یافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی یافته‌های بالینی، بیوشیمی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله‌های زیر یکماه.
حیوانات: صدو چهل راس گوساله مبتلا به سندرم اسهال.
روش : نمونه‌های مدفوع از ناحیه رکتوم و خونگیری از ورید و داج و کشت نمونه‌ها بر روی محیط‌های کشت باکتریولوژیک و تشخیص باکتری‌های موجود در مدفوع اسهالی.
تجزیه و تحلیل آماری: نتایج به شکل توصیفی و آنالیز آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS (نسخه12) و آزمون مربع کای و آزمون تی.
نتیجه‌: بیشترین وضعیت مشاهده شده اسهال شدیدا آبکی بود (4/36 درصد)، بیشترین موارد مشاهده شده رنگ زرد داشتند (9/42 درصد)، دامهای لاغر و چالاک بیشترین درصد را تشکیل می‌دادند (9/87). رفتار تغذیه‌ای ضعیف (7/65 درصد) موارد را تشکیل می‌داد. (8/72 درصد) موارد گوساله‌های بیمار درجه دهیدراتاسیون در حد 2 را نشان می‌دادند. در (6/28 درصد) موارد اشریشیاکلی و در (35 درصد) موارد مجموع اشریشیاکلی و کریپتوسپوریدیوم جدا گردید. بیشترین سروتیپ‌های جدا شده شامل Poly O2k1 , poly4, poly3 , poly2 بودند که هر یک (9/2 درصد) سروتیپ‌ها را تشکیل می‌دادند. در مقادیر اندازه‌گیری شده کلسیم، منیزیم، پتاسیم و کلر در گروه ظاهرا سالم و گروه بیمار اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد (P<0/05) ولی در مورد سدیم اختلاف آماری وجود نداشت (P>0/05) . مقادیر کلسیم، منیزیم و کلربین گروهی که فقط اشریشیاکلی از آنها جدا شده بود با گروهی که اشریشیاکلی و کریپتوسپوریدیوم از آنها جدا شده بود اختلاف آماری معنی‌داری داشت ولی در مورد مقادیر اندازه‌گیری شده سدیم و پتاسیم اختلاف آماری معنی‌دار مشاهده نگردید، مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده عناصر ذکر شده در گروه ظاهرا سالم و گروهی که اشریشیاکلی و کریپتوسپوریدیوم از آنها جدا شده بود اختلاف آماری معنی‌دار نشان داد.
نتیجه‌گیری : تفاوتهای آماری معنی‌داری در مقادیر بیوشیمیایی بین دو گروه فوق‌الذکر با گروه ظاهرا سالم می‌تواند ناشی از شدت اسهال در گروهی که اشریشیاکلی و کریپتوسپوریدیوم جدا شده است باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study of the clinical, biochemical and microbiological factors that cause Neonatal calves diarrhea.
Animals:A total of 140 diarrheic neonatal calves (under one month and 35 apparently normal calves).
Procedure: Taking stool sample from rectum of the diarrheic calves, and Blood from jugular vein, using standard methods for detection of bacteria and cryptosporidium measurement and the blood biochemical factors.
Statistical analysis: Results were repoted by descriptive scales and software SPSS(version 12) and Chi-Square and t-student.
Result: Clinical evaluation revealed that 36/4% of diarrheic samples were sever fluid. 42/9% of diarrheic Samples were yellow in color. 87/9% of calves were thin and vivacious. 65.7% diarrheic calves had poor feeding behaviour and 72.8% of diarrheic calves had second degree dehydration. We separated just E.coli from 28/6% and both E.coli & cryptosporidium from 35% of diarrheic fecal samples. k99 + Ecoli Consisted 2/1 % of separated E.coli bacteria. Biochemical factors such as Ca,Mg, Cl, k and Na also measured by routine methods and compared with control group (35 case) .There wasn't any significant difference in Ca, Mg, Cl, K and Na values between the control group and the group that E.coli was isolated from .But these values differed between the control group and the group which E.coli and cryptospordium were isolated from. Comparison between Ecoli and Ecoli and cryptosporidm groups revealed that there is not any difference between Na and k measures .but Ca, Mg and Cl values were different between these two groups.
Clinical implications: The diferences between treatment and control groups could be due to severe diarrhea in which
E.coli and cryptosporidium have been isolated. J.Fac. Vet .Med. Univ.Tehran.59,4:301-308,2004..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • cryptosporidium
  • Diarrhea
  • Ecoli