بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی.
طرح : بررسی توصیفی.
حیوانات: پنجاه نفر شتر یک کوهانه ایرانی.
روش : نمونه‌های سرم، پلاسما، گلبول‌های سفید و قرمز، مو، کلیه، ریه، کبد، عضلات اسکلتی، قلب (دهلیز و بطن)، شیردان (پیلور و فاندوس) و مثانه 50 نفر شتر بالغ یک کوهانه ایرانی تهیه و غلظت روی آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری: نتایج با استفاده از برنامه کامپیوتری SPSS و به روش آنالیز واریانس (ANOVA) تجزیه و تحلیل آماری شدند. برای پی بردن به اختلاف آماری معنی‌دار بین میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد. در تمام موارد برای بیان اختلاف معنی‌دار از سطح (P<0/05) استفاده شد.
نتایج : غلظت روی در گلبول‌های قرمز به طور معنی‌داری بیشتر از سرم، پلاسما و گلبولهای سفید بود (P<0/05)، غلظت روی بافتهای مختلف به طور معنی‌داری متفاوت بود. بیشترین غلظت روی به ترتیب در ماهیچه‌های اسکلتی و کبد و کمترین غلظت روی در دهلیز قلب مشاهده شد.
نتیجه‌گیری : در موارد مشکوک به کمبود یا مسمومیت روی در شتر، بهترین نمونه، خون است که در میان اجزای مختلف خون، آزمایش بر روی میزان روی گلبولهای قرمز از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مورد آزمایش میزان روی در بافتهای مختلف در صورت کالبدگشایی یک نمونه شتر در سطح گله و امکان دستیابی به بافتهای مختلف، بهترین بافتها، عضلات و کبد می‌باشند. امکان سنجش روی در کبد و عضلات شتر زنده، تنها از طریق بیوپسی امکانپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood
  • Dromedary camel
  • Hair
  • Tissue
  • Zinc