بررسی تجربی کارایی مکمل های آلی و معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال

نویسندگان

چکیده

هدف : ارزیابی اختلافات صفات تولیدیو ترکیب لاشه در بره‌های پرواری شال تغذیه شده با مکمل‌های آلی و معدنی حاوی کروم.
طرح : مطالعه تجربی
حیوانات : هفتاد راس بره‌نر دنبه دار از توده گوسفندی شال با میانگین وزن 8/2+37 کیلوگرم که بطور تصادفی در هفت گروه تقسیم‌بندی شدند.
روش : تغذیه انفرادی بره‌ها با جیره‌ای بر پایه 5/60 درصد جو (2/12 درصد پروتئین خام) تکمیل شده با سطوح صفر (شاهد)، 200، 600 یا 1000 میکروگرم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل کرومیم نیکوتینیت (CrNic) و 200،600 یا 1000 میکروگرم کروم (Cr) در کیروگرم ماده خشک از مکمل کرومیم کلراید (CrCI3) اندازه‌گیری ماده خشک مصرفی و افزایش وزن در طول 12 هفته، کشتار بره‌ها و تعیین خصوصیات لاشه در پایان هفته پانزدهم آزمایش.
تجزیه و تحلیل آماری : آزمون آنالیز کوواریانس برای بررسی اختلاف تیمارها و مقایسه گروه‌های تیماری با استفاده از ضرایب متعامد.
نتایج : افزودن 600 و 1000 میکروگرم کروم در کیلوگرم ماده خشک جیره از مکمل CrNic ماده خشک مصرفی را بر حسب درصد وزن بدن کاهش داد (P<0/04) ولی تاثیری بر وزنهای هفته 6 و 12 افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه و بازده غذایی نداشت. ضخامت چربی پشتی با افزودن مکمل‌های کروم افزایش یافت (P<0/04) افزودن 1000 میکروگرم کروم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل CrNic مساحت عضله چشمی (P<0/02) و وزن عضلات جدا شده از نیم لاشه راست (P<0/04) را افزایش داد. درصد رطوبت، پروتئین، لیپید و خاکستر در عضلات جدا شده از لاشه تحت تاثیر هیچ کدام از مکمل‌های کروم قرار نگرفت، در حالی که وزن پروتئین و خاکستر در عضلات جدا شده از لاشه به وسیله مکمل‌های کروم افزایش یافت و تاثیر سطح 1000 میکروگرم کروم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل CrNic در افزایش پروتئین عضله لاشه بیشتر بود (P<0/03).
نتیجه‌گیری : نتایج آزمایش در کل پیشنهاد می‌کند که ممکن است مکمل کرومیم نیکوتینیت برای افزایش گوشت لخم در به‌های پرواری شال مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluating the differences in performance traits and carcass composition in Shal fattening lambs fed organic or inorganic chromium (Cr).
Design: Experimental study.
Animals: Seventy fat-tailed ram lambs of Shal breed with an average body weight (BW) of 37.0:t 2.8 kg, randomly partitioned in seven groups.
Procedure: Feeding a 60.5% barley-based diet (12.2% crude protein) supplemented with 0 (control), 200, 600, or 1000 19/kg dry matter of Cr from chromium nicotinate (CrNic) and 200, 600, or 1000 19/kg dry matter of Cr from chromium chloride (CrCI3) to individually penned lambs, measuring dry matter intake (DMI) and average daily gain (ADG) through wk 12, and slaughtering lambs and determining carcass characteristics at the end of wk 15 of the experiment.
Statistical analysis: Analysis of covariance for studying treatment differences and orthogonal coefficients for contrasting treatment groups.
Results: Addition of 600 or 1000 19/kg dietary dry matter of Cr from CrNic decreased ratio of DMI to % BW (P<0.04) but did not affect wk 6 and 12 body weights, ADG, daily DMI and ADG: DMI ratio. Backfat thickness increased by Cr (P<0.04). Addition of 1000 19/kg dry matter of Cr from CrNic increased loin-eye area (P<0.02) and muscle weight of right side carcass (P<0.04). Percentages of water, protein, lipid, or ash in carcass muscle were not affected by Cr supplements, whereas weights of protein and ash in carcass muscle increased by Cr with more positive effect of 1000 19/kg dry matter of Cr from CrNic (P<0.03).
Conclusion: The results of this study suggest that supplementation of chromium nicotinate may be beneficial for increasing lean tissue of Shal fattening lambs.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 59, 4:325-331,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carcass
  • chromium
  • Growth
  • Lamb
  • Shal