اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه اثر آنتاگونیست اپیوئیدی نالوکسان بر ترشح هورمون‌های FSH , LH در میش در فصل غیر آمیزشی.
طرح : طرح اندازه‌گیریهای مکرر.
حیوانات : شش راس میش نژاد زندی که دارای میانگین (+ خطای معیار) وزنی و سنی به ترتیب 2/4+4/42 کیلوگرم و 8+760 روز و تمام آنها یک شکم زایش کرده بودند.
روش : شش راس میش به طور تصادفی به دو گروه سه تایی تقسیم شدند. از هر دو گروه ابتدا به مدت چهار ساعت و به فواصل 15 دقیقه‌ای نمونه‌های خون جمع‌آوری شد. سپس به هر دام در گروه اول و دوم به ترتیب به میزان 5/0 و 2/0 میلیگرم نالوکسان به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به فواصل هر 30 دقیقه و به تعداد پنج بار تزریق شد. ضمن آنکه همچنان خونگیری به فواصل 15 دقیقه‌ای و از ساعت چهارم تا ساعت هشتم ادامه یافت. در پایان ساعت هشتم به تمام دامها مقدار یک میکروگرم گنادورلین (آنالوگ سنتتیک GnRH) به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شد و تا یک ساعت پس از آن نمونه‌های خون به فواصل 15 دقیقه‌ای از کلیه دامها اخذ شد.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون آنالیز واریانس به منظور پی بردن به اختلاف بین گروههای درمانی.
نتایج : میانگین غلظت پلاسمایی و بسامد پالسهای LH در هر گروه در دوره پس از تزریق نسبت به دوره قبل از تزریق نالوکسان افزایش معنی‌داری نشان داد. میانگین دامنه پالسهای LH در دوره قبل از تزریق نالوکسان نسبت به دوره بعد از تزریق تغییر معنی‌داری را نشان نداد. همچنین میانگین غلظت پایه هورمون LH در هر دو گروه پس از تزریق نالوکسان افزایش یافت ولی از نظر آماری معنی‌دار نبود. در این آزمایش میانگین غلظت پلاسمایی، بسامد، دامنه پالس‌ها و غلظت پایه‌ای FSH بعد از تزریق نالوکسان نسبت به دوره قبل از آن در هر دو گروه تغییر معنی‌داری را نشان نداد. تزریق گنادورلین باعث افزایش معنی‌داری در میانگین غلظت هورمون LH در دوره بعد از تزریق آن نسبت به دوره قبل از تزریق شد.
نتیجه‌گیری : می‌توان اظهار داشت که اپیوئیدها در تنظیم ترشح هورمون LH در فصل غیر آمیزشی نقش دارند، ولی اثر آن بر روی هورمون FSH به طور واضحی مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Determination of the Naloxone opioid antagonist effect on the LH and FSH secretion in ewe in non-breeding season.
Design: Repeted measures.
Animals: Six zandi breed ewes with average (±SE) of weight and age, 42.4 ±4.2 and 760:t8 respectively and all of ewes had one birth.
Procedure: Ewes were received five injections of 0.5 or 0.2 mg naloxone/kg BW and followed by injection of 1 1 g gonadorelin /kg BW. Blood samples were collected every 15 minutes for 4 hours before injections until 4 hours after injections of naloxone and every 15 minutes for 1 hours after injection of gonadroline.
Statistical analysis: Analysis of variation.
Results: Mean plasma LH concentrations had been significantly increased in both groups after naloxone injections. LH pulses frequencies in both groups significantly increased after naloxone injections. Naloxone failed to alter pulsatile LH amplitudes in both groups. LH base concentrations increased in both groups after injections of naloxone but it was not significant. Also mean plasma LH concentrations had been significantly increased after gonadorelin injection. Mean plasma FSH concentrations, pulsatile frequencies, amplitudes and base concentrations of FSH did not change significantly.
Clinical Implications: The results of this study indicate that the opioids may affect on LH pattern secretion in the ewes in nonbreeding season, but the effect of opioid on FSH secretion is not observed.J.Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59,4: 345-350,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ewe
  • FSH
  • LH
  • Naloxone
  • Nonbreeding season