بررسی موقعیت تشریحی نقطه اختتام نخاع شوکی در سنین مختلف گربه نر

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه موقعیت تشریحی نقطه اختتام نخاع شوکی گربه‌های نر.
حیوانات : پانزده گربه نر در 2 گروه جنینی شامل جنینهای 37 روزه اواسط دوره جنینی و جنینهای 52 روزه اواخر دوره جنینی و 3 گروه سنی بعد از تولد شامل نوزاد یکروزه 6 ماهه (بلوغ جنسی) و بالای 1 سال (بلوغ جسمی) و در هر گروه سنی 3 حیوان بررسی گردید.
روش : پایداری نخاع شوکی به وسیله تزریق و غوطه ورسازی در فرمالین، لامینکتومی ستون مهره‌ای و تعیین نقطه اختتام نخاع و یا مخروط نخاعی بر روی مهره مربوطه توسط سوزن.
نتایج: محل اختتام نخاع جنین 37 روزه در یک سوم پیشین مهره اول دمی، در جنین 52 روزه در یک سوم پسین مهره سوم خاجی در نوزاد در یک سوم پسین مهره دوم خاجی، در گروه سنی 6 ماهه در یک سوم میانی مهره دوم خاجی و در گروه سنی بالای یکسال در یک سوم پیشین مهره دوم خاجی می باشد.
نتیجه‌گیری : با افزایش سن محل اختتام نخاع نیز قدامی‌تر شده که حکایت از رشد سریعتر ستون مهره‌ای نسبت به نخاع شوکی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of anatomical position of termination of the spinal cord in male cat. Animals: Fifteen male cat in 2 prenatal groups of mid stage fetus
(37d) and late stage fetus and 3 postnatal groups of newborn, sexually
adult (6 m) and adult age (>ly/o) and 3 animals in each group.
Procedure: Fixation of spinal cord with injection of and suspension inlO% formalin, laminectomy of vertebral column and definition of spinal cone on related to vertebral column by pin. Results: The results indicated that, as in the mid and late stage
fetuses, the spinal cord terminated at anterior one third of Co1
and posterior one third of 53, respectively but in newborn, sexually adult stage and adult age at posterior, middle and anterior one third of 2’ respectively.
Discution: Thus with increase of age the terminal portion of spinal
cord were more anterior and this showed that the vertebral column
had been grown faster than that the spinal cord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cat.
  • Spinal cone
  • spinal cord