بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب امیر کلایه لاهیجان

نویسندگان

چکیده

هدف : خبررسی میزان شیوع و شدت الودگیهای انگلی اردک ماهی در تالاب امیر کلایه لاهیجان و ارزیابی اهمیت این آلودگیها.
حیوانات: هفتاد و هشت قطعه اردک ماهی.
نوع طرح : طرح توصیفی.
روش : انجام بررسی با استفاده از روشهای متداول کالبد گشایی و انگل شناسی.
تجزیه و تحلیل آماری : استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری Excel بر اساس آزمون Z و آنالیز واریانس یک طرفه (P<0/05).
نتایج : جداسازی 10 گونه انگل شامل سه گونه نماتود: رافید آسکاریس آکوس، (با شیوع 9/26 درصد و میانگین شدت آلودگی 7/8)، کامالانوس لاکوستریس (با شیوع 4/6 درصد و میانگین شدت آلودگی 8/1)، نوزاد اوسترونژیلیدس اکسیسوس (با شیوع 6/2 درصد و میانگین شدت آلودگی1)، یک گونه سستود: تریه نوفوروس کراسوس (با شیوع 4/9 درصد و میانگین شدت آلودگی 7/2)، یک گونه تک یاخته: ترکیودینا (با شیوع 28/1 درصد و میانگین شدت آلودگی 10)، یک گونه مونوژن: تترااونکوس موننترون (با شیوع 5/19 درصد و میانگین شدت آلودگی 5/11)، یک گونه ترماتود دی ژنت: دیپلوستوموم اسپاتاسه اوم (با شیوع 7/7 درصد و میانگین شدت آلودگی 6/3)، دو گونه سخت پوست: لرنه آ (با شیوع 6/2 درصد و میانگین شدت آلودگی 3)، و آرگولوس (با شیوع 8/3 درصد و میانگین شدت آلودگی 33/1) و یک گونه زالو: پیسی کولا (با شیوع 28/1 درصد و میانگین شدت آلودگی 1) همچنین اگر چه از لحاظ تنوع انگلها در بین گروههای فصلی و سنی مختلف تفاوتهایی وجود داشت ولی اختلاف معنی‌داری بین این گروهها به دست نیامد (P<0/05) .
نتیجه‌گیری : بررسی نتایج مطالعه بر روی انگلهای اردک ماهی نشان می‌دهد که این ماهی به خاطر رژیم غذایی شکاری به انگلهای متنوع خصوصا انگلهایی که دارای میزبان واسط مهره‌دار (ماهی) هستند نیز مبتلا می‌شود. آلودگی به نماتود رافید آسکاریس آکوس بیش از سایر انگلها بود و نماتود کامالانوس لاکوستریس نیز در این بررسی برای اولین بار از اردک ماهی ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To study the prevalence and mean intensity of parasites from pike, ( Esox lucius ) in Amir Kelaieh Lagoon Design :Descriptive study.
Animals: A total of 78 pikes.
Procedure: Cutting the wall of body cavity and removing viscera which include intestine, liver, ovaries, testis and etc to isolate the parasites, cutting the muscles and finding the cysts of the parasites in them, fixing the metazoans by formalin
10% and protozoans by schaudinn's fluids, clearing the nematodes by lactophenol, staining the other parasites by acetocarmine and identifying them by identification keys ( Moravec, 1994 ; Bykhovskaya and Pavlovskaya , 1962 ) . Statistical analysis: Calculating the prevalence, mean intensity and range of the parasites by Microsoft Excel and comparing infections based on season, sex and age by Z test and One Way Anova test (P_0.05).
Results: Collection of ten different parasite species from pikes of the lagoon including Raphidascaris acus (prevalence = 26.9% , mean intensity = 8.7 ) ; Camallanus lacustris ( p = 6.4% , rni = 1.8 ) ; Eustrongylides excisus ( p =2.6% , rni = 1 ); Triaenophorus crassus (p=9%, mi=2.7 ) ;Trichodina sp. (p = 1.28% , mi=lO) ; Tetraonchus monenteron ( p = 20.5 % , mi = 12 ) ; Diplostomum spathaceum
( p = 7.7 , mi = 3.6 ) Lemaea sp. (p= 2.6% , mi =3 ) ; Argulus sp.
( p =3.8% , mi = 1.33) ;piscicola sp. (p =1.28%, mi = 1 ).
Conclusion: The results of the survey showed that the parasite community of pike had much diversity due to piscivorous diet of the fish and the parasites which had vertebrate ( fish) intermediate hosts, including Eustrongylides excisus. Raphidascaris acus and etc. the prevalence and mean intensity of Raphidascans acus were more than other parasites. Camallanus lacustris is reported for the first time from pike in Iran .J.Fac. Vet.Med.Univ.Tehran.59,4:333-339,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir kelaieh lagoon
  • parasite
  • Pike ( Esox lucius )