تاثیر مهار کننده های HMG-CoA رودوکتاز و ACAT بر ترشح محتوای پروتئینی و فسفولیپیدی VLDL1 و VLDL2 در مدل خوکچه هندی

نویسندگان

چکیده

روش : کبد خوکچه های هندی پس از بیهوشی و جراحی محوطه بطنی در سیستم پرفیوژن مدار بسته با بافرکریس- هنسلیت (krebs-Henslite) پرفیوژن گردید. در این حالت تأثیر داروهای لواستاتین (Lovastatin) ، پروژسترون (progesterone) و پروژسترون+ لواستاتین بر محتوای پروتئینی و فسفولیپیدی فراکسیون های VLDL1 و VLDL2 مورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور فراکسیون های VLDL با روش اولتراسانتریفوژ تجمعی –شناوری جدا شدند و با میکروسکوپ الکترونی تایید گردیدند. پس از آزاد سازی محتوای این فراکسیون ها میزان لیپید تام، پروتئین تام و فسفولیپید آنها اندازه گیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری : میانگین تغییر درصد ترشح دقیقه 90 در بین گروههای مختلف باروش ANOVA مورد مطالعه قرار گرفت. از سوی دیگر اختلاف شیب رگرسیون خطی گروههای درمانی وکنترل با آزمون t-student مطالعه شد.
نتایج: در حالیکه پروسترون فاقد تأثیر معنی دار بر ترشح لیپید تام، فسفولیپید و پروتئین تام VLDL1 می باشد. تغییر درصد شیب رگرسیون خطی برای VLDL2در مقابل لواستاتین معنی دار است. (05/0 >P) . در این راستالواستاتین به ترتیب موجب کاهش 20 و 41 درصد در لیپید تام VLDL1 و VLDL2 می شود. میزان کاهش فسفولیپید به ترتیب 20 و 39 درصد است.از سوی دیگر در گروه درمانی پروژسترون + لواستاتین میزان این تغییرات برای لیپید تام به ترتیب 20 و45 درصد وبرای فسفولیپید 21 و 44 درصد است.
نتیجه گیری : کلسترول استریفیه نقش مهمی در فرایند لیپید دار شدن و ترشح فراکسیون های VLDL1 و VLDL2 در مدل پرفیوژن کبد خوکچه هندی دارد، به نحوی که تاثیر مهار کننده های HMG_COA ردوکتاز بر VLDL های با اندازه کوچکتر بیشتر از تأثیر آن بر VLDL های با اندازه بزرگتر است. این یافته ها برا ی مطالعه اختلالات لیپوپروتئین ها با استفاده از حیوانات مدل LDL حائز اهمیت زیادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare the effect of HMG-CoA reductase and ACAT inhibition on the protein and phospholipid contents of perfusate VLDLI and VLDL2.
Design: Experimental study.
Animal: Guina pig.
Procedure: After anesthesia and abdominal surgery, guinea pig liver was perfused by Krebs-Henslite buffer through
completely closed perfusion system. in continue the effect of
progesterone, lovastatin and progesterone plus lovastatin on the perfusate VLDLI and VLDL2 contents was studied. For this reason, VLDL fractions were separarted by cumulative flotation ultracentrifugation ,confirmed by electrone microscopy and in each pool total protein(TOP), total lipid and phospholipid (PL) were measured.
Statistical analysis: Percent of 90 minute point mean secretion were compared among different treatment groups by ANOVA More over, slope linear regression between each of treatment group and control was analyzed by t-student test.
Results: Progesterone has no significant effect on total lipid, TOP and PL contents of VLDL 1 while percent slope changes of linear regression for VLDL2 contents show a significant decrease in lovastatin treatment group (P<0.05). Lovastatin lowers total lipid (by 20%) in VLDLI and (by 41 %) in VLDL2.PL decrease is 20% in VLDLI and 39% VLDL2.These changes in Progesterone plus lovastatin
treatment group are 20% and 40% for total lipid and 21 % and
44% for phospholipid.
Clinical implications: The effect of HMG-CoA reductase inhibitors on smaller VLDL2 is more than larger VLDL1.These findings are important for using of LDL animal as a model for studying of lipoprotein disorders. J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran.59,4:357-364,2004.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cholesterol
  • Esterified
  • Liver
  • Perfusion
  • triglyceride