مقایسه هیستومورفرمتریک لایه های مختلف دیواره آئورت در زندگی پس از تولد خوکچه هندی ماده

نویسندگان

چکیده

هدف : مقایسه لایه‌های مختلف آئورت به صورت کمی در سه گروه سنی نوزاد، بلوغ جنسی و مسن خوکچه هندی ماده.
طرح : مطالعه هیستومورفومتریک 7 قطعه از آئورت به روش میکروسکوپ نوری.
حیوانات: پانزده قطعه خوکچه هندی ماده (5 قطعه نوزاد، 5 قطعه، بالغ جوان و 5 قطعه مسن).
روش : بالافاصله بعد از کشتن حیوان، سرخرگ آئورت در تمامی طول خود بیرون آورده شد و به قطعاتی شامل آئورت صعودی، قوس آئورتی، آئورت سینه‌ای قدامی و خلفی و آئورت شکمی قدامی، میانی و خلفی تقسیم گردید.
بعد از ثبوت در محلول بافر فرمالین 10 درصد و تهیه بلوکهای پارافینی، برشهای آماده شده با هماتوکسیلین – ائوزین و ماسون‌تری کروم رنگ‌آمیزی شدند.
تجزیه و تحلیل آماری : به وسیله برنامه آماری SPSS با روشهای آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن.
نتایج : نتایج نشان داد که بیشترین قطر بیرونی و درونی آئورت و ضخیم‌ترین بخش دیواره آن مربوط به آئورت صعودی است. میزان درصد لایه‌های داخلی و خارجی نسبت به ضخامت کل دیواره از آئورت صعودی تا آئورت شکمی خلفی بتدریج افزایش می‌یابد، در حالی که میزان درصد لایه میانی از آئورت صعودی تا آئورت شکمی خلفی کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری : قطر بیرونی و درونی آئورت، ضخامت دیواره و ضخامت لایه‌های داخلی و میانی از آئورت صعودی تا آئورت شکمی خلفی کاهش می‌یابد اما ضخامت لایه خارجی از آئورت صعودی تا آئورت شکمی خلفی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • aortic wall
  • female guinea pig
  • histomorphometric