از روش واکسیناسیون نیز می توان در طیور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of the efficacy of inactivated monovalent and polyvalent vaccines prepared from F. coli serotypes in poultry in Iran.
Design: Randomized completely Design.
Animals: Three hundred sixty Arian broiler chicks.
Procedure: In this study monovalent vaccines 078:K80 and polyvalent vaccine were prepared, using native and virulent E.coli serotypes of078:K80, 0128:K67, 02:Kl, 0l24:K82, 01 19:B14 and appropriate adjuvant ALK (S04)2.12H20 and KOH. Three hundred sixty day old broiler chicks were randomly divided into four treatment and one control groups. Birds in each group were injected with 0.5 ml (1.5 x 0) of one of four prepared vaccines by subcutaneous administration in second week and intramuscular administration in third and fourth weeks of age. Before challenge serum antibody titers were measured by the tube and slide agglutination test. Ten days after the last vaccination chicks were challenged with virulent strain of 078:K80, 02K 1 and 012X:K67 E. coli serotypes.
Statistical analysis: Analysis of variance and Scheffe’s test. Results: More than 95 percent of chickens in control group showed colibacillosis and 70% of them were died after challenge with 078:K80, while in vaccinated groups just 3.7 oo mortality was observed. Live and dead challenged chicks of control group had typical lesions of colibacillosis. No adverse effects were noted on growth rate that were vaccinated with monovalent vaccines. Conclusion: The results of this study revealed that inactivated monovalent and polyvalent vaccines prepared from endemic E. coli serotypes are immunogenic and protective in broiler chicks against virulent E. coli. No cross protection was shown among heterologous serotypes. The vaccines do not have any effects on growth rate or carcasse quality in vaccinated chicks. Thus we suggest using the endemic E. coli vaccine to protect broiler chicks against colibacillosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colibacillosis
  • Escherichia coli
  • Poultry
  • Vaccine