ایجاد ریفلاکس وزیکویورترال تجربی در سگ

نویسندگان

چکیده

هدف : ایجاد ریفلاکس و زیکویورترال در سگ جهت ایجاد مدل تجربی بیماری.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوان: شانزده قلاده سگ نژاد مخلوط ایرانی.
روش : تعداد شانزده قلاده سگ پس از آماده‌سازی از نظر سلامت و حضور ریفلاکس و زیکویورترال مادرزادی یا اکتسابی با سیستوگرافی به 4 گروه چهارتایی تقسیم شدند. ریفلاکس با روش جراحی باز و برش سقف حالب (5-3 میلیمتر) بدون بخیه لبه‌های شکاف، برش سقف حالب (5-3 میلیمتر) با سوند و بخیه لبه‌های شکاف با نخ ابریشم، برش سقف حالب (5-3 میلیمتر) به کمک سوند و بخیه با نخ نایلون و برش (7-5 میلیمتر) به کمک سوند و بخیه با نخ نایلون انجام شد. ده روز پس از انجام جراحی که با کمک سوند و بخیه با نخ نایلون انجام شد. ده روز پس از انجام جراحی که با شیوه‌های مختلف صورت گرفت سیستوگرافی مثبت انجام و حیوانات مورد مطالعه از نظر ابتلا یا عدم بیماری ریفلاکس ادراری بررسی شدند. موفقیت در ایجاد ریفلاکس با روشهای مختلف فوق بررسی و مقایسه توصیفی گردید.
تجزیه و تحلیل آماری : امار توصیفی.
نتایج : در ایجاد ریفلاکس ادراری با روش جراحی باز استفاده از سوند به عنوان راهنمای برش و بخیه لبه‌های مخاط حالب به دیواره مثانه اهمیت بسزایی داشت. علاوه بر آن افزایش طول برش و به کارگیری نخ نایلون نسبت به ابریشم در ایجاد ریفلاکس نقش قابل توجهی داشت.
نتیجه‌گیری : با توجه به عواملی مانند طور برش، تعداد بخیه، جنس نخ و استفاده از سوند به عنوان راهنمای برش به نظر می‌رسد کاربرد سوند برای مشخص نمودن مجرای جالب به عنوان راهنمای برش و برش کافی (7-5 میلیمتر) درسقف حالب و همچنین بکاریگری نخ نایلون برای بخیه برشهای سقف حالب در ایجاد ریفلاکس ادراری حالب نقش زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To induce experimental vesicoureteral reflux in dogs.
Design: Experimental study.
Animals: A total of 16 mixed- breed Persian dogs with different sex. Procedure: All sixteen dogs evaluated for absence of congenital or acquired vesicoureteral reflux before study by cystography. Vesicoureteral reflux induction was attempted in healthy animals by ureteral unroofing (3-5 mm) without suture, unroofing (3-5 mm) with catheter as a cutting guide and suturing by silk, unroofing (3-5 mm) with catheter and suturing by nylon and unroofing (5-7 mm) with catheter and suturing by nylon. After ten days the reflux assessment was
confirmed by cystography.
i Statistical analysis: Descriptive study.
Results: Vesico ureteral induced refluxes in all four groups were variable (incision length, catheter as guide, Number and kind of suture material)but refluxes induced with 5-7 mm incision length and nylon suturing was excellent as compared
with other three groups.
Clinical implications: Cutting method with catheter and nylon suture material used for vesicoureteral reflux induction in dogs, were preferred with special attention to be made to
I the length of cutting and the number of suture needed.
J.F ac. Vet.Med. Univ. Tehran. 59, 4: 319-323,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bladder
  • Cystography
  • Dog
  • Vesicoureteral reflux